Digitální gramotnost

Jak pojímáme digitální gramotnost?

Projekt PPUČ OVU Digitální gramotnostiDigitální gramotnost je soubor jednotlivých (digitálních) kompetencí, které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence jsou chápány jako průřezové klíčové kompetence, bez kterých není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence, které jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Konkrétní kompetence, které tvoří digitální gramotnost, nejsou však stálé, trvale platné. Mění se v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka.

U digitální gramotnosti sledujeme rozvoj v následujících oblastech:
 • Člověk, společnost a digitální technologie
 • Tvorba digitálního obsahu
 • Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě

Aktuality v DigiKoalici

Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa
Naposledy aktualizováno

Domovská stránka Ondřeje Neumajera

Blog jednoho z předních odborníků na digitální vzdělávání u nás.

Projekt PRIM

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků

Projekt Prim

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekt Podpora rozvoje digitální gramotnosti se zaměřuje na vybudování didaktické a metodické podpory začínajícím i stávajícím učitelům z praxe pro vhodné a přirozené začleňování vzdělávacích aktivit do výuky zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.

Projekt Digigram - odkaz na www

Projekt P-KAP

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.

Podpůrné nástroje

Aktuality

Projekt PPUČ vydal Příručku Gramotnosti v ŠVP. Příručka G je jedním z mnoha výstupů systémového projektu PPUČ realizovaného Národním pedagogickým institutem ČR. Koresponduje se změnami/inovacemi RVP ZV v oblasti digitálních kompetencí, Strategií 2030+ a přípravami celkové revize rámcových vzdělávacích programů, která je před námi. 

Celý článek včetně Příručky ke stažení ve formátu PDF si můžete přečíst na této adrese: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22979/prirucka-gramotnosti-v-svp-aneb-inspirace-pro-inovace-skolniho-vzdelavaciho-programu-na-zakladni-sko.html/

9. minikonference odborného panelu digitální gramotnosti s podtitulem: „Prostředí a vybavení MŠ a ZŠ pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení„ se uskutečnila 30. 4. 2021 od 09:30 do 16:30.

Program akce byl zaměřen na diskusi a sdílení zkušeností MŠ a ZŠ k tomu, jak zajišťovat udržitelnou obnovu digitální techniky ve škole a také, jak zajistit její udržitelnou správu a metodické vedení celého pedagogického sboru. Nabízíme Vám stručný report z akce a v přiložených videích si můžete prohlédnout příspěvky jednotlivých vystupujících.

 

Ohlédnutí za minikonferencí digitální gramotnosti, která se konala 8. 2. 2021.

Program minikonference byl zaměřen na aktualizaci RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl prezentovat aktivity s potenciálem rozvoje digitální gramotnosti napříč obory a rozvinout diskusi nejen o prezentovaných aktivitách, ale i o možnostech, příležitostech či úskalích inovací výuky s využitím digitálních technologií. Celý článek za ohlédnutím naleznete na stránkách RVP.cz!

Aktuality

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 2. října 2020 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí MS TEAMS, konferenci moderoval Bc. Jan Vitásek. Program minikonference byl zaměřen na návrh revize RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl přiblížit pohledy učitelské veřejnosti, odborných pracovníků NPI ČR a kateder VŠ (zejména z pedagogických fakult).

Odkaz na celý článek najdete zde!

V článku naleznete také odkazy na videa z minikonference digitální gramotnosti, které Vás zavedou na YouTube kanál Gramotnosti.pro život.  Tento odkaz a odkaz z obrázku Vás zavedou přímo na playlist videií z této konference!

 

Aktuality

Rozvíjíte gramotnost dětí nebo žáků? Dejte o sobě vědět!

Pročtěte si blog k této akci zde!

Klikněte na obrázek a registrujte svojí školu do mapy gramotností!

Mapa gramotností

Mapa gramotností: https://gramotnosti.pro/mapagramotnosti

 

Aktuality

Představujeme projekt TIO / výukový materiál pro rozvíjení digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání

Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě.

Připojené soubory Přílohy 1
Clanek_TIO.pdf (488.5K) - Stáhnout

Rozvíjíme digitální gramotnost napříč obory

 

Archiv z minikonferencí

Praha 14. 11. 2019

  

Plzeň 24. 5. 2019

Brno 30. 10. 2018

Hradec Králové 22. 6. 2018

Liberec 24. 11. 2017

Praha 6.6.2017

 •  Hlavní téma: Co je to digitální gramotnost a jak ji rozvíjet?

Domácí zdroje

Výběr dokumentů od českých tvůrců, které výrazným způsobem ovlivňují pohled na digitální gramotnost ve vzdělávání.


Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

DigCompEdu je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre) Evropské komise. Jeho český překlad vznikl v roce 2018 jako zdroj pro standard digitálních kompetencí učitele. Na Metodickém portálu RVP.CZ bude na rámci DigCompEdu vytvořena nová aplikace Profil Učitel21, která bude sebehodnotícím nástrojem pro reflexi a plánování vlastních digitálních dovedností učitelů. Aplikace bude pilotně spuštěna/testována v příštím roce.

DigCompEdu vymezuje 22 digitálních kompetencí, vazby mezi nimi, konkrétní příklady aktivit či fáze vývoje u každé digitální kompetence. Zároveň stanovuje úrovně pokroku od A1 do C2: nováček, objevitel, praktik, odborník, lídr, průkopník. Díky těmto specifikacím je možné hodnotit úroveň jednotlivých dílčích vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pedagoga v oblasti využívání digitálních technologií v pedagogickém procesu.

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků

Příručka vznikla v roce 2011 jako navazující materiál k dokumentu Gramotnosti ve vzdělávání, vydanou Výzkumný ústavem pedagogickým v Praze (VÚP).
Příručka je určena učitelům základních škol – těm, kteří učí vyučovací předmět ICT či informatika, ale především učitelům všech ostatních vyučovacích předmětů. Rozvoj ICT gramotnosti žáků není možný bez toho, že by obě skupiny spolupracovaly, je totiž úkolem všech učitelů bez rozdílu v aprobaci. Na této cestě leží řada překážek, následující text má ambice alespoň některé pomoci učitelům odstranit.

V rámci tvorby této publikace vznikla tzv. minimetodika v rozsahu jedné strany A4, která je je jednoduchým průvodcem při tvorbě vzdělávací aktivity s využitím digitálních technologií.

ICT - Standardy ZV

Standard ICT vznikl v roce 2013 a jeho cílem je upřesnit očekávané výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Jde tedy pouze doporučený obsah výuky ve stávajícím RVP ZV definovaných očekávaných výstupů oboru ICT, a to navíc na úrovni základních požadavků. Stále však nepokrývají aktuální potřebu komplexního popisu všech výukových cílů našeho základního školství, jejichž naplnění souvisí s ICT. Je tedy třeba, aby si všichni učitelé, kteří se výukou informatiky zabývají, byli existence závažných přesahů vědomi a pokoušeli se s nimi v mezích svých omezených možností výukové aktivity uvést do souladu.

Metodika pro hodnocení informační gramotnosti

Tento dokument vznikl v roce 2015 a je jednou ze šesti metodik zacílených v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) na šest klíčových gramotností uvedených v doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání – čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, sociální gramotnosti, jazykové gramotnosti a informační gramotnosti. Vytvořená a zde popsaná metodika dává České školní inspekci metodický návod pro sledování a hodnocení účinnosti podpory rozvoje informační gramotnosti v duchu moderního přístupu reflektujícího význam, který má schopnost vhodnými technologickými prostředky získávat, účinně zpracovávat a interpretovat informace v moderním světě.

Součástí metodiky je pět samostatných příloh, přičemž jedna z nich se zaobírá hodnocením výsledků informační gramotnosti žáka

Zahraniční zdroje

Výběr zahraničních dokumentů zaobírajících se problematikou digitální gramotností a jejím rozvojem ve vzdělávacím procesu.


Digitální kompetence občanů, verze 2.0

Evropský rámec pro digitální kompetence občanů je znám pod zkratkou DigComp. Tento rámec poskytuje nástroj ke zlepšení digitálních kompetencí občanů nejen v rámci Evropské Unie.
DigComp byl poprvé publikován v roce 2013 a stal se impulsem pro další iniciativy týkajících se digitálních kompetencí jak na evropské úrovni, tak na úrovni členských států.
V současné době vyšla první aktualizace rámce pod názvem DigComp 2.0. Nová verze se zaměřuje propracovanější referenční model, novou slovní zásobu a zjednodušené deskriptory. Zároveň uvádí příklady toho, jak se DigComp používá na evropské, národních i regionálních úrovních.

K–12 Computer Science Framework

K12CS Framework  byl vytvořen na základě dohody několika institucí a iniciativ s cílem vytvořit koncepční rámec pro vzdělávání v oblasti informatiky.
Iniciativa přichází v době, kdy se vzdělávací systémy přizpůsobují vizi 21. století, kdy žáci nejsou pouze uživatelé počítačů, ale digitálně gramotní tvůrci, kteří ovládají pojmy a praktiky vědních disciplín souvisejících s digitálními technologiemi.
Tento rámec mohou využívat jakékoliv instituace a organizace pro tvorbu svých kurikul, učebních osnov, vytváření podmínek pro výuku informatiky a nastavování vzdělávacího procesu tak, aby byla rozvíjena digitální gramotnost a informatické myšlení.

ISTE standard pro studenty

International Society for Technology in Education (ISTE) je nezisková organizace založená v roce 1979, která slouží pedagogům se zájmem o lepší využití technologií ve vzdělávání. Jednou z klíčových aktivit společnosti je vytváření standardů pro různé cílové skupiny., přičemž logicky nejvíce pozornosti je věnováno právě těm, které mají sloužit žákům a učitelům K-12. 
ISTE Standard pro studenty je zacílený na zkoumání, objevování a kreativitu, přičemž užívání technologií je již přirozenou součástí vzdělávacího procesu. Ruku v ruce s tímto standardem existuje i ISTE Standard pro učitele, který definuje nové dovednosti a pedagogické poznatky pro pedagogy v digitálním věku.

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Tato studie vznikla na podnět Instituti UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání (IITE). Jej cílem je lepší porozumění fenoménu digitálních technologií a a jejich potenciálu v předprimárním vzdělávání.
Autoři spolupracovali se sedmnácti mateřskými školami z devíti zemí, přičemž se zaměřili především na uplatnění technologií v činnosti školek, nikoliv na jejich užívání v rodinách.

Digitální gramotnost a Strategie digitálního vzdělávání

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání (SDV) do roku 2020. Jedná se o návrh ministerstva školství, který reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá také s postupným zapojením moderních technologií do výuky.

Digitální gramotnost je výraznou součástí tohoto závazného dokumentu:

 • Jeden ze tří strategických cílů se týká zlepšení kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi.
 • Dva ze sedmi směrů intervence cílí na digitální gramotnost:
  • Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků obsahuje následující opatření:
   • zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace;
   • modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech.
  • Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů obsahuje následující opatření:

   • zařazení standardu digitálních kompetencí učitele do vzdělávání učitelů;

   • zařazení didaktiky rozvoje digitální gramotnosti žáků do vzdělávání učitelů.

     

Náš tým

Eva Fanfulová

Garantka Digitální gramotnosti
v projektu PPUČ

Kontakt: eva.fanfulova@npi.cz

Daniela Růžičková

Hlavní metodička oboru
Informační a komunikační technologie.

Kontakt: daniela.ruzickova@npi.cz

 

Setkávání společenství praxe

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání.

Setkávání společenství praxe

Výuková aktivita na podporu rozvíjení digitální gramotnosti

Dopravní hříště: Nauč ozobota dopravní předpisy

Výuková aktivita k nácviku pravolevé orientace a procvičení dopravních značek vhodná pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ. 

 • Plán dopravního hřiště ke stažení zde.

 

Výuková aktivita pro podporu rozvoje digitální gramotnosti

Digitální vyprávění příběhů

Vytvoření jednoduchého digitálního příběhu na libovolné téma.

 

Materiály ke stažení

V tomto odkazu najdete materiály ke stažení - Publikace projektu PPUČ, Očekávané výsledky učení pro rozvoj základních gramotností (OVU), Newslettry projektu PPUČ a aktuální letáky PPUČ.

Pohled byl zobrazen 44581x od 27 April 2017 do 14 June 2024