Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství

od ASI-MILOVANÍ

Projekt občanského sdružení Asi-milovaní „Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství" (reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209) reaguje na společenskou situaci v posledních letech, kdy prudce narostly veřejné aktivity extremistických seskupení a průzkumy v řadách studentů i širší veřejnosti ukazují až 10% podporu programu dnes již rozpuštěné extremistické Dělnické strany a její nástupnické strany DSSS. V tomto čísle nejsou zahrnuti přívrženci levicově orientovaných extremistických postojů, kterým dosud výzkumy nevěnovaly pozornost. Na tyto tendence projekt reaguje didaktickými programy primární výchovy k aktivnímu občanství.
 

O projektu

V rámci projektu jsme připravili několik programů nejen pro žáky, ale i pro lektory a pro pedagogy, kteří jsou se žáky v denním kontaktu. Kromě extremismu se v programu věnujeme, a klademe na to velký důraz, výchově k aktivnímu občanství, občanské a osobní odpovědnosti, čtenářské a voličské gramotnosti.
 
 
Pro pedagogické pracovníky je nabízen akreditovaný seminář Hrozby extremismu/ příležitosti demokracie, který zejména ve vícedenním programu poradí jak pracovat s tématem ve třídě/škole i jak aktivně pracovat se žáky zastávajícími extremistické postoje.
 
Naši lektoři absolvovali celoroční kurz pro lektory programů výchovy k aktivnímu občanství se zaměřením na prevenci extremistických postojů.
 
Vydali jsme třídílnou publikaci Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, která je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013  a bude bezplatně distribuována do škol, které nás o ni požádají. Je rovněž k dispozici volně stažení ve formátu pdf na tomto webu v sekci ODBORNÉ TEXTY
 
Projekt Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství byl podpořen ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK MŠMT.
 
Osobní záštitu projektu poskytl generální ředitel Českého rozhlasu.    

Publikace

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a zde je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf. 
 
 
 
 
Tato část je službou pro všechny učitele, lektory a další pedagogické pracovníky, kteří se chtějí problematice extremismu a především její prevenci věnovat. Obsahuje devatenáct aktivit rozdělených do čtyř bloků podle didaktických záměrů, s nimiž primárně pracují.
 

Nabídka seminářů pro školy

Název programu: Výchova k demokratickému smýšlení

Anotace: Program sestávající ze čtyř na sebe navazujících lekcí je věnován výchově k demokratickému smýšlení a osobní odpovědnosti a předcházení extremismu a jeho projevů. Kombinací interaktivních programů a výkladu vede žáky k rozvoji kritického myšlení, hledání vlastních postojů a řešení. Jednotlivé lekce je možno realizovat na škole jako na sebe navazující programy v rámci delšího časového období nebo v rámci jednoho projektového dne. Jednotlivé lekce je možné realizovat i samostatně.

 1. Lekce: Jinakost, předsudky, tolerance
 2. Lekce: Svoboda
 3. Lekce: Demokracie a totalita
 4. Lekce: Extremismus vs. demokracie

Název programu: Extremismus a radikalismus

Lektor: Mgr. Marika Kropíková

Anotace: Program je koncipovaný jako projektový den. Lektorka vede žáky od poznávání vlastních předsudků a postojů k obecnějším společenským tématům demokracie a jejího ohrožení extremistickými postoji, kritickému nahlížení na ně a k osobní a občanské odpovědnosti. Součástí je hledání řešení problémů v kolektivu i ve společnosti. Program je sestavený z 30-90 minutových interaktivních bloků. Přesná skladba aktivit vzniká po dohodě se školou podle věku a počáteční informovanosti žáků.

Samostatný program: Starý lovec a hrdelní zvuky

Anotace: Žáci přecházejí od neosobních asociací k osobním zážitkům a hodnotám a převzetí odpovědnosti za svoje jednání. Jednotlivé aktivity na sebe navazují. V průběhu dne pracují samostatně, v malých skupinách a společně.

Cíl: výchova k vzájemnému respektu, toleranci. Společné hledání řešení, argumentace. Přijmutí rasismu a xenofobie jako reality našeho života a zaujmutí odmítavého  postoje k němu.

Cílová skupina: od 7. ročníku ZŠ, SŠ. Předpokladem je schopnost abstraktního myšlení, empatie.

Časová dotace: každá hra 11 krát  30 minut, plus zpětná vazba na konci cca 30 minut, celodenní projekt

Nabízené aktivity: Extremismus a radikalismus

 • Aktivita 1: Bytosti v našem světě
 • Aktivita 2: Klíč k osobnosti
 • Aktivita 3: Stejná strana cesty
 • Aktivita 4: Cesta z ghetta
 • Aktivita 5: Kým chci být?
 • Aktivita 6: Vlakem po Evropě
 • Aktivita 7: Metoda Tabu
 • Aktivita 8: Nacistická čítanka
 • Aktivita 9: Etnický konflikt
 • Aktivita 10: Metoda I.N.S.E.R.T.
 • Aktivita 11: Debata s autorem

Název programu: Extremismus není řešení 

Lektoři: Ing. Dana Fiedlerová, Radim Fiedler, Dis. - Centrum multikulturního vzdělávání, o.s.

Anotace: Program prezentuje různé aspekty přítomnosti extremistických postojů ve společnosti a mezi mládeží, nabízí alternativní přístupy a možnost formovat případně korigovat postoje žáků.

Program obsahuje tři navazující lekce, které je možné realizovat samostatně, nebo s časovým odstupem dvě či všechny tři. Všechny tři lekce je možné realizovat v rámci projektového dne. Lekce jsou vždy přizpůsobeny věkové skupině posluchačů.

Cílová skupina:

- žáci 2. stupně základních škol,

- nižší ročníky středních škol a víceletých gymnázií

 • Lekce č. 1 - Pojem extremismus
 • Lekce č. 2 - Cesty mládeže k extremismu
 • Lekce č. 3 - Problém popírání holocaustu

Další zajímavé odkazy

Pohled byl zobrazen 3769x od 30 květen 2014 do 4 prosinec 2022