Informace o řešení úkolu ČJ

Listopad 2019

Zveřejnění publikace

Dokončení pilotních pracovních listů

Říjen 2019

Dokončení sazby publikace, tisk

Září 2019

Zahájení PR publikace

Shoda na strukruře a obsahu pracovních listů

Červen 2019

Zahájení tvorby pracovních listů navazujících na obsah publikace

Duben 2019 

Zahájení překladu textů do ČZJ

Únor 2019

Recenzentské práce  

Leden 2019

Zahájení editorských prací publikace ČJII

30. 11. 2018

Zveřejnění elektronické publikace ČJ I na metodickém portálu www.rvp.cz spolu s videem odborného garanta úkolu P. Vysučka, rozeslání tištěné verze základním školám, ŠPZ, akademickým pracovištím

Konec října 2018  

Dokončení překladu publikace ČJ I do ČZJ

4. 5. 2018

Pracovní setkání autorů elektronické publikace II.

28. 3. 2018

Dokončení editorských, korektorských a recenzentských  prací publikace I. a zahájení překladu do ČZJ. Dokončeno editační prostředí na www.rvp.cz pro vkládání publikace s překladem do ČZJ.  

5. 12. 2017

Pracovní setkání s pedagogy, akademickými pracovníky i odbornou veřejností s cílem upřesnění obsahu jedné z kapitol elektronické publikace část II na téma čtenářství u žáků se sluchovým postižením.

Konec listopadu 2017

Zveřejnění koncepce metodické podpory pro učitele českého jazyka u žáků se SP i s jeho překladem do ČZJ. Ukončení autorských prací na elektronické publikaci část I, zahájení editorských prací, grafických prací.

23. 11. 2017

Pracovní setkání s pedagogy, akademickými pracovníky i odbornou veřejností s cílem upřesnění obsahu jedné z kapitol elektronické publikace část II na téma rozvoj gramatických kompetencí žáků se sluchovým postižením.

3. 11. 2017

Pracovní setkání s učiteli, akademickými pracovníky, odbornou veřejností i zástupci rodičů s cílem upřesnění obsahu jedné z kapitol elektronické publikace část II na téma sociokulturní kompetence žáků se sluchovým postižením..

6. 10. 2018

Pracovní setkání autorů publikace část I s cílem vyjasnění si společných pravidel pro tvorbu textů.

9. 6.  2017

Pracovní setkání s autorským týmem části metodické podpory – publikace část I na téma možnosti spolupráce, upřesnění obsahu jednotlivých kapitol elektronické publikace, rozpracování anotace jednotlivých kapitol.

Červen 2017

Zavěšení koncepce metodiky pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky se sluchovým postižením se zapracovanými připomínkami na www.rvp.cz.

12. 5. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV a ASNEP na téma: Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve vzdělávacím oboru Český jazyk. Představení koncepce metodiky pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky se sluchovým postižením, panelová diskuze - sběr poznámek a postřehů k navrhované koncepci metodiky; sumarizace návrhů, postřehů, připomínek. Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ČŠI, pedagogové základních škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením, pedagogové vysokých škol, ASNEP, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, pracovníci NÚV.

Březen, duben 2017

Metodická podpora pedagogů při výuce předmětů Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace; natáčení virtuální hospitace vyučovací hodiny na Střední škole, základní škole a mateřská škole pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Štefánikova 549 dokumentující výuku předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace. Uveřejnění virtuální hospitace na metodickém portálu www.rvp.cz

Prosinec 2016

Návrh koncepce a postupu tvorby metodik pro výuku jazyků u žáků se sluchovým postižením včetně harmonogramu řešení, personálního a finančního zajištění.

Listopad 2016

Dotazník zjišťující potřebu metodické podpory ve výuce předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace u žáků se SP a při práci s dětmi se SP. Zadáno ČŠI, data z šetření počátkem března 2017, z běžných škol v květnu 2017.

27. 6. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV  na téma Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, NIDV Praha.  Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ředitelé základních škol vzdělávajících žáky se SP, pedagogové vysokých škol, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se SP, pracovníci NÚV.

Květen 2016

Zahájení tvorby metodických materiálů Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením dostupných na Metodickém portálu RVP.cz, v další etapě doplněny texty Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením autorů Souralová, Langer.

Metodický materiál autorů doc. J. Langera a doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12102 s částí Vzdělávání sluchově postižených ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Metodický materiál autorky doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12374

 

Pohled byl zobrazen 1056x od 12 červen 2017 do 5 červen 2023