Setkání Společenství praxe – archiv podzim 2018

od PPUČ

Společenství praxe tvoří komunity učitelů, odborníků či zástupců neziskového sekturou a jsou zdrojem inspirace pro rozvoj matematické, čtenářské a digitální gramotnosti ve vzdělávacích oblastech a stupních vzdělávání. Předmětem sektání těchto komunit jsou témata vztažená k reálné výuce, profesnímu rozvoji učitelů MŠ a ZŠ apod.

1. stupeň ZŠ

20. 10. (9:00 - 14:00), ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Společnými silami vyloupneme gramotnosti na povrch a možná se dostaneme i k jejich jádru. Inspirovaní ukázkou ze vzdělávací oblasti Umění a kultura se pokusíme proniknout pod slupku čtenářské, matematické i digitální gramotnosti ve vyučování na prvním stupni a připravit si výukové aktivity, šité na míru nám i našim žákům.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_1. stupeň.docx.2 (43K) - Stáhnout

Člověk a svět práce

25. 10. (14:00 - 18:00), ZŠ Londýnská, Praha

<<Pohledem H. Košťálové>>

<<Pohledem P. Chaluše a spol.>>

anotace: Hlavním cílem setkání je sdílet pohledy na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na II. stupni ZŠ. Setkání moderuje Petr Chaluš, který představí možnosti rozvoje gramotností v rámci vzdělávací oblasti a inspirace z evropských zemí. Helena Košťálová z EKS, představí školní projekt na ZŠ Londýnská Cesta knihy. Děti se přímo zapojily do tvorby knihy k tématu světa práce pro učitele a kariérové poradce. V rámci projektu se seznámily s prací ilustrátora, tiskaře, spisovatele, editora, překladatele či korektora.  Aktivita získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2017. Dále vystoupí zástupce organizace Info Kariéra, která v Plzeňském kraji dlouhodobě a koncepčně rozvíjí přípravu na svět práce na II. stupni základních škol v tomto kraji. Dále se budeme věnovat tématu rozvoje podnikavosti v kontextu oblasti Člověk a svět práce. Cílem setkání bude i diskuse o rozvoji oblasti Člověk a svět práce a kariérového poradenství v rámci RVP. 

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Člověk a svět práce.docx.2 (45,3K) - Stáhnout

Informační a komunikační technologie

3.11. (9:00 - 13:00) MŠ Čtyřlístek Kadaň

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Nosným tématem setkání Společenství praxe bude využití robotických hraček, příp. robotických stavebnic ve výuce informatiky dle nového konceptu. Některé robotické pomůcky si vyzkoušíme a budeme diskutovat o možnostech naplňování očekávaných výsledků učení v připravovaných dokumentech pro revizi RVP ZV v oblasti ICT a informatiky.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_ICT.docx (45K) - Stáhnout

Předškolní vzdělávání

3.11. (14:00 - 18:00) MŠ Kadaň

<<Ohlédnutí za setkáním>>

<<Pohledem J. Nováčkové>>

anotace: Společenství praxe předškolního vzdělávání bude tentokrát zaměřeno na téma respektující komunikace. Společně s lektorkou, Dr. Janou Nováčkovou (Respektovat a být respektován), budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak přirozeně posilovat vnitřní motivaci dítěte?
  • Jak získat přirozenou cestou respekt dítěte?
  • Jak reagovat na nevhodnou komunikaci dítěte?
  • Jak nasměrovat dítě, aby řešilo konfliktní situace s kamarádem bez zásahu a tzv. "laskavé" manipulace učitelky?

Tyto dotazy vzešly od učitelek pořádající mateřské školy. Srdečně Vás zveme.

Připojené soubory Přílohy 1
program_Předškolní vzdělávání.docx (45,7K) - Stáhnout

Český jazyk

15.11. (13:00 - 17:00), NIDV, Praha

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Tématem setkání společenství praxe je rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení v hodinách českého jazyka. Speciální pedagog Kamila Balharová předvede učitelům konkrétní postupy, jak s těmito žáky pracovat. Učitelé se dozví  o jednoduchých pomůckách, které si mohou sami vyrobit; o PC programech pro tyto žák; o hrách, které žáky učí, ale zároveň je baví. Lektorka jei autorkou řady publikací na toto téma.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Český jazyk.docx.1 (42,8K) - Stáhnout

Umění a kultura

21. 11., Edukační centrum Galerie hl. m. Prahy

anotace: Setkání s názvem "Gramotnosti v programech, projektech a výuce" je pořádáno ve spolupráci s Edukačním centrem Galerie hl. m. Prahy a pedagogickým modulem Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

 

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Umění a kultura.docx.1 (46,8K) - Stáhnout

Člověk a zdraví

21.11. 14:00 - 18:00 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín

<<Ohlédnutí za setkáním>>

 

Kdo nebo co zabíjí kreativitu – Michal Ježdík

Svodná, neřízená hra vytváří mentální stav, ve kterém se dítě může cítit bezpečně a tím pádem může prozkoumat své myšlenky  bez vnějších omezení. V tomto prostředí zbaveném napětí se děti dobře učí a rychleji si ukládají nové dovednosti. Jak nastolit prostředí a podmínky, ve kterých děti nemají strach z chybování? Dnes se "svobodná hra" mění v "kontrolovanou hru".

<<Pohledem basketbalisty M. Ježdíka>>

Pohyb je jedním z projevů inteligence – Martin Kafka

 Kdy se děti nejlépe učí? Když je to baví, jsou spontánní a prožívají radost. Jak tohoto implicitního učení dosáhnout? Například pohybem, který výrazně ovlivňuje rozvoj inteligence. Aby pohyb děti bavil, musí být pro ně dobrodružstvím, aby byl dobrodružstvím, musí objevovat, aby objevovaly, musí mít prostor pro hledání vlastních řešení, aby skutečně hledaly vlastní řešení, musí být spontánní, aby byly spontánní, musí být stále zapojeny. Při pohybu člověk nachází sám sebe.

<<Pohledem ragbisty M. Kafky>>

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Člověk a zdraví.docx (45,5K) - Stáhnout

Člověk a společnost

23.11. (9:00 - 15:00), Coworking Kočárovna, Litomyšl

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Setkání je určeno pro všechny pedagogy a nadšence z daného regionu a pro pilotní školy projektu PPUČ. Akci spolupořádá Ústav pro studium totalitních režimů a společnost Post Bellum. Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D., odborný pedagogický pracovník se zaměřením na společenské vědy, představí své zkušenosti s aktivitami a didaktickými metodami v rámci rozvíjení gramotností při (ne)formálním vzdělávání ve společenskovědních tématech (osobní webové stránky: www.vanickova.eu). Mgr. Roman Anýž a Mgr. Peter Sokol z Ústavu pro studium totalitních režimů představí koncept dějepisné výuky Tváří v tvář historii a PhDr. Jaroslav Najbert a Petr Sedlák Ph.D., taktéž z ÚSTR, demonstrují, jak na příkladu této výuky prakticky využít online aplikaci pro interpretaci historických pramenů ve výuce HistoryLab. Mgr. et Mgr. Hana Živná ze společnosti Post Bellum představí jednak obecné zaměření této organizace, jednak její vzdělávací aktivity, do kterých se mohou zapojit samotní učitelé se svými žáky.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Člověk a společnost .docx (46,9K) - Stáhnout

Matematika

27. 11. (13:00 - 17:00), pilotní ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Na základě předchozí výborné zkušenosti z letní školy požádala pilotní škola o seminář za účasti lektorky RNDr. Růženy Blažkové, CSc. Seminář bude zaměřen na praktické činnosti, konkrétní metody a pomůcky pro rozvoj gramotností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Matematika.docx (45,4K) - Stáhnout

Člověk a příroda

28. 11. (14:30 - 18:30), ZŠ Josefa Ressla, Pardubice

<<Ohlédnutí za setkáním>>

anotace: Náplň setkání Společenství praxe je věnována podpoře čtenářské, matematické a digitální gramotnosti ve výuce přírodovědných předmětů na ZŠ. Připravované setkání je zaměřeno na vzdělávací obory fyziku a chemii.

V průběhu setkání společenství praxe vystoupí lektoři, učitelé fyziky a chemie, s konkrétními příklady aktivit rozvíjejících čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost ve výuce fyziky a chemie na základních školách. Součástí setkání bude i sdílení zkušeností, které bylo učiteli pilotních škol označeno jako vysoce žádoucí.

 

Připojené soubory Přílohy 1
Program_Člověk a příroda.docx (45,6K) - Stáhnout
Pohled byl zobrazen 792x od 29 duben 2019 do 10 prosinec 2023