6. Vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Vzdělávací obsah RVP PV by měl sloužit pedagogovi slouží učiteli jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky. Pedagog by Učitel ji měl ve školním (třídním) vzdělávacím programu formulovat formuluje v podobě, v jaké ji bude dětem předkládat – a to v podobě integrovaných bloků.
Je to jediný požadavek společný všem vzdělávacím programům připravovaným na školní úrovni. Školy tak mají značnou volnost v tom, jakým způsobem vzdělávací obsah daný RVP PV pojmou a realizují.
Ve vztahu mezi integrovanými bloky a vzdělávacími oblastmi z RVP PV platí, že bloky by měly být jsou tvořeny tak, aby „zasahovaly“ (integrovaly) všechny vzdělávací oblasti (s tím, že některá oblast může převažovat, jiné se může blok dotýkat jen velmi okrajově); tyto bloky jsou tedy vzhledem ke vzdělávacím oblastem RVP PV průřezové.
Integrované bloky se mohou vztahovat vztahují k určitému tématu, vycházet vycházejí z praktických životních problémů a situací nebo být jsou zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým aktivitám apod.1) Mohou tak mít podobu tematických celků, projektů či programů.
Bloky mohou být různě rozsáhlé, dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé, mohou se dále členit, větvit apod. Měly by být vytvářeny natolik široké a obsáhlé, aby poskytovaly dostatek zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem.
Zaměření těchto bloků by mělo vycházet vychází z přirozených potřeb a zájmů dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Jejich obsah by měl musí být předškolnímu dítěti srozumitelný, užitečný a pro ně prakticky využitelný. Měl by pomáhat Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Měl by být Je upraven tak, aby vyhověl věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které jsou bloky připravovány.
Obsah bloků by měl odpovídat odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV. Činnosti nabízené v rámci ŠVP (TVP) by měly být praktické i intelektové povahy. Měly by rozvíjet jsou různorodé a zasahují do všech oblastí lidského konání. Rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubovat prohlubují jeho poznání, obohacovat obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšovat zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.
Integrované bloky by měly svým obsahem vzájemně navazovat, doplňovat navazují, doplňují se a prohlubovat, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého 2). Je přirozené a správné, že vzdělávací obsah, resp. některé jeho prvky se v různých integrovaných blocích opakují a dítěti se znovu připomínají, že se s nimi setkává v nových souvislostech a učí se vidět věci z různých pohledů. Právě to významně přispívá k tomu, že si dítě může vytvářet globální a reálný pohled na současný svět i jeho dění a že získané poznatky i dovednosti může lépe využívat v praxi i běžném životě a v dalším učení. Pokud se setkává se stejným obsahem i mimo formální vzdělávací nabídku, při příležitostech neplánovaných a vidí jej v přirozených logických vztazích a životních souvislostech, mohou být jsou výsledky vzdělávání ještě účinnější.


1) Tím je naznačen i způsob jejich tvorby: je možno začít od tématu, od činností či od očekávaných výstupů.
2) Důvodem je skutečnost, že osvojování vzdělávacího obsahu dítětem je záležitostí dlouhodobou, procesuální a komplexní. Dítě získává a zdokonaluje své kompetence postupně a průběžně.

Poznámky k úpravám

Důvodem provedených změn v této kapitole bylo uvedení textu do souladu s platnými právními předpisy, posílení jednotnosti výkladu textu a jeho srozumitelnosti. Při úpravě ŠVP je nutné k těmto úpravám přihlédnout a uvážit, zda stávající ŠVP zůstává v souladu s RVP PV. Změna dikce textu RVP PV může v některých případech znamenat potřebu úpravy ŠVP.

Pohled byl zobrazen 1027x od 13 září 2016 do 20 únor 2020