Setkání Společenství praxe

Přidat do kolekce

Dlouhodobým cílem Společenství praxe je vytvářet komunity, kde si učitelé, odborníci, akademici a zástupci neziskového sektoru budou navzájem poskytovat podporu pro konkrétní vzdělávací oblast. Vytvořená společenství praxe budou přínosem, pokud bude jejich složení dostatečně pestré a bude motivovat učitele v dané vzdělávací oblasti ke zvyšování kvality vlastní výuky a jejího plánování. Realizace tohoto cíle bude naplněna vzájemným setkáváním v rámci společenství.
V rámci projektu budou podpořena prezenční setkání 2x ročně a bude nastavena možnost dalšího sdílení prostřednictvím on-line prostředí. Společenství mají dveře otevřené a je tedy možné se kdykoliv v průběhu připojit i bez účasti na předchozích setkáních. Jste srdečně zváni!

Postupně budou otevírána například tato témata:

  • aktuality ze vzdělávacích oblastí
  • inspirace pro podporu rozvoje gramotností v práci s dětmi/žáky
  • seznámení s projektem PPUČ a jeho aktuálním děním (např. výměna názorů a zkušeností s ověřováním koncepčních nástrojů vyvinutých v projektu)
  • sdílení dobré praxe v oblasti kolegiální podpory

První zkušenosti

První setkání Společenství praxe proběhla úspěšně v průběhu června a července 2018. Každá akce měla trochu jiný charakter a byla pro všechny zúčastněné inspirací. Nejzajímavější příspěvky ze setkání vám postupně budeme představovat na tomto místě. 

Podzimní setkání

Úspěšná první setkání Společenství praxe jsou příslibem pro ta následující, která proběhnou v průběhu podzimu. O všech termínech a dalších podrobnostech budeme s dostatečným předstihem informovat. 

Přihlašovat se můžete ZDE:

 

 


 

1. stupeň ZŠ

20. 10. (9:00 - 14:00), ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice

anotace: Společnými silami vyloupneme gramotnosti na povrch a možná se dostaneme i k jejich jádru. Inspirovaní ukázkou ze vzdělávací oblasti Umění a kultura se pokusíme proniknout pod slupku čtenářské, matematické i digitální gramotnosti ve vyučování na prvním stupni a připravit si výukové aktivity, šité na míru nám i našim žákům.

Program_1. stupeň.docx.2

43KB | Úterý, 02 říjen 2018 | Detaily

Člověk a svět práce

25. 10. (14:00 - 18:00), ZŠ Londýnská, Praha

anotace: Hlavním cílem setkání je sdílet pohledy na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na II. stupni ZŠ. Setkání moderuje Petr Chaluš, který představí možnosti rozvoje gramotností v rámci vzdělávací oblasti a inspirace z evropských zemí. Helena Košťálová z EKS, představí školní projekt na ZŠ Londýnská Cesta knihy. Děti se přímo zapojily do tvorby knihy k tématu světa práce pro učitele a kariérové poradce. V rámci projektu se seznámily s prací ilustrátora, tiskaře, spisovatele, editora, překladatele či korektora.  Aktivita získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2017. Dále vystoupí zástupce organizace Info Kariéra, která v Plzeňském kraji dlouhodobě a koncepčně rozvíjí přípravu na svět práce na II. stupni základních škol v tomto kraji. Dále se budeme věnovat tématu rozvoje podnikavosti v kontextu oblasti Člověk a svět práce. Cílem setkání bude i diskuse o rozvoji oblasti Člověk a svět práce a kariérového poradenství v rámci RVP. 

 

 

Program_Člověk a svět práce.docx

44,9KB | Středa, 17 říjen 2018 | Detaily

Informační a komunikační technologie

3.11. (9:00 - 13:00) MŠ Čtyřlístek Kadaň

anotace: Nosným tématem setkání Společenství praxe bude využití robotických hraček, příp. robotických stavebnic ve výuce informatiky dle nového konceptu. Některé robotické pomůcky si vyzkoušíme a budeme diskutovat o možnostech naplňování očekávaných výsledků učení v připravovaných dokumentech pro revizi RVP ZV v oblasti ICT a informatiky.

 

Předškolní vzdělávání

3.11. (14:00 - 18:00) MŠ Kadaň

anotace: Společenství praxe předškolního vzdělávání bude tentokrát zaměřeno na téma respektující komunikace. Společně s lektorkou, Dr. Janou Nováčkovou (Respektovat a být respektován), budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak přirozeně posilovat vnitřní motivaci dítěte?
  • Jak získat přirozenou cestou respekt dítěte?
  • Jak reagovat na nevhodnou komunikaci dítěte?
  • Jak nasměrovat dítě, aby řešilo konfliktní situace s kamarádem bez zásahu a tzv. "laskavé" manipulace učitelky?

Tyto dotazy vzešly od učitelek pořádající mateřské školy. Srdečně Vás zveme.

program_Předškolní vzdělávání.docx

45,7KB | Středa, 17 říjen 2018 | Detaily

Cizí jazyky

14.11. Národní institut dalšího vzdělávání, Praha

anotace: Seminář je určen především vyučujícím cizích jazyků v základním vzdělávání.  

Příspěvky budou mít praktický charakter pro výuku cizích jazyků. Cílem je seznámit účastníky se základy práce při výuce i ověřování výsledků v oblasti matematické gramotnosti. Znalosti a dovednosti získané absolvováním přednášky (semináře) jeho účastníci uplatní v běžné výuce i při ověřování výsledků vzdělávání. 

Program_Cizí jazyky.docx

44,4KB | Středa, 03 říjen 2018 | Detaily

Český jazyk

15.11. (13:00 - 17:00), NIDV, Praha

anotace: Tématem setkání společenství praxe je rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení v hodinách českého jazyka. Speciální pedagog Kamila Balharová předvede učitelům konkrétní postupy, jak s těmito žáky pracovat. Učitelé se dozví  o jednoduchých pomůckách, které si mohou sami vyrobit; o PC programech pro tyto žák; o hrách, které žáky učí, ale zároveň je baví. Lektorka jei autorkou řady publikací na toto téma.

 

Program_Český jazyk.docx.1

42,8KB | Úterý, 02 říjen 2018 | Detaily

Člověk a zdraví

21.11. ZŠ a MŠ Kateřinice

Člověk a příroda

23. 11. nebo 30. 11., ZŠ Resslova, Pardubice

Člověk a společnost

23.11. (9:00 - 15:00), Litomyšl

Umění a kultura

21. 11., Edukační centrum Galerie hl. m. Prahy

anotace: Setkání s názvem "Gramotnosti v programech, projektech a výuce" je pořádáno ve spolupráci s Edukačním centrem Galerie hl. m. Prahy a pedagogickým modulem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

 

Matematika

27. 11. (13:00 - 17:00), pilotní ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

anotace: Na základě předchozí výborné zkušenosti z letní školy požádala pilotní škola o seminář za účasti lektorky RNDr. Růženy Blažkové, CSc. Seminář bude zaměřen na praktické činnosti, konkrétní metody a pomůcky pro rozvoj gramotností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ochutnávky z jarních setkání

Přístě můžete být součástí společenství praxe Vaší vzdělávací oblasti i Vy! Přinášíme Vám příspěvky z červnových setkání, které budeme postupně doplňovat také o články přímo od účastníků setkání. Sledujte i nadále tyto stránky.

Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti) - setkání Společenství Praxe 1. stupně 18.6.2018

V inspirativním  prostředí ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice a třídy 3. B paní učitelky Olgy Koudelkové jsme se v polovině června  setkali nad zdánlivě složitým tématem – kdy a jak začít rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení  našich dětí. A hned jsme si měli co povídat. Mnozí z nás sdíleli obavy z toho, že nám naše vlastní omezené zkušenosti práce s digitálními technologiemi...číst celé

Předškolní vzdělávání - Labyrinty M. Kaslové

...Nalézali jsme přínos labyrintů a bludišť při pedagogické diagnostice dítěte – při řešení lze odhalit úroveň analyticko-syntetického myšlení dítěte, sledovat jeho pozornost a trpělivost i to, jak dítě přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí, jak reaguje na překážku či omyl, jakým způsobem hledá řešení. Zjistili jsme, že práce s chybou...číst celé

Dějepis 19.6.2018

Pracovního setkání Společenství praxe pro VO Dějepis spojeného se skupinou pro revize RVP se zúčastnilo celkem 20 účastníků, didaktiků dějepisu z vysokoškolských pracovišť, Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Post Bellum, o.p.s., a učitelů dějepisu...číst celé

Člověk a svět práce 25.6.2018

... Poté jsme se přesunuli k příkladům dobré praxe, kterými nejen hostitelská škola, ale i další přítomné instituce, bezpochyby jsou. M. Provazník a P. Namyslo nás vpravili do fungování školy a pojetí výukového předmětu Výchova k volbě povolání...číst celé

Člověk a příroda 7. 6. 2018

Jarní setkání komunity učitelů přírodovědných předmětů proběhlo v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání. Ústředními tématy byly oborové didaktiky, plánované inovace Rámcových vzdělávacích programů a téma rozvoje gramotností v přírodních vědách... číst celé.

Vstupte na hlavní web projektu PPUČ

www.gramotnostiproucitele.cz

Pohled byl zobrazen 2459x od 27 duben 2018 do 18 říjen 2018