Standardy

od Standardy pro ZV

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV.

O standardech

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo na konci 3., 5. a 9. ročníku.

Indikátory stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky na konci 5. ročníku a 9. ročníku.

Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.

Jak pracovat se standardy

Pro práci se standardy Vám doporučujeme následující postup:

  1. Seznamte se standardy pro jednotlivé vzdělávací obory.
  2. Porovnejte standardy s dílčími výstupy školních učebních osnov popsanými ve Vašem školním vzdělávacím programu. Pokud zjistíte rozpor mezi požadavkem standardu a zněním dílčích výstupů v učebních osnovách vyučovacích předmětů ŠVP, doporučujeme upravit výstupy tak, aby zajišťovaly vzdělávání minimálně na úrovni standardu a vyšší. Porovnání standardů a ŠVP neznamená nutně úpravu ŠVP.
  3. Doporučujeme, abyste zvážili a rozhodli se, jak standardy využijete ještě i jiným způsobem (např. při plánování výukových aktivit nebo k tvorbě nástrojů, jimiž budete hodnotit dosahované vzdělávací výsledky svých žáků).

Standardy Matematiky, Českého jazyka a literatury, Cizích jazyků

Standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk (Anglický jazyk) a Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk) tvoří přílohu č. 1 v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jedná se tedy o standardy, jejichž naplňování je pro školy závazné.

Anglický jazyk.pdf

1,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Český jazyk a literatura.pdf

895,8KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Francouzský jazyk.pdf

2,8MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Matematika a jeji aplikace.pdf

873,2KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Německý jazyk.pdf

2,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Standardy pro ostatní vzdělávací obory a doplňující jazykové standardy

Standardy pro ostatní vzdělávací obory (OVO) a doplňující jazykové standardy (DJS) jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk), nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013.

Přestože se jedná o doporučený materiál, je důležité, aby se školy standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.

Standardy OVO

ICT.pdf

761,1KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Člověk a jeho svět.pdf

1,3MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Dějepis.pdf

1,2MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Výchova k občanství.pdf

1MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Fyzika.pdf

855,1KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Chemie.pdf

1MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Přírodopis.pdf

1,7MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Zeměpis (Geografie).pdf

1,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Výchova ke zdraví.pdf

663,9KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Tělesná výchova.pdf

834KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Člověk a svět práce.pdf

1,6MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Hudební výchova.pdf

840KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

Výtvarná výchova.pdf

784,8KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

Doplňující jazykové standardy

Španělský jazyk.pdf

1,5MB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

Italský jazyk.pdf

927,7KB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

Ruský jazyk.pdf

648,6KB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

AKTUÁLNĚ: Metodické komentáře ke standardům ZV

Metodické komentáře ke Standardům ZV
Autor kolekce: Lenka Vojíková

Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk), Chemii, Přírodopis, Výchovu k občanství, Dějepis, Zeměpis (Geografii), Fyziku a Člověk a jeho svět, Výtvarnou výchovu, Hudební výchovu, Tělesnou výchovu a Výchovu ke zdraví. Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.

NázevPopisTyp
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazykMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – MinimetodikyV návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro Anglický jazyk a Další cizí jazyky (Německý a Francouzský).článek
Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikaceMetodické komentáře popisují vyšší úrovně vědomostí a dovedností žáků než je úroveň uvedená ve Standardech pro základní vzdělávání. Obsahují ilustrativní úlohy a metodické návody, pomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literaturaMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. V úvodu ke každé z jednotlivých složek ČJaL je nejprve věnována pozornost její charakteristice, stěžejním cílům a úkolům. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům i v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – MinimetodikyMetodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní. Východiskem pro nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh se stala Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Pro lepší představu a orientaci byly pro praktické využití vytvořeny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické podobě.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – ChemieMetodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál, který obsahuje alternativní možnosti pro zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Přírodopis Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Přírodopis tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál obsahující alternativní možnosti zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova k občanství Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí ilustrativních úloh je metodický komentář pro učitele, obsahující postřehy z ověření ve výuce, a odkazy na informační zdroje. Úlohy jsou záměrně obsahově, metodicky i formálně pestré – materiál se snaží představit různé cesty uchopení vzdělávacího obsahu.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – DějepisMetodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Dějepis poskytují několik zásadních podnětů pro praktickou výuku. Především je to nastavení tří kvalitativních úrovní obtížnosti ilustrativních úloh v gradaci minimální, optimální a excelentní úrovně, které se vztahují ke konkrétním očekávaným výstupům. Takto vzniklá „banka“ vybraných stupňovaných ilustrativních úloh může napomoci učitelům dějepisu s vlastní identifikací vzdělávacího obsahu konkrétního vybraného očekávaného výstupu.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Zeměpis (Geografie)Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis (Geografie) poskytují několik zásadních podnětů pro praktickou výuku. Především je to nastavení tří kvalitativních úrovní obtížnosti ilustrativních úloh v gradaci minimální, optimální a excelentní úrovně, které se vztahují ke konkrétním očekávaným výstupům. S přispěním této „banky“ stupňovaných úloh lze ukázat možnosti výuky s ohledem na konkrétní skupiny žáků s odlišnou kvalitativní úrovní myšlení a činností.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – FyzikaMetodické komentáře ke Standardům vzdělávacího oboru Fyzika, které vám předkládáme, navazují na Standardy pro základní vzdělávání. Zatímco Standardy jsou nastaveny na minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, tento materiál obsahuje ukázky dalších ilustrativních úloh, které by měly vést k dosažení vyšší úrovně než jen minimální. Očekávané výstupy jsou v nich dále rozpracovány ve třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho světMetodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět jsou tvořeny soubory ilustrativních úloh na různých úrovních obtížnosti (snížené, minimální, optimální a excelentní). Každý soubor je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Obsahuje odkaz na příslušný tematický okruh, očekávaný výstup RVP ZV a indikátory Standardu pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, čtyři úlohy, metodický komentář, přehled zdrojů a pracovní listy pro žáky. Učitelé tyto soubory mohou využít při plánování a realizaci diferencované a individualizované výuky tak, aby každý žák ve třídě dostal možnost úspěšně řešit úkoly, které svou náročností odpovídají aktuální úrovni jeho znalostí a dovedností.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výtvarná výchovaMetodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání nabízejí ilustrativní úlohy ve třech úrovních obtížnosti – minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Ilustrativní úlohy pro 1. stupeň jsou zpracovány k vybraným očekávaným výstupům a indikátorům se záměrem nabídnout co nejpestřejší ukázky různých přístupů a pojetí výuky výtvarné výchovy. Ilustrativní úlohy pro 2. stupeň si naopak kladly za cíl nabídnout ucelenou řadu ukázek zadání pro všechny očekávané výstupy. Nejedná se o „návody“, ale o modelové výukové situace, které společně s metodickými komentáři tvoří jeden myšlenkový celek.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchovaMetodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání (byly zpracovány kolektivem autorů) nabízejí ilustrativní úlohy na úrovni obtížnosti minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Nejcenněji a nejdůvěrněji lze poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na ty činnosti, při kterých hudba ve třídách zní.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Tělesná výchovaMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy pro vybrané očekávané výstupy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Tělesné výchovy.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova ke zdraví Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Každá úloha obsahuje vzorové řešení, metodický komentář a žákovské řešení. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům s naplňováním vzdělávacího obsahu a výběrem učiva vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro vybrané očekávané výstupy.článek

Dotazy

Nenašli jste zde odpověď na své dotazy k tomuto tématu? Napište je do Konzultačního centra, kde budou zodpovězeny odbornými pracovníky NÚV.
            7   Konzultační centrum 7

Náměty, další inspirace a diskuze

Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se standardy v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
               7   Diskuze k tématu  7

Kde se informace o standardech v RVP ZV vyskytují

V kapitole 1:
v části: 1.2Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
- stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha 1), jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV; 
V kapitole 5: 
v úvodním textu: 
Do RVP ZV se vkládají jako Příloha 1  Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. 
Dále ve schématu 2 – Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Doporučení

Pro potřeby kontrolních orgánů se domníváme, že je důležité, aby Vaše škola dokázala doložit, že se standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zodpovědně zabývala (např. zápisem z jednání pedagogické rady včetně jejích závěrů k této problematice, zápisy z jednání předmětových komisí).
Vzhledem k tomu, že indikátory stanovují minimální úroveň zvládnutí daného očekávaného výstupu v 5., resp. 9. ročníku, je třeba zvážit, zda chce škola dosahovat se žáky pouze dané minimum (pak lze indikátory využít pro formulaci dílčích výstupů na úrovni 5. a 9. ročníku), nebo chce dosahovat se žáky vyšší úrovně očekávaných výstupů (pak lze zvažovat použití indikátorů na úrovni 5. a 9. ročníku v rozšířené podobě, případně využit indikátory minimální úrovně pro formulování výstupů i v nižších ročnících). V každém případě je třeba počítat s tím, že by měli žáci v 5. a 9. ročníku prokazovat zvládnutí očekávaných výstupů alespoň na minimální úrovni i v případě, že byla výuka daného obsahu ukončena v nižším než 5. a 9. ročníku. 

Rozcestník průvodce upraveným RVP ZV

9   O průvodci upraveným RVP ZV (úvod) 9

9   Obsah RVP ZV 9 

Zpětná vazba

cie kalyl - 13 březen 2024, 4:04

Compare the standards with the sub-outcomes of Among Us the school curriculum in your school's educational program (SEP).

samgfg aliyu - 31 březen 2024, 4:08

nice post.

بادل

Lucy Chow - 17 duben 2024, 10:32

Indikátory vymezují minimální úroveň osvojení učiva, které by měli žáci dosáhnout na konci pátého a devátého ročníku. Účelem standardů je pomoci školám a učitelům dosáhnout cílů half body sexodll vzdělávání stanovených v RVP ZV.

Pohled byl zobrazen 33242x od 15 květen 2015 do 18 duben 2024