5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. období 1. stupně

žák

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Žáci se učí řešit zajímavé úlohy, většinou podle vzoru. Pokud se objeví vlastní přístup žáka k řešení úlohy, vyžaduje to výrazné ocenění.

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy – 2. stupeň

Indikátory

žák

žák

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

1. vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
2. řeší jednoduchou úlohu
3. ověří výsledek úlohy

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

1. určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
2. využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z běžného života

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Očekávané výstupy nejsou formulovány.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2762x od 9 prosinec 2015 do 6 srpen 2020