Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

od Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tento pohled se týká průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) a je součástí tématu Průřezová témata.

Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia

V divizi VÚP jsme nedávno vytvořili novou publikaci, která bude fungovat jako metodická podpora pro výuku průřezových témat na gymnáziích: Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová a publikaci si můžete  zdarma stáhnout zde. Nyní jsme pro vaše větší pohodlí na naše webové stránky zařadili i samostatné kapitoly, které si můžete ve formátu pdf stahovat i jednotlivě. K dispozici jsou texty Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v gymnáziích

GYMevropske.pdf

190,1KB | Čtvrtek, 24 listopad 2011 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.

Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.

Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základ. školách a gymnáziích je dostupná v podobě elektronické publikace >>zde<<.

DOV-ZV1.pdf

389,5KB | Pátek, 05 srpen 2011 | Detaily

Národní strategie pro GRV

AKTUALITY

VÝUKOVÉ MATERIÁLY K TÉMATU MIGRACE

Nabízíme Vám přehled aktuálních výukových materiálů týkajících se tématu migrace - publikace, semináře, audiovizuální lekce i další zdroje informací pro pedagogy i žáky různých věkových skupin. Každý materiál je doplněn krátkou anotací a odkazem s bližšími informacemi. 

Upozorňujeme na dva výzkumy realizované společností Člověk v tísni, o.p.s. týkající se GRV, které vznikly v rámci mezinárodního projektu Global Schools - Jak je zakotveno GRV v oficiálních dokumentech ČR (2016) a Jak probíhá další vzdělávání učitelů v této oblasti (2018).

Připojené soubory Přílohy 3
výukové materiály k migraci.pdf.1 (467,5K) - Stáhnout
Výzkum_ČvT_DVPP_GRV_2018.doc (805K) - Stáhnout
Výzkum_ČvT_oficiální_dokumenty_2016.docx (1,1M) - Stáhnout

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Metodická podpora pro výuku témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) na 1. a 2. stupni základních škol

Doporučujeme k pozornosti nový metodický materiál,  který poskytuje nabídku vybraných témat a námětů čin­ností pro tři tematické okruhy:

1. Svět nás zajímá

1.stupeň ke stažení ZDE

2.stupeň ke stažení ZDE

2. Objevujeme svět 

1.stupeň ke stažení ZDE

2.stupeň ke stažení ZDE

3. Žijeme ve společném světě 

1.stupeň ke stažení ZDE

2.stupeň ke stažení ZDE

Tematické okruhy jak svým názvem, tak svým obsa­hem rozšiřují stávající okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních sou­vislostech (VMEGS) o globální hledisko a současně odkazují na metodickou podporu Doporučené oče­kávané výstupy ( elektronická publikace zveřejněná na Metodickém portálu rvp.cz.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEKCE - NÁMĚTY Z WWW.RVP.CZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Globální rozvojové vzdělávání v České republice a v Evropě

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech velmi úzce souvisí s konceptem globálního rozvojového vzdělávání (GRV), jemuž je v České republice i v dalších státech Evropy věnována nemalá pozornost. Informace o GRV mohou učitelům pomoci toto průřezové téma lépe uchopit a uvést jej do výukové praxe. 

Pro více informací o GRV v České republice klikněte ZDE.

Pro více informací o GRV v Evropě klikněte ZDE.    

Informace zpracovala Michala Bernkopfová (za pracovní skupinu pro GRV MŠMT).

NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO PODPORU GRV

Poskytujeme vám zde seznam a webové stránky neziskových organizací, které se u nás zabývají tématem globálního rozvojového vzdělávání a které jsou sdruženy v platformě FORS. Některé působí na místní, jiné na celorepublikové úrovni. V jejich nabídce naleznete také semináře pro pedagogy a zajímavé metodické materiály. Konkrétní informace o jejich činnosti naleznete na uvedených webových stránkách.  

Seznam neziskových organizací ke stažení:

Připojené soubory Přílohy 1
Seznam_organizací.xls (10K) - Stáhnout

VÝSTUPY PROJEKTŮ PRO PODPORU GRV

Vybrali jsme několik ukázkových projektových výstupů výše uvedených neziskových organizací, které vám mohou pomoci snadněji vyučovat téma globální rozvojové výchovy nebo vám umožní podívat se na toto téma z jiné perspektivy. Naleznete zde výzkumnou zprávu, různé možnosti zapojení vaší třídy nebo školy do projektů nebo metodologickou příručku.  

AKTUALITA 2017: Sequensová K. (ed), Rok za rokem, Krok za krokem s La Ngompem, příběhy ze škol zapojených v projektu globálního rozvojového vzdělávání La Ngonpo, MKC Praha, 2016

  1. Hrubeš M., Protivínský J., Čáp F., Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, Masarykova univerzita, COV, Brno, 2014

Jedná se o výzkumnou zprávu Centra občanského vzdělávání MU a neziskové organizace Arpok, o.p.s., která analyzuje současný stav výuky GRV na druhém stupni ZŠ a SŠ. V oblasti postojů učitelů se zabývá tím, jak učitelé vnímají pojem globální rozvojové vzdělávání a proč se tomuto tématu ve své výuce věnují. V oblasti potřeb řeší otázky ideální výuky podle představ pedagogů, a také se věnuje překážkám kvalitní výuky.

Výzkumná zpráva ke stažení na: http://arpok.cz/attachments/article/11/vyzkumna%20zprava_FINAL.pdf

 

  1. Varianty (kol. autorů), Náš společný svět, Člověk v tísni, o.p.s, 2012

Publikace mj. ukazuje, jak začlenění GRV do výuky ovlivňuje osobnost žáka v oblasti jeho znalostí, dovedností a postojů. Nabízí konkrétní nástroje učitelům, aby mohli jednoduchým způsobem zjistit, jak žáci uvažují o některých globálních problémech, a mohli si tak stanovit cíle pro další práci s nimi.

Publikace ke stažení na: http://varianty.cz/download/pdf/pdfs_195.pdf

 

  1. Certifikát Světová škola

Jedná se o společný projekt společnost Člověk v tísni, o.p.s. a dalších neziskových organizací. Škola zapojená do projektu plní určitá kritéria. Má tak možnost získat prestižní certifikát Světová škola a dokázat tak veřejnosti, že je školou, pro kterou je důležité vyučovat o tom, co se v současném světě děje. Stane se součástí sítě českých a zahraničních úspěšných škol.

 Více o projektu, kritériích, inspiraci z konkrétních škol, spolupracujících organizacích na: http://varianty.cz/index.php?id=3&item=42

 

  1. Výuka příběhem aneb Global Storylines

V tomto přístupu (storylines) jsou žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Žáci si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Žáky vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

 Více o projektu na: http://www.nazemi.cz/global-storylines

 

  1. Inspirace ze zahraničí – Belgeonne C., Globální dimenze ve výuce, Development Education Project, Člověk v tísni, Praha, 2013

Jedná se o britskou příručku pro budoucí pedagogy. Obsahuje standardy budoucího učitele globální výuky ve Velké Británii, dále nabízí českému čtenáři představu o tom, jak by měli budoucí britští pedagogové přemýšlet o globální dimenzi ve výuce a jak ji učit.

Publikace ke stažení na: http://varianty.cz/download/pdf/pdfs_226.pdf

Seznam dalších projektů ke stažení:

Připojené soubory Přílohy 1
Seznam_projektu.xls (15K) - Stáhnout

METODICKÉ MATERIÁLY PRO PODPORU GRV

Zpracovali jsme pro vás výběr metodických materiálů, které neziskové organizace vydaly v posledních dvou letech a které můžete využít ve výuce. Doufáme, že Vám poslouží jako dobrá inspirace.

 

  1. Varianty (kol.), Lednička plná potravin, Člověk v tísni, o.p.s., Praha, 2014

Jedná se o poslední příručku GRV z cyklu Bohouš a Dáša. Věnuje se tématu potravinové bezpečnosti. Naleznete zde aktivity, které sledují téma potravinové bezpečnosti z lokálního hlediska, a tradičně také komiksové příběhy s oblíbenými postavičkami Bohoušem a Dášou, které tématem čtenáře provázejí.

Příručku je možno objednat (nebo je ke stažení) na:

http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=124

 

  1. Kolektiv autorů, Baví mě číst a hýbat světem aneb Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství, Projekt Odyssea, Praha, 2012

Příručka je výsledkem práce pěti neziskových organizací, které se spolu s 18 základními školami snažily najít odpověď na podtitulovou otázku. Vedle jiného zde naleznete sekci přímo věnovanou globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Příručka je ke stažení na: http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_189.pdf

 

  1. www.respektneboli.eu

Interaktivní metodické materiály pro pedagogy, ale také žáky a studenty. Vedle různorodých materiálů k výuce lidských práv zde naleznete popis školních projektů, interaktivního komiksu pro studenty, a také popis využívaných metod.

 

  1. Kolektiv autorů, Jonáš cestuje, Arpok, Olomouc, 2014

Publikace obsahuje metodiky ke dvěma výukovým programům pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, které se zabývají tématem udržitelného cestovního ruchu. Jonáš cestuje klade důraz na vědomí souvislostí a důsledků rozhodnutí, které během cestování děláme. Součástí publikace je CD. Publikaci je možno získat na semináři organizace Arpok.

 

  1. Kolektiv autorů, La Ngonpo – místo setkávání, Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol, MKC, Praha, 2012

Jedná se o metodiku partnerství škol, kterou společně vypracovaly organizace NaZemi a Multikulturní centrum Praha. Představuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které můžete vy a vaše partnerská třída současně realizovat po dobu šesti měsíců. Metodika je určena pro žáky ve věku 12-16 let.

Příručka je ke stažení na: http://www.nazemi.cz/sites/default/files/langonpo_misto_setkavani_cj_1.pdf

Pravidelně aktualizovaný seznam všech českých publikací (List 1) naleznete ZDE:

http://www.fors.cz/globalni-rozvojove-vzdelavani/databaze-grv/#.VGfF5_nF8rk

Novinka

Podpora pro výuku PT.pdf

Nová metodická podpora – text článku zveřejněného v lednovém čísle 2012 v časopise Řízení školy

1,2MB | Středa, 07 březen 2012 | Detaily

Metodická podpora

Pro pohodlnější práci učitelů s metodickou podporou jsme publikaci ještě dále rozdělili na samostatné části podle jednotlivých průřezových témat. Doporučené očekávané výstupy Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech  jsou dostupné v elektronické podobě  zde. 

Obrázek

vmegs.pdf

180,2KB | Čtvrtek, 04 srpen 2011 | Detaily

Náměty k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů

Integrace_ČJ_VMEGS_ZV_2st.pdf

ZV - 2. stupeň

42KB | Čtvrtek, 30 červen 2011 | Detaily

Integrace_ČJS_VMEGS_ZV_1st.pdf

ZV - 1. stupeň

42,6KB | Čtvrtek, 30 červen 2011 | Detaily

Integrace_OSZ_VMEGS_GV.pdf

45,5KB | Pátek, 01 červenec 2011 | Detaily
Náměty k integraci si můžete prohlédnout bez stahování >>zde<<.
Pohled byl zobrazen 10066x od 30 květen 2014 do 6 únor 2023