Průřezová témata

od Průřezová témata

Průřezová témata rozvíjejí osobnostní, sociální a morální vlastnosti a potřeby žáků, zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělávání. Poskytují žákům základní úroveň mediální gramotnosti a vedou je k pochopení důležitosti odpovědného environmentálního jednání. 
 
Rozšiřují dále poznání žáků, umožňují jim získat komplexní pohled na danou problematiku a současně u nich formují postoje a hodnotový systém. Obohacují tak jejich osobnost a pozitivně tím ovlivňují atmosféru a sociální vztahy ve škole. 
Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, mnohostranně propojují vzdělávací obsahy různých oborů a jsou zároveň součástí žákovy běžné životní zkušenosti, která vzniká při kontaktu s prostředím, jež žáka obklopuje.
 

Doporučené očekávané výstupy na gymnáziích

V divizi VÚP jsme nedávno vytvořili novou publikaci, která bude fungovat jako metodická podpora pro výuku průřezových témat na gymnáziích: Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová a publikaci si můžete  zdarma stáhnout zde. Nyní jsme pro vaše větší pohodlí na naše webové stránky zařadili i samostatné kapitoly, které si můžete ve formátu pdf stahovat i jednotlivě. K dispozici jsou texty Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Priloha-ZV1.pdf

258,5KB | Pátek, 22 červenec 2011 | Detaily

DOV_GV

Novinka!

47,6KB | Úterý, 25 říjen 2011 | Detaily

DOV-ZV1

389,5KB | Pátek, 22 červenec 2011 | Detaily
Pro vaše větší pohodlí jsme text publikace rozčlenili na samostatné kapitoly podle průřezových témat. Kapitoly najdete v pohledech pro jednotlivá průřezová témata (viz odkazy v záhlaví pohledu) a můžete si je zde stahovat ve formátu pdf.

Informační centrum OSN v Praze (UN Information Centre Prague, UNIC)

www.osn.cz
Telefon: (+420) 255 711 645
Facebook: on.fb.me/WhebQp
Twitter: twitter.com/OSNPraha
YouTube: youtube.com/user/iCentrumOSN 

Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947.

http://www.osn.cz/osn-cr/info-centrum-osn/

Hlavní činnosti:

 • Provozujeme internetovou stránku OSN v češtině (www.osn.cz);
 • vydáváme tiskové zprávypublikace a další informační materiály OSN v češtině;
 • elektronicky rozesíláme informace o činnosti OSN (UN INFO on-line);
 • provozujeme veřejnou knihovnu s publikacemi, dokumenty, periodiky avideofilmy OSN;
 • odpovídáme na dotazy veřejnosti týkající se činnosti OSN;
 • organizujeme tiskové konference, přednášky, filmové projekce, diskuze, semináře a výstavy pro studenty, učitele, novináře, odbornou i laickou veřejnost;
 • navazujeme partnerské vztahy se státními orgány, nevládními organizacemi, médii a vzdělávacími institucemi;
 • poskytujeme informační a logistickou podporu projektům z oblasti mezinárodních vztahů, vzdělávání, humanitární a rozvojové pomoci, ochrany menšin apod. (např. Pražský model OSN, Česko proti chudobě, apod.);
 • do sídla OSN v New Yorku podáváme zprávy o situaci v České republice.

http://www.osn.cz/osn-cr/cinnost/

Školám nabízíme:

1. Poznávat svět a rozumět souvislostem

Vzdělávací programy iCentra OSN v Praze. 60 až 90 minut, především pro studenty středních a vysokých škol, ale i jiné zájmové skupiny, např. učitele, pracovníky nevládního sektoru, apod. Účastníci jsou seznamováni se strukturou a fungováním OSN a s duležitými globálními tématy. Součástí programu je promítání dokumentárních filmů, diskuse, kvízy nebo hry.

Nabídka programů pro školy: http://www.osn.cz/osn-cr/pro-skoly/

2. Publikace a dokumenty OSN

(česky, přístupné on-line i v tištěné verzi, můžeme v případě zájmu dodat)

3. Filmy OSN

- s českými titulky jsou na našem YouTube kanálu, některé jsme schopni dodat také na DVD

https://www.youtube.com/user/iCentrumOSN

Připojené soubory Přílohy 1
OSN.docx (1,2M) - Stáhnout

Novinky

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily
Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání 
Česká strategie globálního rozvojového vzdělávání byla schválena Radou pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Kolegiem ministra zahraničních věcí.
Mezi hlavní cíle předkládané strategie globálního rozvojového vzdělávání (GRV), připravené pracovní skupinou složenou z odborníků ze státní správy, pedagogických institucí, vysokých škol a nevládního sektoru, patří:
 • dosáhnout toho, aby se globální rozvojové vzdělávání stalo nedílnou součástí všech úrovní formálního vzdělávání; 
 • zvýšit význam GRV v oblasti neformálního vzdělávání a podpořit osvětové aktivity určené široké veřejnosti a médiím;
 • rozvíjet spolupráci a partnerství v oblasti GRV mezi zainteresovanými aktéry; 
 • zajistit dlouhodobou finanční podporu kvalitních programů GRV; 
 • systematicky zvyšovat kvalitu a efektivnost programů GRV. 

5. 12. 2011 proběhl ve velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze seminář

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Co jsou doporučené očekávané výstupy a jak je využívat

Ukázky integrace průřezových témat do vzdělávacích oborů

Celodenní seminář představil pedagogům novou metodickou podporu pro výuku průřezových témat (PT) na základních školách a gymnáziích a ukázky integrace PT do vzdělávacích oborů. Účastníci si v zaplněném sále vyslechli příspěvky, které se týkaly nejen výuky průřezových témat, ale i související aktuální problematiky důležité pro pochopení vývoje a dalšího směřování průřezových témat.

V neformální a dělné atmosféře byl prostor pro dotazy a diskuze. Anotace jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde. Postupně budeme nabízet ke stažení i jednotlivé prezentace.

Anotace a prezentace z konference ke stažení

VUP PT_prezentace_051211_MV_CJL_.pdf

1,1MB | Sobota, 21 leden 2012 | Detaily

seminář-5_12_anotace pro digi.docx

18,9KB | Sobota, 21 leden 2012 | Detaily

Důležité odkazy

     Srovnávací analýza Pojetí průřezových témat v Belgii (vlámská část), Irsku, Finsku a Skotsku představuje pojetí a obsah průřezových témat ve vzdělávacích dokumentech vybraných zemí a poukazuje na různorodost jejich zpracování.  Je základním východiskem pro studium problematiky průřezových témat ve vzdělávacích systémech dalších zemí.

 

Příprava metodické podpory k výuce průřezových témat v základních školách a gymnáziích (pdf) - průběžná zpráva.

Kolekce odkazů z Metodického portálu

Průřezová témata
Autor kolekce: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních školČlánek je úvodní kapitolou k dalším pěti příspěvkům, které přinášejí inspiraci pro zapracování průřezových témat do ŠVP. Ukázky byly vybrány ze ŠVP pilotních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.článek
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnáziíPříspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.článek
Hodnocení průřezových tématCo jsou průřezová témata a jaký je jejich smysl. Jak přistupovat k hodnocení průřezových témat. Forma realizace a přístup k hodnocení.článek
Informace k hodnocení průřezových témat v ŠVPInformace Odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT k hodnocení průřezových témat ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání. článek
Průřezová témata a jejich začlenění do ŠVP na málotřídních školáchPrůřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání na 1. i 2. stupni, a proto i na málotřídních školách musí být do školního vzdělávacího programu začleněna a vhodnou formou realizována. Článek přináší i několik praktických ukázek opatřených komentáři. článek
Průřezová tématasouhrnný digi-pohleddigifolio
ONLINE SETKÁNÍ: Videohry ve školeJak fungují mechanismy her a jak je transformovat do výuky? Co nás hry učí a jak nás to učí? Jak podobné postupy aplikovat ve výuce?AudioVideo
Hry pro začlenění dítěte do třídního kolektivučlánek
Internetová peněženkačlánek
Online setkání: MEDIÁLNÍ SYSTÉM V ČR A POSTAVENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍdigifolio
Pohled byl zobrazen 22856x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023