Finanční gramotnost

od Finanční gramotnost

 Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V tomto revidovaném standardu došlo k posílení určitých témat.

Zároveň byla také revidována definice finanční gramotnosti.

Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání (1. stupeň a 2. stupeň) a pro střední vzdělávání.

Standardy finanční gramotnosti z roku 2007 jsou součástí Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a v současné době jsou již implementovány do RVP ZV, RVP G a RVP SOV. 

Aktualizace Standardu finanční gramotnosti

Ministerstvo financí zveřejnilo 20. 7. 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. Oproti standardům finanční gramotnosti z roku 2007 došlo k posílení těchto témat: bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.

Revidovaný standard finanční gramotnosti bude implementován do rámcových vzdělávacích programů při jejich nejbližší revizi. Národní ústav pro vzdělávání doporučuje základním a středním školám, aby v přechodném období (tedy do doby, než bude revidovaný standard finanční gramotnosti součástí rámcových vzdělávacích programů) porovnali revidovaný standard finanční gramotnosti se svým školním vzdělávacím programem a případně svůj školní vzdělávací program v oblasti finančního vzdělávání upravili nebo doplnili. Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. V případě úpravy školního vzdělávací programu podle revidovaného standardu finanční gramotnosti bude tato úprava také v souladu se současným rámcovým vzdělávacím programem. 

STANDARD FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (2007)

 

Peníze

Obsah

Výsledky

 - placení (v tuzemské i zahraniční měně)

 - používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku

 - tvorba ceny

 - stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH

 - vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa, období...

 - rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH...) a klamavé nabídky

 - inflace

 - vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit

 

Hospodaření domácností

Obsah

Výsledky

 - rozpočet domácnosti

 - rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti

 - navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti

 

Finanční produkty

Obsah

Výsledky

 - přebytek finančních prostředků

 - navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti...)

 - vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč

 - nedostatek finančních prostředků

 - vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu

 - posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení

 - vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN

 - pojištění

 - vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby

 

Práva spotřebitele

Obsah

Výsledky

 - předpisy na ochranu spotřebitele

 - na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb včetně produktů finančního trhu)

 - obsah smluv

 - na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy včetně jejích všeobecných podmínek

Revidovaná definice finanční gramotnosti (2017)

Finanční gramotnost je souhrn znalostí a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

STANDARD FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 2017

PDF KE STAŽENÍ

SYSTÉM BUDOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách obsahuje na straně 12 - 14 Standardy finanční gramotnosti.

Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro:

  • základní vzdělávání (1. stupeň a 2. stupeň)
  • střední vzdělávání

Standard finanční gramotnosti pro střední školy odpovídá standardu finanční gramotnosti dospělého člověka.

V základním vzdělávání byl RVP ZV schválen dříve než Standardy finanční gramotnosti, proto se jejich obsah plně do RVP ZV nepromítá. V aktuálně připravované revizi RVP ZV je zařazení finanční gramotnosti do RVP ZV jedním z klíčových témat. Základním školám je doporučováno Sdělením MŠMT, aby finanční gramotnost promítaly do výuky již nyní.

Ve středním vzdělávání byl Standard finanční gramotnosti začleněn do RVP G a RVP SOV, finanční gramotnost je proto povinnou součástí vzdělávacího procesu.

STANDARD FINANČNÍ GRAMOTMOSTI PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (2007)

   

Peníze

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah

- hotovostní a bezhotovostní forma peněz

- nakládání s penězi

- způsoby placení

- tvorba ceny

- banka jako správce peněz

- inflace

 

 

Výsledky

Výsledky

 - používá peníze v běžných situacích

- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze

- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH

 

- objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny

 

- popíše vliv inflace na hodnotu peněz

 

Hospodaření domácnosti

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah

 - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

 - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti

 - nárok na reklamaci

- základní práva spotřebitelů

 

 

Výsledky

Výsledky

- na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje

 - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů

 

- objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu

 

- vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

 

Finanční produkty

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Obsah

Obsah

- úspory

- služby bank, aktivní a pasivní operace

- půjčky

- produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků

 

- pojištění

 

- úročení

 

 

Výsledky

Výsledky

 - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

- uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení

 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice)

 

- uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing)

 

- vysvětlí význam úroku placeného a přijatého

 

- uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

Pohled byl zobrazen 12738x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023