5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Závislosti, vztahy, práce s daty 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 1. období 1. stupně

žák
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
      -            zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
      -            uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Žáci se učí orientovat se v tabulkách (nejrůznějších – tabulky součtů, násobků, převodů jednotek apod., avšak s menším počtem řádků a sloupců). Podle možností se postupně seznamují s jednotkami času, pracují s mincemi, příp. s bankovkami. V jednoduchých případech sledují závislosti a dokážou je slovně popsat (např. koupím více kusů zboží, zaplatím více, mám 20 rohlíků, když bude více dětí, dostane každý méně rohlíků). V jednoduchých případech pracují s časovými údaji, např. s jízdními řády (podle vlastní potřeby).

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
  • modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
  • doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10
  • uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3373x od 3 listopad 2015 do 6 srpen 2020