5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Práce s laboratorní technikou

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Práce s laboratorní technikou

žák

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů
ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl
ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou experimentální práci
ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci
ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu
ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech
ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

1. z nabídky vybere vhodné přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétního pozorování, měření a experimentu
2. popíše vlastnosti přístrojů, zařízení a pomůcek a použije je pro vykonání konkrétního pozorování, měření, experimentu
3. vysvětlí jednotlivé kroky pracovního postupu dle dokumentace a realizuje jej
4. dodrží jednotlivé kroky pracovního postupu konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu

- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl

1. dokumentuje svou práci na vybrané experimentální činnosti prostřednictvím protokolu
2. formuje výsledky a závěry své experimentální práce dle daného pracovního postupu, dané dokumentace a znalostech o zkoumaném předmětu, jevu, činnosti
3. zpracuje ucelený materiál, protokol své experimentální činnosti dle předem daných pokynů

- vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou experimentální práci

1. použije pro přípravu a experimentální práci potřebnou dokumentaci vztahující se k základním poznatkům o experimentální činnosti, postupu a realizaci práce a případných výsledcích nebo nebezpečí spojených s experimentální činností
2. orientuje se v potřebné dokumentaci (seznam laboratorní techniky, postup práce…)
3. popíše dle vybrané dokumentace experimentální práci
4. dodrží pracovní postup a bezpečnostní pokyny dané vybranou dokumentací

- dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci

1. dodrží zásady bezpečnosti při práci s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech, pokusech a jiné experimentální práci
2. popíše a vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného postupu, dodrží kázeň při práci s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, přístroji, pomůckami a dalším zařízením
3. vysvětlí při vybrané experimentální práci možné dopady na životní prostředí
4. dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné

- poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři

1. poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)
2. v modelových situacích popíše a vyzkouší poskytnutí první pomoci, ke kterému může dojít v laboratoři nebo jiném místě při laboratorních činnostech

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Očekávané výstupy nejsou v tomto tematickém okruhu pro tyto žáky formulovány.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1531x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020