8.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   V ŠVP škola stanoví:

 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;
 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

   V ŠVP může škola případně stanovit:

 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;
 • učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče.

   Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.
   V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol profilujících se jako školy vzdělávající žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu žákovi.
   Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy ke stávajícímu ŠVP (příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které by kopírovaly stávající ŠVP).

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení.

Poznámky k úpravám

   Podkapitola specifikuje obsah ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP. Stanovuje v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., co je škola povinna stanovit ve svém ŠVP v této oblasti, a vymezuje, co případně může v ŠVP stanovit. Shodnou informaci o tvorbě ŠVP poskytuje i kapitola Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy ŠVP. Příklady zpracování ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP naleznete v části Úpravy ŠVP.
Vyhláška č. 27/2016 Sb poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • českému znakovému jazyku,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • prostorová orientace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci.
 • další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.

V Průvodci také naleznete příklady z ŠVP škol, které mají zkušenost se vzděláváním žáků se SVP, v části Úpravy ŠVP a příklady předmětů speciálně pedagogické péče v části Předměty speciální pedagogické péče.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 7917x od 2 únor 2016 do 6 únor 2023