Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak doma vzdělávat dítě se specifickými poruchami učení

od Společné vzdělávání

Učíte se doma s dítětem, o kterém víte, že se potýká se specifickými poruchami učení (SPU)? Nejste v tom sami! Toto znevýhodnění je vůbec nejčastějším problémem českých školáků. 

Pro žáky se SPÚ platí, že pokud chtějí být ve škole úspěšní, musí pracovat jinak a intenzivněji než jejich spolužáci.  Domácí vzdělávání dítěte se SPÚ na vzdělavatele tedy klade zvýšené nároky. Zkušenosti s výukou žáků s SPÚ lze  shrnout do několika zjednodušených doporučení, které nám mohou pomoci:

  • Vytvořme si spolu s dítětem plán učení, který si slíbíme dodržovat. Jeho struktura i konkrétnost  závisí na potřebách dítěte. Umožněme mu zaznamenávat si do plánu, co již splnilo (osvědčuje se využívat pro to tabulku, graf, osu, kartičky s hesly či symboly, vše v papírové či elektronické podobě). Zapojme do režimu dne také pohybové aktivity, usnadníme výuku sobě i dítěti.
  • Dávejme dítěti najevo, že věříme v jeho úspěch, bude se pravděpodobně více snažit úkol splnit.
  • Snižme negativní vliv psaní a čtení na výsledky učení dítěte - hledejme společně s dítětem postupy, jak se učit – např. pišme klidně tiskacím písmem nebo na klávesnici; střídejme papír/psací náčiní rozličných druhů a barev stejně jako vhodné typy písma/podbarvení pro tisk;  využívejme multimodální způsob učení – současně vidět napsané, vyslovit to nahlas a současně napsat; tvořme si své přehledy učiva.
  • Pracujme s kompenzačními pomůckami, které dítě používá v běžné hodině – např. čtecí okénko, záložka, mačkadlo k rozlišení tvrdých a měkkých slabik, vlastní přehledy učiva.
  • Umožněme dítěti dostatek času na práci. Zadávejme vše s dostatečným časovým předstihem a v jasných strukturovaných celcích.  Pomáhejme dítěti s prvním krokem.
  • Nebraňme se využití digitálních technologií – např. pro psaní delších textů využívejme aplikace pro převod hlasu; pracujme s audioknihami; používejme elektronické texty (můžeme tak upravit  vzhled textu, připojit vizuální či poslechový materiál).
  • Chvalme děti i za snahu, nejen za výsledek. Sledujme pokroky, kterých dítě dosahuje, a nehledejme pouze jeho nedostatky. Poskytujme mu průběžně zpětnou vazbu k jeho práci. Umožněme dítěti libovolný počet opakování úkolu, nejlépe až do jeho správného provedení. Preferujme kvalitu zpracování nad množstvím,  i když to může být pro dítě i nás mnohdy nesnadné.

Další zdroj informaci:

Podrobnější informace k tématu je možné dohledat na stránkách Metodického portálu NPI ČR v seriálu článků  Žáci se specifickými poruchami učení.  Navštívit můžete i virtuální hodinu českého jazyka, kde se žáky se SPU pracuje zkušený speciální pedagog.

 

Zpracovala PhDr. R. Votavová

 

Pohled byl zobrazen 831x od 19 květen 2020 do 27 září 2021