Požadavky na vzdělávání žáků s PO v RVP

Přidat do kolekce

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

  • RVP pro gymnázia se sportovní přípravou
  • RVP pro dvojjazyčná gymnázia

V rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia byly požadavky na vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) stanoveny v části D, kapitole 9.  Tato kapitola byla v roce 2016 nahrazena na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Dodatkem k RVP G.
(Č. j.: MSMT-21702/2016-1)  http://www.nuv.cz/file/684/

Stanoví mj. podmínky ve vztahu k tvorbě ŠVP:

  • Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení gymnaziálního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP G, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy.  Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává škola.
  • Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 školského zákona, který uvádí, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.

 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

tj. pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (odbornou), s výučním listem a se závěrečnou zkouškou. V méně četném zastoupení jsou zde také obory poskytující výuční list a maturitní zkoušku a obory konzervatoří.

V rámcových vzdělávacích programech pro různé typy středního vzdělávání byly požadavky na vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (tj. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) stanoveny v kapitole 11.  Tato kapitola byla v  roce 2016 nahrazena na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L (a konzervatoří)
Č. j.: MSMT-21703/2016-1 Dodatkem k RVP SOV http://www.nuv.cz/file/682/

Stanoví mj. podmínky ve vztahu k tvorbě ŠVP:

  • Závazný rámec pro obsahové a organizační zajištění odborného vzdělání všech žáků tvoří RVP pro jednotlivé obory vzdělání, na jejichž základě školy zpracují svůj ŠVP.  Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP a IVP zpracovává škola.
  • Při poskytování podpůrných opatření je možné zohlednit také § 67 odst. 2 školského zákona, který uvádí, že ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ může být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění některých činností, ovšem nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. Tzn., že žák nemůže být uvolněn z odborných teoretických i praktických předmětů (tj. příslušných cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných pro dosažení odborných kompetencí a výsledků vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, z předmětů nebo obsahových částí propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání požadovaných gramotností nebo předmětů a obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné zkoušky s výučním listem, maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři. V případě potřeby škola nabídne žákovi taková podpůrná opatření, která mu umožní zvládnout odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři pro žáky se SVP stanoví příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.).
  • Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z vážných zdravotních nebo jiných důvodů, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého žáka, popř. s jinými institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna žákovi včas, jakmile škola zjistí závažné překážky ke vzdělávání žáka v daném oboru vzdělání).

 

PhDr. Romana Jezberová, Ph.D., NÚV, oddělení pro kvalitu a evaluaci výsledků vzdělávání

Pohled byl zobrazen 311x od 18 duben 2018 do 14 říjen 2019