Setkání Společenství praxe

Přidat do kolekce

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Více...

Přihlašovat se můžete ZDE:

 


 

Vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Aktuální termíny

Cizí jazyky

14.11. (10:00 - 14:00) Národní institut dalšího vzdělávání, Praha

anotace: Seminář je určen především vyučujícím cizích jazyků v základním vzdělávání.  

Příspěvky budou mít praktický charakter pro výuku cizích jazyků. Cílem je seznámit účastníky se základy práce při výuce i ověřování výsledků v oblasti matematické gramotnosti. Znalosti a dovednosti získané absolvováním přednášky (semináře) jeho účastníci uplatní v běžné výuce i při ověřování výsledků vzdělávání. 

Program_Cizí jazyky.docx

44,4KB | Středa, 03 říjen 2018 | Detaily

Český jazyk

15.11. (13:00 - 17:00), NIDV, Praha

anotace: Tématem setkání společenství praxe je rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení v hodinách českého jazyka. Speciální pedagog Kamila Balharová předvede učitelům konkrétní postupy, jak s těmito žáky pracovat. Učitelé se dozví  o jednoduchých pomůckách, které si mohou sami vyrobit; o PC programech pro tyto žák; o hrách, které žáky učí, ale zároveň je baví. Lektorka jei autorkou řady publikací na toto téma.

Program_Český jazyk.docx.1

42,8KB | Úterý, 02 říjen 2018 | Detaily

Umění a kultura

21. 11., Edukační centrum Galerie hl. m. Prahy

anotace: Setkání s názvem "Gramotnosti v programech, projektech a výuce" je pořádáno ve spolupráci s Edukačním centrem Galerie hl. m. Prahy a pedagogickým modulem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

 

Program_Umění a kultura.docx.1

46,8KB | Pátek, 02 listopad 2018 | Detaily

Člověk a zdraví

21.11. 14:00 - 18:00 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín

anotace: 

Kdo nebo co zabíjí kreativitu – Michal Ježdík

Svodná, neřízená hra vytváří mentální stav, ve kterém se dítě může cítit bezpečně a tím pádem může prozkoumat své myšlenky  bez vnějších omezení. V tomto prostředí zbaveném napětí se děti dobře učí a rychleji si ukládají nové dovednosti. Jak nastolit prostředí a podmínky, ve kterých děti nemají strach z chybování? Dnes se "svobodná hra" mění v "kontrolovanou hru".

Pohyb je jedním z projevů inteligence – Martin Kafka

 Kdy se děti nejlépe učí? Když je to baví, jsou spontánní a prožívají radost. Jak tohoto implicitního učení dosáhnout? Například pohybem, který výrazně ovlivňuje rozvoj inteligence. Aby pohyb děti bavil, musí být pro ně dobrodružstvím, aby byl dobrodružstvím, musí objevovat, aby objevovaly, musí mít prostor pro hledání vlastních řešení, aby skutečně hledaly vlastní řešení, musí být spontánní, aby byly spontánní, musí být stále zapojeny. Při pohybu člověk nachází sám sebe.  

Program_Člověk a zdraví.docx

45,5KB | Středa, 24 říjen 2018 | Detaily

Člověk a společnost

23.11. (9:00 - 15:00), Coworking Kočárovna, Litomyšl

anotace: Setkání je určeno pro všechny pedagogy a nadšence z daného regionu a pro pilotní školy projektu PPUČ. Akci spolupořádá Ústav pro studium totalitních režimů a společnost Post Bellum. Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D., odborný pedagogický pracovník se zaměřením na společenské vědy, představí své zkušenosti s aktivitami a didaktickými metodami v rámci rozvíjení gramotností při (ne)formálním vzdělávání ve společenskovědních tématech (osobní webové stránky: www.vanickova.eu). Mgr. Roman Anýž a Mgr. Peter Sokol z Ústavu pro studium totalitních režimů představí koncept dějepisné výuky Tváří v tvář historii a PhDr. Jaroslav Najbert a Petr Sedlák Ph.D., taktéž z ÚSTR, demonstrují, jak na příkladu této výuky prakticky využít online aplikaci pro interpretaci historických pramenů ve výuce HistoryLab. Mgr. et Mgr. Hana Živná ze společnosti Post Bellum představí jednak obecné zaměření této organizace, jednak její vzdělávací aktivity, do kterých se mohou zapojit samotní učitelé se svými žáky.

Program_Člověk a společnost .docx

46,9KB | Pátek, 19 říjen 2018 | Detaily

Matematika

27. 11. (13:00 - 17:00), pilotní ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

anotace: Na základě předchozí výborné zkušenosti z letní školy požádala pilotní škola o seminář za účasti lektorky RNDr. Růženy Blažkové, CSc. Seminář bude zaměřen na praktické činnosti, konkrétní metody a pomůcky pro rozvoj gramotností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program_Matematika.docx

45,4KB | Čtvrtek, 08 listopad 2018 | Detaily

Člověk a příroda

28. 11. (14:30 - 18:30), ZŠ Josefa Ressla, Pardubice

anotace: Náplň setkání Společenství praxe je věnována podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ. Připravované setkání je zaměřeno na vzdělávací obory fyziku a chemii.

V průběhu setkání společenství praxe vystoupí lektoři, učitelé fyziky a chemie, s konkrétními příklady aktivit rozvíjejících čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost ve výuce fyziky a chemie na základních školách. Součástí setkání bude i sdílení zkušeností, které bylo učiteli pilotních škol označeno jako vysoce žádoucí.

 

Program_Člověk a příroda.docx

45,6KB | Pátek, 02 listopad 2018 | Detaily

Na podzim proběhlo:

1. stupeň ZŠ

20. 10. (9:00 - 14:00), ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Společnými silami vyloupneme gramotnosti na povrch a možná se dostaneme i k jejich jádru. Inspirovaní ukázkou ze vzdělávací oblasti Umění a kultura se pokusíme proniknout pod slupku čtenářské, matematické i digitální gramotnosti ve vyučování na prvním stupni a připravit si výukové aktivity, šité na míru nám i našim žákům.

Připojené soubory Přílohy 3
Prezentace_Gramotnosti v Umění a kultuře.pptx (7,9M) - Stáhnout
Prezentace_Projekt Podpora práce učitelů.pptx (4,8M) - Stáhnout
Program_1. stupeň.docx.2 (43K) - Stáhnout

Člověk a svět práce

25. 10. (14:00 - 18:00), ZŠ Londýnská, Praha

anotace: Hlavním cílem setkání je sdílet pohledy na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na II. stupni ZŠ. Setkání moderuje Petr Chaluš, který představí možnosti rozvoje gramotností v rámci vzdělávací oblasti a inspirace z evropských zemí. Helena Košťálová z EKS, představí školní projekt na ZŠ Londýnská Cesta knihy. Děti se přímo zapojily do tvorby knihy k tématu světa práce pro učitele a kariérové poradce. V rámci projektu se seznámily s prací ilustrátora, tiskaře, spisovatele, editora, překladatele či korektora.  Aktivita získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2017. Dále vystoupí zástupce organizace Info Kariéra, která v Plzeňském kraji dlouhodobě a koncepčně rozvíjí přípravu na svět práce na II. stupni základních škol v tomto kraji. Dále se budeme věnovat tématu rozvoje podnikavosti v kontextu oblasti Člověk a svět práce. Cílem setkání bude i diskuse o rozvoji oblasti Člověk a svět práce a kariérového poradenství v rámci RVP. 

 

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Člověk a svět práce.docx.2 (45,3K) - Stáhnout

Informační a komunikační technologie

3.11. (9:00 - 13:00) MŠ Čtyřlístek Kadaň

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Nosným tématem setkání Společenství praxe bude využití robotických hraček, příp. robotických stavebnic ve výuce informatiky dle nového konceptu. Některé robotické pomůcky si vyzkoušíme a budeme diskutovat o možnostech naplňování očekávaných výsledků učení v připravovaných dokumentech pro revizi RVP ZV v oblasti ICT a informatiky.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_ICT.docx (45K) - Stáhnout

Předškolní vzdělávání

3.11. (14:00 - 18:00) MŠ Kadaň

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Společenství praxe předškolního vzdělávání bude tentokrát zaměřeno na téma respektující komunikace. Společně s lektorkou, Dr. Janou Nováčkovou (Respektovat a být respektován), budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak přirozeně posilovat vnitřní motivaci dítěte?
  • Jak získat přirozenou cestou respekt dítěte?
  • Jak reagovat na nevhodnou komunikaci dítěte?
  • Jak nasměrovat dítě, aby řešilo konfliktní situace s kamarádem bez zásahu a tzv. "laskavé" manipulace učitelky?

Tyto dotazy vzešly od učitelek pořádající mateřské školy. Srdečně Vás zveme.

Připojené soubory Přílohy 1
program_Předškolní vzdělávání.docx (45,7K) - Stáhnout

Ochutnávky z jarních setkání

Přístě můžete být součástí společenství praxe Vaší vzdělávací oblasti i Vy! Přinášíme Vám příspěvky z červnových setkání, které budeme postupně doplňovat také o články přímo od účastníků setkání. Sledujte i nadále tyto stránky.

Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti) - setkání Společenství Praxe 1. stupně 18.6.2018

V inspirativním  prostředí ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice a třídy 3. B paní učitelky Olgy Koudelkové jsme se v polovině června  setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy a jak začít rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení  našich dětí. A hned jsme si měli co povídat. Mnozí z nás sdíleli obavy z toho, že nám naše vlastní omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi...číst celé

Předškolní vzdělávání - Labyrinty M. Kaslové

...Nalézali jsme přínos labyrintů a bludišť při pedagogické diagnostice dítěte – při řešení lze odhalit úroveň analyticko-syntetického myšlení dítěte, sledovat jeho pozornost a trpělivost i to, jak dítě přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí, jak reaguje na překážku či omyl, jakým způsobem hledá řešení. Zjistili jsme, že práce s chybou...číst celé

Dějepis 19.6.2018

Pracovního setkání Společenství praxe pro VO Dějepis spojeného se skupinou pro revize RVP se zúčastnilo celkem 20 účastníků, didaktiků dějepisu z vysokoškolských pracovišť, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Post Bellum, o.p.s., a učitelů dějepisu...číst celé

Člověk a svět práce 25.6.2018

... Poté jsme se přesunuli k příkladům dobré praxe, kterými nejen hostitelská škola, ale i další přítomné instituce, bezpochyby jsou. M. Provazník a P. Namyslo nás vpravili do fungování školy a pojetí výukového předmětu Výchova k volbě povolání...číst celé

Člověk a příroda 7. 6. 2018

Jarní setkání komunity učitelů přírodovědných předmětů proběhlo v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání. Ústředními tématy byly oborové didaktiky, plánované inovace Rámcových vzdělávacích programů a téma rozvoje gramotností v přírodních vědách... číst celé.

Pohled byl zobrazen 2879x od 27 duben 2018 do 12 listopad 2018