14. Povinnosti učitele mateřské školy

od Průvodce RVP PV

 
Text RVP PV s odkazy
 
Přidat do kolekce

Předškolní pedagog Učitel mateřské školy odpovídá za to, že:

 • školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV;

 • program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován;

 • je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho podmínky i výsledky.

Předškolní pedagog by měl vykonávat Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti:

 • analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání;

 • realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů);

 • samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí;

 • využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí;

 • projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje a hodnotí výsledky své práce, sledovat a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky vzdělávání;

 • provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání;

 • odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, výchově a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními; 

 • provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga učitele a možnostem mateřské školy;

 • analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi;

 • eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce) a na získané podněty reaguje.

 

Předškolní pedagog má vést Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby:

 • se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální);

 • se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický individuální rozvoj;

 • děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho;

 • bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti;

 • děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně;

 • byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka;

 • se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité;

 • děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí;

 • děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.

 

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog učitel mateřské školy:

 • usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;

 • umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;

 • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;

 • umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;

 • vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.). 

Poznámky k úpravám

Text byl uveden do souladu s platnými právními předpisy. Byly doplněny povinnosti učitele směřující k pedagogické diagnostice a součinnost s ostatními zaměstnanci mateřské školy při vzdělávání, výchově a péči o děti se SVP. Je zdůrazněna potřeba aktivní spolupráce s rodinou dítěte.

Pohled byl zobrazen 3239x od 13 září 2016 do 20 únor 2020