Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Průřezové téma: Výchova demokratického občana

od Výchova demokratického občana

Tento pohled se týká průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO) a je součástí souhrnného tématu Průřezová témata.

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základ. školách a gymnáziích je dostupná v podobě elektronické publikace >>zde<<.

DOV-ZV1.pdf

389,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily

Náměty k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů

Integrace_VkO1_VDO_ZV_2.st-digi.pdf

38,6KB | Čtvrtek, 30 červen 2011 | Detaily

Integrace_VkO2_VDO_2st.pdf

39,3KB | Čtvrtek, 30 červen 2011 | Detaily

Integrace_VkO3_VDO_2.st.pdf

45,5KB | Čtvrtek, 30 červen 2011 | Detaily
Náměty k integraci si můžete prohlédnout bez stahování >>zde<<.

Konkretizace tematických okruhů

Konkretizace obsahu vybraného tematického okruhu navazuje na zpracování doporučených očekávaných výstupů průřezových témat (PT). Nová obsahová podpora rozpracovává a aktualizuje dílčí témata a náměty tematických okruhů PT a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům. Díky tomuto kroku se podoba zpracování průřezových témat více přibližuje zpracování vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů v RVP ZV (doporučené očekávané výstupy PT svou formou odpovídají očekávaným výstupům vzdělávacích oborů, tematizace průřezových témat svou formou odpovídají doporučenému učivu vzdělávacích oborů). Cílem materiálu je to, aby přispěl ke snadnější a efektivnější integraci PT do vzdělávacích oborů, včetně jejich hodnocení, a usnadnil přípravu projektů i zpracování učebních osnov ve školních vzdělávacích programech.

Občan, občanská společnost a stát

Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu (tzv. DOVů). Tímto způsobem se průřezová témata ve svém formátu více přibližují obsahu vzdělávacích oborů (a jejich očekávaným výstupům) a umožňují tak snazší integraci do ŠVP  a také do výuky. Doporučené očekávané výstupy jsou v textu vyznačeny odrážkou ve tvaru šipky, doporučená konkretizovaná témata a náměty průřezových témat jsou uvedeny pod jednotlivými doporučenými očekávanými výstupy a jsou vyznačeny kurzivou. Materiál je níže ke stažení.

DOV_ZV_VDO_Občan_občanskáspol_stát_2016_fin.pdf

247,4KB | Úterý, 13 prosinec 2016 | Detaily

Občanská společnost a škola

V roce 2015 byla konkretizace zpracována pro tematický okruh Občanská společnost a škola, a to jak pro první, tak pro druhý stupeň základního vzdělávání. Tematický okruh je jak pro 1., tak pro 2. stupeň stručně charakterizován. Doporučené očekávané výstupy jsou v textu vyznačeny odrážkou ve tvaru šipky, doporučená konkretizovaná témata a náměty průřezových témat jsou uvedeny pod jednotlivými doporučenými očekávanými výstupy a jsou vyznačeny kurzivou. Materiál je níže ke stažení.

DOV_ZV_VDO_rozepsaná témata_final.pdf

242,3KB | Čtvrtek, 17 prosinec 2015 | Detaily

Semimář Průřezová témata ve výuce

5. 12. 2011 proběhl ve velkém sále Pedagogické fakulty UK v Praze seminář

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VE VÝUCE

Co jsou doporučené očekávané výstupy a jak je využívat

Ukázky integrace průřezových témat do vzdělávacích oborů

Celodenní seminář představil pedagogům novou metodickou podporu pro výuku průřezových témat (PT) na základních školách a gymnáziích a ukázky integrace PT do vzdělávacích oborů. Účastníci si v zaplněném sále vyslechli příspěvky, které se týkaly nejen výuky průřezových témat, ale i související aktuální problematiky důležité pro pochopení vývoje a dalšího směřování průřezových témat.

V neformální a dělné atmosféře byl prostor pro dotazy a diskuze. Anotace jednotlivých příspěvků jsou k dispozici zde. Postupně budeme nabízet ke stažení i jednotlivé prezentace.

Nejnovější odkazy na Metodickém portálu

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

Internetové stránky určené pro učitele občanské výchovy a společenských věd. Stránky především zpřístupňují edukativní materiály určené přímo pro výuku a informují o činnostech Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Například v sekci ASOCIACE se dozvíte, kdo jsou občankáři, kdo je členem výboru, kdo jsou krajští koordinátoři, jaké má Asociace stanovy. A pokud nejste členem, můžete také využít přihlášky do Asociace.

Lidská práva

Webové stránky jsou součástí vzdělávacího projektu Amnesty International zaměřeného na lidská práva s názvem Školy pro lidská práva.

Centrum pro demokratické učení

Centrum se dlouhodobě a systematicky věnuje výchově k občanství. Hlavní aktivitou je podpora škol (učitelů i žáků) při práci se žákovskými parlamenty. Centrum realizuje projekt Model respektujícího žákovského parlamentu, který je určen pro ZŠ.

Centrum občanského vzdělávání

Centrum se orientuje na dlouhodobou podporu koncepčního řešení otázky občanského vzdělávání v ČR. Aktivity směřují k dospělým občanům, žákům a studentům, ale i státním a nestátním organizacím.

Portál pro výuku práv dětí

Portál Compasito je zaměřen na vzdělávání v oblasti lidských práv. Vznikl pod patronací Rady Evropy. Představuje ucelený didaktický přístup k výuce práv dítěte. Obsahuje úvod, odborné texty pedagogické a právní, a to v angličtině, francouzštině a ruštině. Stránky nabízejí též více než 30 výukových aktivit s didaktickým materiálem a texty týkajícími se práv člověka a dětských práv, upravenými pro děti od 8 do 12 let.
Naposledy aktualizováno 23 leden 2021, 1:00

Podpora demokracie na školách

Další inspiraci k tématu nabízí digifolio Pokusné ověřování občanského vzdělávání.

https://rvp.cz/pokusne-overovani-obcanske-vzdelavani

Najdete zde základní informace o projektu, záznam z proběhlého webináře a pak odkazy na seriál článků s názvem Podpora demokracie na školách

V článcích se můžete například dozvědět, jak vypadá žákovský parlament, jak posuzovat jeho funkčnost, jak žákovský parlament založit a jak jej rozvíjet v dalších letech.

Systémovému uchopení občanského vzdělávání ve školách se věnují například články o koordinátorovi občanského vzdělávání nebo o překážkách, kterým občanské vzdělávání na školách čelí. Pozornosti by také neměly uniknout dva závěrečné příspěvky, které odpovídají například na  otázku, jak se občanské vzdělávání stalo na pilotních školách principem, jak maximalizovat šance škol na úspěšné zavedení nástrojů občanského vzdělávání nebo to, které pedagogické přístupy toto vše podporují.

Výzkumná zpráva o žákovských parlamentech v ČR

Centrum pro demokratické učení zveřejnilo výzkumnou zprávu o žákovských parlamentech v ČR. Cílem výzkumu bylo zjistit, kolik škol s parlamentem pracuje a jak jsou s ním učitelé spokojeni. Výzkum se také věnoval tomu, co by mohlo fungování parlamentů zlepšit a jak žákovské parlamenty v českých školách podpořit. Výzkumu se zúčastnilo 1051 škol. Z výzkumu vybíráme několik zjištění:

  • Žákovský parlament má 55 % ze zkoumaných škol.
  • Svůj parlament jako dobře fungující vnímá 68 % respondentů.
  • Fungování žákovských parlamentů by podle respondentů mohly zlepšit kurzy pro žáky a metodické materiály.
  • Je žádoucí, aby školy žákovské parlamenty měly, ale v praxi nejsou školy v tomto podporány.

Více informací poskytne výzkumná zpráva Žákovské parlamenty v České republice (CEDU, 2015). 

Metodická podpora

Pro pohodlnější práci učitelů s metodickou podporou jsme publikaci ještě dále rozdělili na samostatné části podle jednotlivých průřezových témat. Doporučené očekávané výstupy Výchovy demokratického občana jsou dostupné v elektronické podobě zde. 

vdo.pdf

184KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily

Novinka

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily
Pohled byl zobrazen 4554x od 30 květen 2014 do 22 leden 2021