5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Geometrie v rovině a v prostoru 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Geometrie v rovině a v prostoru 1. období 1. stupně

žák
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p umí používat pravítko

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Tematický okruh přispívá k rozvoji geometrické a prostorové představivosti a k seznámení se s jednoduchými geometrickými útvary v rovině i v prostoru. Nejprve je třeba zvládnout orientaci v prostoru (vztahy před, za, vpředu, vzadu, vedle, nahoře, dole, uvnitř, vně, vpravo, vlevo), čtení obrázků – pochopení prostorové situace znázorněné v rovině, různé druhy čar (přímé, křivé, lomené) a jejich využití. Žáci LMP se učí poznávat a pojmenovávat útvary rovinné (obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník) i útvary prostorové (kvádr, krychle, válec, koule, později jehlan a kužel). Rovinné útvary dokážou žáci načrtnout. Vše se realizuje prostřednictvím manipulativních činností (vytváření koláží z geometrických útvarů, práce s různými skládačkami), stavby z krychlí a dalších těles a žáci se snaží popsat, co a z čeho vytvořili. Vhodnou metodou je překládání papíru např. k porovnávání úseček, určení středu úsečky, osy úsečky a osově souměrných útvarů.
   Rýsování závisí na možnostech žáků: nejprve rýsují přímé čáry, potom úsečky, dále úsečky dané délky. Rýsování kolmic a rovnoběžek závisí na dovednostech žáků. Vhodné je nejprve modelovat rovnoběžné a kolmé přímky pomocí překládání papíru a vyhledávání jejich reprezentací v okolí žáků.
   Měření v geometrii se orientuje na měření úseček a určování jejich délek, jednotky délky se zavádějí postupně. Nejprve žáci pracují s decimetry, centimetry a metry a učí se vyjadřovat jednu jednotku pomocí jiné.
   Početní geometrie se věnuje zejména výpočtům obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku – vše na konkrétních případech z běžného života, aby žáci viděli smysl výpočtů.

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech
  • porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3283x od 9 listopad 2015 do 6 srpen 2020