1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

1.1 Systém kurikulárních dokumentů

V souladu s novými principy kurikulární politiky zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školském zákoně), ve znění pozdějších předpisů, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání dětí, žáků a studentů zpravidla od 3 2 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní (viz schéma 1).
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách.1) Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP.
Rámcové Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Systém kurikulárních dokumentů

Schéma 1 Systém kurikulárních dokumentů
Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP ZŠS – Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální; RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání gymnázia; RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; RVP DG – Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání; RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání; RVP JŠ – Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, případně další.

Rámcové vzdělávací programy:

  • vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě;
  • vycházejí z koncepce společného vzdělávání a celoživotního učení;
  • formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání;
  • podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.

1) ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou školy využít dostupnou metodickou podporu.

Poznámky k úpravám

V celém textu upraveného RVP PV byla provedena úprava terminologie, pojem pedagog byl nahrazen pojmy učitel, ředitel, pedagogický pracovník, a to v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů. Uvedenými pojmy se rozumí učitel/učitelka, ředitel/ředitelka. Dále byla upravena dikce textu tak, aby bylo zcela jasné, co patří k povinnostem předškolního vzdělávání (např. "..předškolní vzdělávání by mělo nabízet.." bylo nahrazeno ".. předškolní vzdělávání nabízí..."). Důvodem těchto změn bylo uvedení textu do souladu s platnými právními předpisy, posílení jednotnosti výkladu textu a jeho srozumitelnosti.

V této kapitole bylo aktualizováno schéma systému kurikulárních dokumentů a spodní věková hranice přijímání dětí do předškolního vzdělávání; text byl upraven v souladu s platnými právními předpisy.

Pohled byl zobrazen 2332x od 8 září 2016 do 20 únor 2020