8.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

  • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;
  • všechna stanovená podpůrná opatření1) při vzdělávání žáků;
  • při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost2);
  • při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám3);
  • v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin4);
  • pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků5);
  • formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);
  • spolupráci s ostatními školami.

 

1) § 16 odst. 2 školského zákona.
2) § 16 odst. 7 školského zákona.
3) § 16 odst. 8 školského zákona.
4) § 26 odst. 1 školského zákona.
5) § 46 odst. 3 školského zákona.

Poznámky k úpravám

   Podkapitola zapracovává do svého textu možnosti poskytnutí podpůrných opatření upravujících podmínky pro vzdělávání žáků se SVP. Poskytuje i odkazy na části školského zákona, které stanovují další možnosti úprav podmínek vzdělávání. Tyto úpravy podmínek je případně možné popsat v rámci ŠVP.

ONLINE SETKÁNÍ: Metody výuky jako podpůrná opatření

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 4864x od 2 únor 2016 do 6 únor 2023