Informace o řešení úkolu ČJ

Přidat do kolekce

9. 6.  2017

Pracovní setkání s autorským týmem části metodické podpory – publikace část I na téma možnosti spolupráce, upřesnění obsahu jednotlivých kapitol elektronické publikace, rozpracování anotace jednotlivých kapitol.

Červen 2017

Zavěšení koncepce metodiky pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky se sluchovým postižením se zapracovanými připomínkami na www.rvp.cz.

12. 5. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV a ASNEP na téma: Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve vzdělávacím oboru Český jazyk. Představení koncepce metodiky pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky se sluchovým postižením, panelová diskuze - sběr poznámek a postřehů k navrhované koncepci metodiky; sumarizace návrhů, postřehů, připomínek. Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ČŠI, pedagogové základních škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením, pedagogové vysokých škol, ASNEP, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením, pracovníci NÚV.

Březen, duben 2017

Metodická podpora pedagogů při výuce předmětů Vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace; natáčení virtuální hospitace vyučovací hodiny na Střední škole, základní škole a mateřská škole pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, Vyšší odborné škole, Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové, Štefánikova 549 dokumentující výuku předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace. Uveřejnění virtuální hospitace na metodickém portálu www.rvp.cz

Prosinec 2016

Návrh koncepce a postupu tvorby metodik pro výuku jazyků u žáků se sluchovým postižením včetně harmonogramu řešení, personálního a finančního zajištění.

Listopad 2016

Dotazník zjišťující potřebu metodické podpory ve výuce předmětů vycházejících z VO Jazyk a jazyková komunikace u žáků se SP a při práci s dětmi se SP. Zadáno ČŠI, data z šetření počátkem března 2017, z běžných škol v květnu 2017.

27. 6. 2017

Pracovní setkání odborné veřejnosti s pracovníky NÚV  na téma Tvorba metodických materiálu pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením, NIDV Praha.  Pozvaní byli pracovníci MŠMT, ředitelé základních škol vzdělávajících žáky se SP, pedagogové vysokých škol, asociace a sdružení ve vzdělávání žáků se SP, pracovníci NÚV.

Květen 2016

Zahájení tvorby metodických materiálů Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením dostupných na Metodickém portálu RVP.cz, v další etapě doplněny texty Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením autorů Souralová, Langer.

Metodický materiál autorů doc. J. Langera a doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12102 s částí Vzdělávání sluchově postižených ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

Metodický materiál autorky doc. E. Souralové (Univerzita Palackého v Olomouci) Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením, dostupné na http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=12374

 

Pohled byl zobrazen 127x od 12 červen 2017 do 24 listopad 2017