Legislativa pro společné vzdělávání

Obecný rámec

Pojetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Od 1. 9. 2016 je v platnosti nové znění § 16 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále školského zákona), které významným způsobem mění přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění vzdělávacích možností nebo uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
  •  Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

Co jsou podpůrná opatření

Podpůrná opatření spočívají v (§16, odst. 2)

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g) využití asistenta pedagoga,

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

Začlenění podpůrných opatření do stupňů

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že dosavadní podpůrná opatření nižšího stupně nepostačují k naplňování vzdělávacích možností žáka. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola po projednání se zletilým žákem nebo jeho zákonným zástupcem poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

 

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání na střední škole

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí požadavků na odborné vzdělání
v jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání na střední škole.

Školský zákon, § 60 odst. 15 uvádí, cit.: „Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.“  Tyto podmínky stanoví Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění nazvaná Kategorizace onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211#prilohy.

Například pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník – Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení je mj. stanoveno pod číslicemi 2 a 7a

2 = Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž

7a = Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami, atd.

 

PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., NÚV, oddělení pro kvalitu a evaluaci výsledků vzdělávání

Pohled byl zobrazen 593x od 18 duben 2018 do 11 srpen 2020