Průřezové téma: Mediální výchova

od Mediální výchova

Tento pohled se týká průřezového tématu Mediální výchova (MV) a je součástí souhrnného tématu Průřezová témata.
http://goo.gl/qdzvd (2.0)

Všem, kteří mají zájem o Mediální výchovu doporučujeme se seznámit s následujícími materiály: s publikací Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání, studií Stav mediální gramotnosti v ČR, a směrnicí EU o AV službách a Doporučení komise mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost.

Soubory ke stažení

Doporučení Komise EU_média_gramotnost.pdf

170,2KB | Pondělí, 28 listopad 2011 | Detaily

Publikace - Mediální gramotnost.pdf

727,9KB | Pondělí, 28 listopad 2011 | Detaily

Směrnice_EU_AV_sluzby.pdf

179,4KB | Pondělí, 28 listopad 2011 | Detaily

Stav mediální gramotnosti v ČR.pdf

3,4MB | Pondělí, 28 listopad 2011 | Detaily

DOV_ZV_MV_Konkretizovana-temata_2015.pdf

319,4KB | Pátek, 29 leden 2016 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia

V divizi VÚP jsme nedávno vytvořili novou publikaci, která bude fungovat jako metodická podpora pro výuku průřezových témat na gymnáziích: Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová a publikaci si můžete  zdarma stáhnout zde. Nyní jsme pro vaše větší pohodlí na naše webové stránky zařadili i samostatné kapitoly, které si můžete ve formátu pdf stahovat i jednotlivě. K dispozici jsou texty Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy Mediální výchova v gymnáziích

GYMmedialni.pdf

169,8KB | Čtvrtek, 24 listopad 2011 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základ. školách a gymnáziích je dostupná v podobě elektronické publikace zde.

DOV-ZV1.pdf

389,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily

Kokretizace tematických okruhů

Nová obsahová podpora pro výuku průřezových témat konkretizuje a aktualizuje dílčí témata a náměty vybraných tematických okruhů PT a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům (DOV). Díky tomu se podoba zpracování průřezových témat více přibližuje podobě vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů v RVP ZV (doporučené očekávané výstupy PT svoji formou zpracování  více odpovídají očekávaným výstupům vzdělávacích oborů; konkretizovaná témata a náměty PT pak více odpovídají doporučenému učivu vzdělávacích oborů). Cílem materiálu je to, aby přispěl ke snadnější a efektivnější integraci PT do vzdělávacích oborů, včetně jejich hodnocení a usnadnil přípravu projektů i zpracování učebních osnov ve školních vzdělávacích programech.

V roce 2015 byly z mediální výchovy konkretizovány tři vybrané tematické okruhy:  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality,  Fungování a vliv médií ve společnosti, a to pro 2. stupeň  základního vzdělávání.  Materiál je ke stažení v příloze.

V roce 2016 byl konkretizován další tematický okruh Stavba mediálního sdělení -

https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21361/PODPORA-PRO-VYUKU-PRUREZOVYCH-TEMAT-V-ZAKLADNICH-SKOLACH---MEDIALNI-VYCHOVA.html/

V roce 2017 se pozornost zaměřila zejména na zpracování podkladové studie k obsahové revizi Mediální výchovy

http://www.nuv.cz/file/3222/

Připojené soubory Přílohy 1
DOV_ZV_MV_Konkretizovana-temata_2015.pdf (319,4K) - Stáhnout

Informujeme

Speciální prohlídky výstavy Plakát v souboji ideologií 1914 – 2014 pro pedagogy


čtvrtek 6. 3. | 18h

čtvrtek 20. 3. | 18h

Vstupné do expozice: zdarma.

Poplatek za lektorský výklad: 40 Kč

Místo setkání: pokladna DOX, Poupětova 1, Praha 7

 

Přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže - ATAKUJÍCÍ OBRAZY >> 


 

Média, právní ochrana dítěte v předškolním věku a její pedagogická podpora


8. 10. 2013 od 9:00 do 14:00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR ve Valdštejnském paláci

audiozáznam z konference v Senátu PČR: http://iskolka.info/konference/

9. října 2012 proběhla v jednacím sálu  Senátu PČR ve Valdštejnském paláci konference na téma
Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: využití, příležitosti a rizika v pedagogické praxi
Konferenci pořádal ÚSTAVNĚ - PRÁVNÍ VÝBOR Senátu Parlamentu České republiky a CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Podrobnosti >>ZDE<< i >>ZDE<<
 
5. 12. 2011 proběhl ve velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze seminář

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Co jsou doporučené očekávané výstupy a jak je využívat

Ukázky integrace průřezových témat do vzdělávacích oborů

Celodenní seminář představil pedagogům novou metodickou podporu pro výuku průřezových témat (PT) na základních školách a gymnáziích a ukázky integrace PT do vzdělávacích oborů. Účastníci si v zaplněném sále vyslechli příspěvky, které se týkaly nejen výuky průřezových témat, ale i související aktuální problematiky důležité pro pochopení vývoje a dalšího směřování průřezových témat.

V neformální a dělné atmosféře byl prostor pro dotazy a diskuze. Anotace jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde. Postupně budeme nabízet ke stažení i jednotlivé prezentace.

Podpora pro výuku průřezových témat v ZŠ

Podpora pro výuku průřezových témat v základních školách – Mediální výchova

Cílem materiálu je přispět ke snadnější a efektivnější integraci mediální výchovy do vybraných vzdělávacích oborů, usnadnit tvorbu učebních osnov ve školních vzdělávacích programech (podpořit výuku mediální výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu) či jeho využití jako obsahové podpory pro různé formy školních projektů.

Novinka

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily

Metodická podpora

Pro pohodlnější práci učitelů s metodickou podporou jsme publikaci ještě dále rozdělili na samostatné části podle jednotlivých průřezových témat. Doporučené očekávané výstupy  Mediální výchovy jsou dostupné v elektronické podobě zde.

mv.pdf

174,1KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily
http://goo.gl/NLudj (CC 3.0)

Zpětná vazba

Radek Sárközi - 08 srpen 2011, 10:48
Pavlína Hublová - 08 srpen 2011, 11:48
Děkujeme za doplnění.
Zdeněk Sotolář - 08 srpen 2011, 2:03
Odkaz se mi nějak zasekl, tak zkusím ještě jednou http://portal.celn.cz/promed/
Pohled byl zobrazen 15277x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024