Edukace žáků s tělesným postižením

Současná doba je charakteristická pluralitou nabídek pro edukaci jedinců s tělesným postižením. Tomu napomáhá nový systém “společného vzdělávání” s možností nastavovat řadu podpůrných opatření, řazených do jednotlivých oblastí a stupňů podpory. Východiskem k posouzení žáka s tělesným postižením a závažným onemocněním se stává úroveň jeho dosažených klíčových kompetencí, aktuální zhodnocení stavu v edukačním procesu a dalších předpokladů - psychologická, speciálně pedagogická a lékařská diagnostika. Možnosti inkluzivní edukace těchto žáků je třeba posuzovat zcela individuálně se zřetelem na druh a stupeň tělesného postižení a s tím souvisejícími nároky na eventuální zdravotní péči. Cílem edukace žáků s tělesným postižením na běžné ZŠ je umožnit jim osvojit si přiměřený systém vědomostí a dovedností, ale i to, aby se u nich formovaly nejen pozitivní osobnostní vlastnosti,  ale i interakční proces v oblasti sociální adaptace a sociální komunikace. Mnozí žáci s tělesným postižením jsou schopni svůj nepříznivý zdravotní stav kompenzovat svými znalostmi, schopnostmi, ctižádostivostí, což se většinou děje za vydatné podpory rodiny a školy.

Praktické aplikace jednotlivých podpůrných opatření jsou ukazatelem pedagogické úrovně, ale i profesním mistrovstvím každého učitele. Mnohá opatření jsou ve školách běžně používána, jiná prozatím nemají své legislativní zakotvení (např. aplikace léků, léčebné zákroky související se zdravotním stavem žáka).

Pozn.: Při své každodenní práci v SPC poznáváme řadu nadšených učitelů, pro které je jejich práce výzvou, zábavou a láskou. Víme, že pedagogičtí pracovníci jsou ochotni svoji práci kreativně obměňovat, přizpůsobovat s ohledem na společenské trendy, s tím, že v popředí jejich zájmu je především vztah a empatie k žákům. Víme, že učitel je člověk se smyslem pro humor, se schopností odlehčit tíhu doby i každodennosti. Atmosféra tříd a škol napovídá mnoho o tom, jak kvalitně se ve školách se žáky pracuje, i o tom, zda škola vytváří prostředí přijímající a podnětné pro všechny žáky bez rozdílu.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 946x od 11 září 2019 do 30 březen 2023