8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

   V ŠVP škola stanoví:

 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;
 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

   V ŠVP může škola případně stanovit:

 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;
 • učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče.

   Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.
   V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol profilujících se jako školy vzdělávající žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu žákovi.
   Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy ke stávajícímu ŠVP (příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které by kopírovaly stávající ŠVP).

   Podkapitola specifikuje obsah ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP. Stanovuje v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., co je škola povinna stanovit ve svém ŠVP v této oblasti, a vymezuje, co případně může v ŠVP stanovit. Shodnou informaci o tvorbě ŠVP poskytuje i kapitola Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy ŠVP. Příklady zpracování ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP naleznete v části Úpravy ŠVP.
Vyhláška č. 27/2016 Sb poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • českému znakovému jazyku,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • prostorová orientace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci.
 • další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.

V Průvodci také naleznete příklady z ŠVP škol, které mají zkušenost se vzděláváním žáků se SVP, v části Úpravy ŠVP a příklady předmětů speciálně pedagogické péče v části Předměty speciální pedagogické péče.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 4143x od 2 únor 2016 do 25 červenec 2017