9. Vzdělávání dětí nadaných

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy

Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory1) .


1) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Poznámky k úpravám

    Vzdělávání dětí nadaných je do RVP PV nově zařazeno v samostatné kapitole v duchu pojetí podpory této skupiny dětí stanovené novelizovanými, či novými právními předpisy. 

   Při upatňování podpůrných opatření v předškolním vzdělávání je důležité vnímat obecnou platnost ustanovení vyhlášky č. 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pojem žák je v této vyhlášce zaveden v § 1 ostavci (1) jako legislativní zkratka pro děti, žáky a studenty.

   Současná právní úprava rozlišuje i na úrovni předškolního vzdělávání mezi dítětem nadaným a mimořádně nadaným. Pro děti mimořádně nadané je možné využít jako podpůrného opatření vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Bude se pravděpodobně jednat o nevelkou skupinu dětí, jejichž nadání se již v předškolním věku rozvinulo do té míry, že naplnění jejich vzdělávacích potřeb vyžaduje vytvoření IVP. Postupy tvorby IVP mimořádně nadaného dítěte jsou přesně popsány ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.

   Základem úspěšného poskytování podpůrných opatření v obasti podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí v předškolním vzdělávání je úzká spolupráce školy se školským poradenským zařízením a rodiči.

   Jako nástroj podpory nadání dítěte může být použit i plán pedagogické podpory (PLPP), což je plně v kompetenci školy (1. stupeň podpory). Možnost využití PLPP v případech, kdy je to pro vzdělávání dítěte užitečné, neznamená, že by měl být vytvářen vždy u každého dítěte, které projeví intenzivní zájem o některá témata nebo se v některé oblasti rozvíjí rychleji, než jeho vrstevníci. Podstatou tohoto nástroje je zajištění koordinace podpůrných opatření v prvním stupni podpory na škole. Nemělo by se jednat o formální dokument zvyšující administrativní zátěž.

   IVP mimořádně nadaného dítěte vychází ze ŠVP příslušné mateřské školy. Je vytvářen na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem rodičů dítěte. Je závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání dítěte a je součástí dokumentace dítěte.

   Při popisu vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v ŠVP doporučujeme zdůraznit aspekt stimulace rozvoje nadání u všech dětí a péči o maximální rozvoj jejich osobnosti. V předškolním věku je velice obtížné identifikovat nadání, dítě může procházet obdobím akcelerace vývoje v určité oblasti, velmi záleží také na podnětnosti rodinného prostředí. Dítě projevující známky nadání, není zpravidla možné identifikovat jako nadané bez znalosti dalších souvislostí a specifik. Vzhledem k těmto specifikům jsou často užívány v souvislosti s identifikací nadání v předškolním období pojmy nadané chování, dítě s nadaným chováním, které přesněji vymezují dítě v tomto období.  Ani v předškolním vzdělávání nesmíme zapomínat u nadaných a mimořádně nadaných dětí s tzv. dvojí výjimečností (speciální vzdělávací potřeby i nadání současně). 

Příklady možných formulací jsou uvedeny v části Úpravy ŠVP.

 

Pohled byl zobrazen 4551x od 12 září 2016 do 2 březen 2024