Digitální gramotnost

Přidat do kolekce

Jak pojímáme digitální gramotnost?

Digitální gramotnost je soubor jednotlivých (digitálních) kompetencí, které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence jsou chápány jako průřezové klíčové kompetence, bez kterých není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence, které jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Konkrétní kompetence, které tvoří digitální gramotnost, nejsou však stálé, trvale platné. Mění se v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.

U digitální gramotnosti sledujeme rozvoj v následujících oblastech:
 • Člověk, společnost a digitální technologie
 • Tvorba digitálního obsahu
 • Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě
 • Řešení problémů v digitálním prostředí

Zahraniční zdroje

Výběr zahraničních dokumentů zaobírajících se problematikou digitální gramotností a jejím rozvojem ve vzdělávacím procesu.


Digitální kompetence občanů, verze 2.0

Evropský rámec pro digitální kompetence občanů je znám pod zkratkou DigComp. Tento rámec poskytuje nástroj ke zlepšení digitálních kompetencí občanů nejen v rámci Evropské Unie.
DigComp byl poprvé publikován v roce 2013 a stal se impulsem pro další iniciativy týkajících se digitálních kompetencí jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států.
V současné době vyšla první aktualizace rámce pod názvem DigComp 2.0. Nová verze se zaměřuje propracovanější referenční model, novou slovní zásobu a zjednodušené deskriptory. Zároveň uvádí příklady toho, jak se DigComp používá na evropské, národních i regionálních úrovních.

K–12 Computer Science Framework

K12CS Framework  byl vytvořen na základě dohody několika institucí a iniciativ s cílem vytvořit koncepční rámec pro vzdělávání v oblasti informatiky.
Iniciativa přichází v době, kdy se vzdělávací systémy přizpůsobují vizi 21. století, kdy žáci nejsou pouze uživatelé počítačů, ale digitálně gramotní tvůrci, kteří ovládají pojmy a praktiky vědních disciplín souvisejících s digitálními technologiemi.
Tento rámec mohou využívat jakékoliv instituace a organizace pro tvorbu svých kurikul, učebních osnov, vytváření podmínek pro výuku informatiky a nastavování vzdělávacího procesu tak, aby byla rozvíjena digitální gramotnost a informatické myšlení.

ISTE standard pro studenty

International Society for Technology in Education (ISTE) je nezisková organizace založená v roce 1979, která slouží pedagogům se zájmem o lepší využití technologií ve vzdělávání. Jednou z klíčových aktivit společnosti je vytváření standardů pro různé cílové skupiny., přičemž logicky nejvíce pozornosti je věnováno právě těm, které mají sloužit žákům a učitelům K-12. 
ISTE Standard pro studenty je zacílený na zkoumání, objevování a kreativitu, přičemž užívání technologií je již přirozenou součástí vzdělávacího procesu. Ruku v ruce s tímto standardem existuje i ISTE Standard pro učitele, který definuje nové dovednosti a pedagogické poznatky pro pedagogy v digitálním věku.

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Tato studie vznikla na podnět Instituti UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání (IITE). Jej cílem je lepší porozumění fenoménu digitálních technologií a a jejich potenciálu v předprimárním vzdělávání.
Autoři spolupracovali se sedmnácti mateřskými školami z devíti zemí, přičemž se zaměřili především na uplatnění technologií v činnosti školek, nikoliv na jejich užívání v rodinách.

Domácí zdroje

Výběr dokumentů od českých tvůrců, které výrazným způsobem ovlivňují pohled na digitální gramotnost ve vzdělávání.


Rozvíjíme ICT gramotnost žáků

Příručka vznikla v roce 2011 jako navazující materiál k dokumentu Gramotnosti ve vzdělávání, vydanou Výzkumný ústavem pedagogickým v Praze (VÚP).
Příručka je určena učitelům základních škol – těm, kteří učí vyučovací předmět ICT či informatika, ale především učitelům všech ostatních vyučovacích předmětů. Rozvoj ICT gramotnosti žáků není možný bez toho, že by obě skupiny spolupracovaly, je totiž úkolem všech učitelů bez rozdílu v aprobaci. Na této cestě leží řada překážek, následující text má ambice alespoň některé pomoci učitelům odstranit.

V rámci tvorby této publikace vznikla tzv. minimetodika v rozsuhu jedné strany A4, která je je jednoduchým průvodcem při tvorbě vzdělávací aktivity s využitím digitálních technologií.

ICT - Standardy ZV

Standard ICT vznikl v roce 2013 a jeho cílem je upřesnit očekávané výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Jde tedy pouze doporučený obsah výuky ve stávajícím RVP ZV definovaných očekávaných výstupů oboru ICT, a to navíc na úrovni základních požadavků. Stále však nepokrývají aktuální potřebu komplexního popisu všech výukových cílů našeho základního školství, jejichž naplnění souvisí s ICT. Je tedy třeba, aby si všichni učitelé, kteří se výukou informatiky zabývají, byli existence závažných přesahů vědomi a pokoušeli se s nimi v mezích svých omezených možností výukové aktivity uvést do souladu.

Metodika pro hodnocení informační gramotnosti

Tento dokument vznikl v roce 2015 a je jednou ze šesti metodik zacílených v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) na šest klíčových gramotností uvedených v doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání – čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, sociální gramotnosti, jazykové gramotnosti a informační gramotnosti. Vytvořená a zde popsaná metodika dává České školní inspekci metodický návod pro sledování a hodnocení účinnosti podpory rozvoje informační gramotnosti v duchu moderního přístupu reflektujícího význam, který má schopnost vhodnými technologickými prostředky získávat, účinně zpracovávat a interpretovat informace v moderním světě.

Součástí metodiky je pět samostatných příloh, přičemž jedna z nich se zaobírá hodnocením výsledků informační gramotnosti žáka

Výukové aktivity na podporu rozvíjení digitální gramotnosti

Dopravní hříště: Nauč ozobota dopravní předpisy

Výuková aktivita k nácviku pravolevé orientace a procvičení dopravních značek vhodná pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ. 

 • Plán dopravního hřiště ke stažení zde.

 

Aktualita

První setkání odborného panelu PPUČ pro digitální gramotnost

Dne 6. června 2017 proběhlo v Praze první jednání odborného panelu pro digitální gramotnost. Kromě zástupců Národního ústavu pro vzdělávání se této akce účastnili odborníci z vysokých a středních škol, zástupce MŠMT, Národního bezpečnostního úřadu a dalších organizací. Článek Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti s videozáznamy najdete zde.

Připojené soubory Přílohy 5
Mentep_Šabatková.pptx.1 (458,6K) - Stáhnout
PPUČ_OP_Holec.pptx (5,8M) - Stáhnout
Profil Učitel21_Růžičková.pptx.1 (3,1M) - Stáhnout
Revize ICT kurikula_Růžičková.pptx.1 (2,3M) - Stáhnout
Zápis z jednání_DG1.docx (180K) - Stáhnout

Náš tým

Garanti

Daniela Růžičková

V projektu působí jako garantka digitální gramotnosti.
Kontakt: daniela.ruzickova@nuv.cz

 

Michala Podrázká

V projektu působí jako garantka informatického myšlení.
Kontakt: michala.podrazka@nuv.cz

 

David Hawiger

V projektu působí jako garant vzdělávací oblasti ICT.
Kontakt: david@hawiger.cz

 

Digitální gramotnost a Strategie digitálního vzdělávání

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání (SDV) do roku 2020. Jedná se o návrh ministerstva školství, který reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá také s postupným zapojením moderních technologií do výuky.

Digitální gramotnost je výraznou součástí tohoto závazného dokumentu:

 • Jeden ze tří strategických cílů se týká zlepšení kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi.
 • Dva ze sedmi směrů intervence cílí na digitální gramotnost:
  • Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků obsahuje následující opatření:
   • zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace;
   • modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech.
  • Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů obsahuje následující opatření:

   • zařazení standardu digitálních kompetencí učitele do vzdělávání učitelů;

   • zařazení didaktiky rozvoje digitální gramotnosti žáků do vzdělávání učitelů.
Pohled byl zobrazen 2242x od 27 duben 2017 do 21 únor 2018