1.2 Platnost a hlavní principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

1.2 Platnost Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, v lesních mateřských školách a v přípravných třídách základních škol.
RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat navazuje základní vzdělávání a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich uskutečňování.
RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky k tomu, aby každá škola, resp. pedagogický sbor, jakákoliv odborná pracovní skupina, profesní sdružení či každý jednotlivý pedagog učitel mohli – za předpokladu zachování společných pravidel – vytvářet a realizovat svůj vlastní školní vzdělávací program.
S platností nového školského zákona se RVP PV stává RVP PV je dokumentem směrodatným nejen pro nositele předškolního vzdělávání (pro pedagogy učitele), ale také pro zřizovatele vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální partnery.
RVP PV je otevřeným dokumentem, který bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů dětí.

1.3 Hlavní principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

RVP PV byl formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné kurikulární reformy:

  • akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání
  • umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
  • zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání
  • definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet
  • zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami
  • vytvářel prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci každé mateřské školy
  • umožňoval mateřským školám využívat různé formy i metody vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám
  • poskytoval rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci1) mateřské školy i poskytovaného vzdělávání.

 

Poznámky k úpravám

Na základě novely školského zákona č. 82/2015 Sb. je možné pro děti se SVP zřizovat třídy a školy podle § 16, odst. 9.

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. umožňuje předškolní vzdělávání v lesních mateřských školách. Dle § 179, odst. 3 nemůže být lesní mateřská škola mateřskou školou spádovou pro účely plnění povinnosti předškolního vzdělávání.

Pohled byl zobrazen 1982x od 8 září 2016 do 20 únor 2020