Tematický vstup Čeština pro žáky-cizince

od Vzdělávání žáků-cizinců

Doporučujeme také tematický vstup Výuka žáků-cizinců.
Čeština pro žáky-cizince
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2010
ISBN: 978-80-87000-45-8 (brož.)
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
 
 
 
 

E-learningový kurz pro pedagogy

(právě běží 2. běh),
nyní je možné se přihlašovat na 3., který se spustí pravděpodobně v lednu 2012.

Odkazy na Metodickém portálu

Vzdělávání žáků-cizinců je na našich školách stále častější jev. Existují školy, které mají se začleňováním žáků-cizinců letité praktické zkušenosti. Vědí, jak žáka přijmout, které nutné kroky je třeba podniknout pro jeho úspěšnou integraci, do kterého ročníku žáka zařadit a proč a jakou pomoc je třeba mu poskytnout. Tyto školy zkrátka znají možná rizika a jsou na ně připraveny, na druhou stranu dokážou využít příležitosti plynoucí z pobytu příslušníka jiného národa ve školní komunitě. Tyto školy mají často dobré zkušenosti s různými organizacemi a sdruženími na podporu mladých cizinců. Tematický vstup o inkluzi žáků-cizinců obsahuje i tyto praktické informace, zkušenosti a návody. Nejkomplexnější bariérou integrace těchto žáků je však absence nebo jen velmi nedostatečné dovednosti v českém jazyce. Hlavním tématem metodické podpory na tomto místě je proto výuka češtiny pro žáky-cizince.

Prvním východiskem k nalezení řešení tohoto složitého úkolu je uvědomění si toho, že český jazyk je pro takového žáka jazyk cizí. Z tohoto důvodu je třeba, aby všichni vyučující přistupovali k žákovi specifickým způsobem a užívali vhodné metody a nástroje na zlepšování jeho jazykového vybavení. Doporučujeme na úrovni školy vytvořit tzv. vyrovnávací plán, který umožní žákovi-cizinci se lépe začlenit do českého vzdělávacího systému. Přesný postup jeho zpracování je též obsažen v tematickém vstupu.

Školám, které nemají velké zkušenosti se žáky-cizinci, chceme nabídnout poznatky a zkušenosti, rady a náměty tzv. zkušených škol, které již delší dobu pracují s mladými cizinci a na kterých se soustřeďuje jejich větší počet. Neméně důležité jsou i odkazy, na organizace, sdružení a literaturu, které vyučujícímu žáků-cizinců, usnadní jejich práci.

K přijímání žáků-cizinců se vztahují tyto zákony a vyhlášky:

Školský zákon


Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/1993 SB., ve znění pozdějších předpisů)

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)

Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzděláváním a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 12/2005 Sb. O podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška 72/2005 O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení

Vyhláška 73/2005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Sdružení a organizace

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů - www.meta-os.cz 
(organizace poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti vzdělávání. Věnuje se dětem, ale i pedagogů pracujících s žáky-cizinci, zajišťuje metodickou podporu pro pedagogy, pořádá semináře a workshopy).
 
Centra podpory inkluzivního vzdělávání - CPIV - www.cpiv.cz 
(Centra inkluzivního vzdělávání nabízejí školám průběžnou konzultační činnost v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství prevence sociálně patologických jevů).
 
Centra pro podporu integrace cizinců (Správa uprchlických zařízení MV ČR) - CPIC - www.integracnicentra.cz 
(CPIC se zaměřuje na cizince ze třetích zemí pro poskytování bezplatných služeb poradenských a informačních činnostech, právních poradenství, kurzů českého jazyka).
 
Centrum pro integraci cizinců - CIC - www.cicpraha.cz 
(toto občanské sdružení poskytuje poradenství cizincům, organizuje nízkoprahové kurzy českého jazyka a pedagogů nabízí kurzy lektorských dovedností pro výuku češtiny pro cizince).
 
Člověk v tísni, o.p.s. - vzdělávací program Varianty - www.varianty.cz 
(je součástí společnosti Člověk v tísni a jsou zde realizovány krátkodobé i dlouhodobé kurzy pro pedagogy.
Tady a Teď, o.p.s - www.tadyated.cz 
(v současné době pracuje v oblasti podpory dětí cizinců - doučování, komunikace s rodinou, komunikace se školou).
 
Nová škola, o.p.s. - www.novaskola.org 
(obecně prospěšná společnost, která podporuje vzdělávání menšin, především Romů a cizinců. Pomáhá dětem při začleňování se do školy prostřednictvím doučování.
Sdružení občanů zabývající se emigranty, o.s - SOZE - www.soze.cz 
(nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc uprchlíkům a jiným kategoriím cizinců, kteří přicházejí do České republiky. Poskytuje bezplatnou pomoc v právním, sociálním a psychologickém poradenství, uskutečňuje organizaci volnočasových a vzdělávacích programů; působí převážně na Moravě).

Výukové materiály a doporučená literatura pro výuku češtiny

Publikace vhodné pro žáky-cizince

Bezděková, J: Učíme naše děti mluvit. SEVT 2008
Dvořák, J: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Nakladatelství Svojka 2006
Mrázková, D: Můj medvěd Flóra. Baobab 2007
Pokorná, V: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007
Přikrylová, M: Barevné kamínky - Co vidíš, co slyšíš, co slyšíš, co dovedeš. Můj domov. Fortuna 2002
Schrimpfová,j.,M: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008
Šup, R: Učíme se číst s porozuměním. SEVT 1995
Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima
Časopis Mateřídouška (skládačky, detektiv Vrťapka)
Časopis Čtyřlístek
Zelinková, O: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

Učebnice pro žáky cizince

Andrášová, H;Podepřelová, A a kol.: Desetiminutovky češtiny pro cizince; Klent 2008
Cvejnová. J: Česky, prosím;Karolinum 2008
Froulíková, L: Zahrada českého jazyka; Akademia 2003
Dobiáš, D: Mluvme česky. Let´s Speak Czech; Fragment 2010
Hádková, M: Čeština pro cizince a azylanty, A1 a A2; SOZE 2005
Froulíková, L: Adam a Eva v Českém ráji; Academia 2008
Holá, L: NEW Czech Step by Step; Akropolis 2004
Holá, L; Bořilová,P: Česky krok za krokem (B1); Akropolis 2009
Hronková, K; Turzíková, M: Čeština pro cizince; Fraus 1998
Hronková,L: Úvodní audioorální kurz češtiny pro výuku zahraničních studentů;UJOP UK 1994
Kempná, H: Písanka pro zahraniční studenty; UK 1998
Rešková, I:; Pintarová, M: Communicative Czech; PhDr. Ivana Rešková 2004
Sýkorová, B; Davidova, H: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka; Polyglot 2009
Švindlová, B: Česky v Česku VII.; Akropolis 2008

Hry a aktivity do hodiny

Andrášová, H; Popelářová, A a kol.: Na cestě za češtinou; Klett 2008
Čechová, M; Oliva, K.; Nejedlý. P: Hrátky s češtinou; SNP 2007
Gato, M: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic; Rubico 2009
Hanšpachová, J: Řandová,Z: Angličtina plná her; Portál 2005
Malá, Z: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince; Lingea Ludus 2009
Hrátky s češtinou; Brno: MC Nakladatelství 1998
Pišlová,S: Jazykové hry; Fortuna 2008
Viška, V; Nováková, L: Čeština nás baví; Triton 2005
Wagner, P: 6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte; Portál 2006

Pohled byl zobrazen 6398x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024