3.3 Cíle předškolního vzdělávání

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů, a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie:

  • rámcové cíle – vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání
  • klíčové kompetence – představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání
  • dílčí cíle – vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti
  • dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají1) 

Tyto cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují (viz schéma Systém vzdělávacích cílů). Tento systém by měl musí být funkční. Ukazuje, že vědomé a systematické sledování a naplňování stanovených záměrů v běžné každodenní praxi by mělo spolehlivě vést vede k dosahování výstupů. Pracuje-li tedy pedagog učitel při vzdělávání dětí průběžně s vědomím vzdělávacích záměrů (ať už v úrovni obecné, či oblastní), měl by mít záruku, že skutečně vede děti k osvojování kompetencí a k jejich postupnému zdokonalování.Systém cílů v RVP PV
Legenda: Obecné záměry vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů, výstupy pak v podobě klíčových kompetencí. Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu cílů dílčích. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových.

1) Dílčí cíle a dílčí výstupy jsou uvedeny v kapitole 5. Vzdělávací oblasti.

3.3.1 Rámcové cíle

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají čekají.
Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich pedagogové, by proto měli sledovat učitelé, sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního pro předškolní vzdělávání a stejně tak i každodenní práce pedagoga práci učitele. Tyto cíle je třeba vnímat tak, že pokud jsou naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. To je třeba mít na zřeteli nejen při tvorbě ŠVP PV, ale zejména ve vzdělávacím procesu samém. Pedagog by měl postupovat Učitel postupuje s plným vědomím, že tyto cíle jsou svým způsobem univerzální, přirozené a všudypřítomné; znamená to, že nejen při činnostech plánovaných, ale při nejrůznějších činnostech, situacích a za různých okolností působí pedagog učitel na dítě ve všech třech cílových oblastech, shodě se všemi rámcovými cíli (záměry), a že svým chováním, jednáním i svými postoji dítě ovlivňuje. Měl by mít na zřeteli, že tak může záměrné naplňování těchto cílů podporovat a že tomu zároveň také může – třeba i bezděčně – naopak bránit.

Poznámky k úpravám

Důvodem provedených změn v této kapitole bylo uvedení textu do souladu s platnými právními předpisy, posílení jednotnosti výkladu textu a jeho srozumitelnosti. Při úpravě ŠVP je nutné k těmto úpravám přihlédnout a uvážit, zda stávající ŠVP zůstává v souladu s RVP PV. Změna dikce textu RVP PV může v některých případech znamenat potřebu úpravy ŠVP.

Pohled byl zobrazen 6071x od 8 září 2016 do 20 únor 2020