2. Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání a jeho organizace

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT.1)
Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí.2) 
Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami (včetně mateřských škol s upraveným vzdělávacím programem), popř. je zřízených podle § 16 odst. 9), lesními mateřskými školami. Pro děti s odkladem školní docházky může být realizováno v přípravných třídách základních škol. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní.
Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let3) od tří do šesti (sedmi), nejdříve však pro děti od 2 let. Tato věta se s účinností od 1. 9. 2020 mění takto: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020). Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Stejně tak je možno do tříd běžných mateřských škol zařazovat děti Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvářet třídy integrované je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol, nebo do tříd zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, popřípadě škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.


1) Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk se musí vzdělávat po celý život a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem. Za důležitý prvopočátek tohoto procesu je považováno      předškolní vzdělávání a jako takové dnes nachází     významnou podporu státu.
2) Pojem společnost znalostí byl vymezen Lisabonským procesem (Lisabon European Council: Presidency Conclusions. March 2000). Znalosti jsou chápany nejen jako vědomosti, ale zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit. Obdobně je možné chápat pojmy gramotnost a pregramotnost.
3) Školský zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Poznámky k úpravám

V RVP PV je popsáno postupné snižování hranice přednostního práva na přijetí do mateřské školy dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb.. Při úpravě ŠVP musí mateřské školy s tímto postupným snižováním věkové hranice počítat. Zároveň tato novela určuje spodní věkovou hranici pro přijetí dítěte do mateřské školy dovršením dvou let věku. Od roku 2020 budou mít děti, které dovršily před začátkem školního roku dvou let věku, přednostní právo na přijetí do mateřské školy v příslušném školském obvodu.

Vzdělávání v přípravných třídách základní školy bude od 1. 9. 2017 určeno výhradně pro děti s odkladem školní docházky. Dítě s odkladem školní docházky se může nadále vzdělávat v mateřské škole.

Pohled byl zobrazen 1446x od 8 září 2016 do 20 únor 2020