5.3 Dítě a ten druhý

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga učitele v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog učitel u dítěte podporuje)

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování 
 • a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, 
 • v dětské herní skupině apod.)
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Vzdělávací nabídka (co pedagog učitel dítěti nabízí)

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se 
 • na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat 
 • s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol 
 • s jiným dítětem apod.
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga učitele)

 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem
 • nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance
 • nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte
 • příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí
 • autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem
 • manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením 
 • bez opodstatnění)
 • nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování
 • prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým
 • časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti
 • nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují
 • nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem
 • příliš časté vystupování pedagoga učitele v roli soudce
 • nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství
 • soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace

 

Pohled byl zobrazen 2338x od 13 září 2016 do 20 únor 2020