Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Zájmové vzdělávání

...pro všechny, kterých se nějakým způsobem dotýká zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, domy dětí, střediska volného času)

  • Otevřená, Veřejně viditelná
  • Dana Svobodová
  • 6 listopad 2009
  •  5  1  0  0  0  0  0

Hledáme

Hledáme nového správce této skupiny.
Máte zájem? Napište na email pavlina.hublova@nuv.cz, dodáme podrobnosti.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k zájmovému vzdělávání

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Prováděcím právním předpisem ke školskému zákonu č. 561/2004 Sb. pro oblast zájmového vzdělávání jevyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, upravující podrobnosti o organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin a termíny vydávání vysvědčení.

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, stanovující podrobnější podmínky organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti a vzor služebního průkazu školního inspektora a kontrolního pracovníka.

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, neboť školská zařízení jsou povinna vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí,která mimo jiné stanoví, že u školních klubů a středisek volného času se neuvádí nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) školského zákona. Toto neplatí pro školní družiny.

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, určující rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky.

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění.

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/prehled-nejdulezitejsich-pravnich-predpisu


Dále zdrojová stránka obsahuje:

  • Vybrané právní předpisy upravující kvalifikaci pedagogických pracovníků a další pracovně právní předpisy, které se vztahují i na pedagogické pracovníky školních družin, školních klubů a středisek volného času 
  • Školský zákon a školní družina/školní klub/středisko volného času