5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Využití digitálních technologií

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Využití digitálních technologií

žák

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
ČSP-9-7-01p ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc či expertní službu
ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky

1. se seznámí s návodem na obsluhu digitálního zařízení, z návodu vyvodí základní pravidla pro práci se zařízením
2. účelně a bezpečně ovládá vybrané digitální technologie (digitální fotoaparát, videokamera, mobilní telefon…)
3. připraví vybrané digitální technologie k použití, zjistí stav funkčnosti digitálních technologií, zjistí případné problémy ve funkčnosti zařízení a rozhodne, zda zařízení uvede do provozu, nebo zda je potřeba vyhledat expertní služby

- propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení

1. rozpozná konektory pro připojení digitálních zařízení, pro propojení digitálních zařízení s počítačem
2. propojí digitální zařízení s počítačem i mezi sebou
3. sestaví digitální zařízení, pokud se skládá z více částí

- pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava

1. se orientuje v možnostech využití mobilních technologií
2. se orientuje ve vybraných konkrétních službách, aplikacích a možnostech souvisejících s mobilními technologiemi (zná jejich cenu, využití, strukturu)
3. pro svou potřebu a využití navrhne a předvede efektivní způsob práce s mobilními technologiemi

- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením

1. popíše a dodrží pravidla pro ošetření digitálních technologií
2. použije nástroje pro čištění a ochranu digitálních technologií (pro čištění povrchu i vnitřních částí)
3. zdůvodní nutnost ochrany digitálních technologií (před vodou, sluncem, prachem…)
4. ochrání digitální technologie p

- dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

1. při práci s digitálními technologiemi dodržuje stanovená pravidla a zásady
2. popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání digitální technologie před poškozením
3. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)
4. dodržuje hygienu práce, udržuje digitální zařízení čisté a bezpečně uložené

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Očekávané výstupy nejsou v tomto tematickém okruhu pro tyto žáky formulovány.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2861x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020