Úpravy ŠVP

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty

Informace k úpravám ŠVP:

Při případných úpravách ŠVP je vhodné se řídit materiálem MŠMT Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, ve kterém je v souvislosti se vzděláváním dětí od dvou let počítáno s další úpravou RVP PV do konce roku 2016.

V celém textu používejte terminologii v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).
Jedná se především o náhradu označení dítě se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním platným termínem dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo dítě s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

1) V části Charaktiristika vzdělávacího programu je nutné upravit text, který popisuje zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto bodech:

a. Zcela nově popište pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) dítěte se SVP.
Příklad:„PLPP sestavuje učitel. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte“

b. Dále v tomto textu můžete uvést:

i. pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
Příklad:„Při vzdělávání dětí se zbytky zraku a nevidomých spolupracuje naše škola s Tyflocentrem, o.p.s. a SPC v Hradci Králové. Pracovníci obou institucí poskytují konzultace podle potřeby a jednou za čtvrtletí je na škole konáno konzultační odpoledne, určené učitelům školy v rámci jejich DVPP.“

ii. zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
Příklad:„Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy. Ředitelka školy pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci."

iii. přehled předmětů speciálně pedagogické péče
Příklad:„Jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně pedagogické péče: logopedická intervence pro děti se závažnými poruchami řeči, práce s optickými pomůckami pro děti se zrakovým postižením a rozumění mluvené řči a její produkci u dětí se sluchovým postižením. Vzdělávací obsah těchto předmětů speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.“

2) V části Charakteristika vzdělávacího programu je ještě nutné upravit text, který popisuje zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných:

Zcela nově popište pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nadaného dítěte nebo mimořádně nadaného dítěte.

 

Příklady:
„Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP."


„Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením."

 

Informace MŠMT k úpravám ŠVP

V rámci balíčku informací vydaného 19. července 2016 byla zveřejněna následující informace.

Připojené soubory Přílohy 1
Informace_společnévzdělávání_v PV_MŠMT.pdf (351,2K) - Stáhnout

ONLINE SETKÁNÍ: Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP)

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s úpravou ŠVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s případnými úpravami ŠVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Odpovědi na často kladené dotazy

Do kdy musíme mít upravený ŠVP podle upraveného RVP PV?
Úpravy ŠVP musí být hotovy nejpozději do 1. 9. 2017.

Bude upravený RVP PV v tištěné podobě a bude k dispozici RVP PV se zvýrazněnými změnami?
Upravený RVP PV bude pouze v elektronické verzi stejně jako verze se zvýrazněnými změnami. Pod odpovědí si ji můžete stáhnout do svého počítače a následně vytisknout.

Soubory ke stažení

RVP PV_srpen2016.pdf

RVP PV srpen 2016

887KB | Čtvrtek, 15 září 2016 | Detaily

RVP PV - barevny_zari_2016.pdf

RVP PV - vyznačené změny

897,2KB | Čtvrtek, 15 září 2016 | Detaily
Pohled byl zobrazen 17747x od 9 srpen 2016 do 8 prosinec 2023