11. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání

od Průvodce RVP PV

 
Text RVP PV s odkazy
 
Přidat do kolekce

Dvouúrovňové kurikulum vyžaduje od škol realizaci předškolního vzdělávání nejen v souladu s RVP PV, ale i s podmínkami konkrétní mateřské školy. Pro rozvoj každé mateřské školy je nutné systematicky hodnotit jednotlivé oblasti, které mají přímou souvislost s předškolním vzděláváním. K tomu slouží vnitřní evaluace, neboli autoevaluace, která je procesem vlastního průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, podmínek i organizace, realizovaným uvnitř mateřské školy. Autoevaluace poskytuje škole zpětnou vazbu ke korekci vlastní činnosti a současně slouží jako východisko pro další práci.
Autoevaluace je nezbytnou a samozřejmou součástí práce každé mateřské školy. Každá mateřská škola si v rámci tvorby ŠVP vytváří vlastní systém autoevaluace. Pravidla hodnocení, podle kterých bude mateřská škola postupovat, popíše v ŠVP.
Stanovuje si:

 • předmět evaluace (na které konkrétní jevy se mateřská škola zaměří)
 • metody a techniky evaluace (formy, způsob vyhodnocování)
 • časový plán (konkrétní termíny či frekvence hodnocení);
 • odpovědnost učitelů a dalších pracovníků (kdo bude za co zodpovědný).

Autoevaluační systém školy může obsahovat i další pravidla. Jako celek ho učitelé mohou (a pravděpodobně také budou) postupem času upravovat a měnit tak, aby byl skutečně vyhovující a funkční.
Autoevaluace může probíhat na úrovni školy či na úrovni třídy. Může ji provádět ředitel školy, pedagogický sbor i každý jednotlivý učitel. Ředitel může vyhodnocovat nejen práci druhých, ale také svoji vlastní. Konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou předmětem evaluace, mohou být odvozena z požadavků na předškolní vzdělávání vyjádřených v RVP PV. Na základě jednotlivých zjištění a poznatků hodnotí ředitel vzdělávací výsledky, jednotlivé zaměstnance i mateřskou školu jako celek a přijímá konkrétní opatření.
Autoevaluace se může týkat mnoha různých oblastí souvisejících se vzdělávacím procesem školy. Mateřská škola hodnotí svou práci systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem připraveného plánu.
Z hlediska komplexnosti je důležité sledovat:

 • soulad ŠVP (TVP) s RVP PV;
 • plnění cílů ŠVP (TVP);
  způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných bloků);
 • práci učitelů (včetně jejich sebereflexe);
 • výsledky vzdělávání (pedagogická diagnostika);
 • kvalitu podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV.

Do hodnocení podmínek vzdělávání jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče i partneři školy. Konkrétní kritéria pro hodnocení všech oblastí, která jsou předmětem autoevaluace, musí být v souladu s principy předškolního vzdělávání danými RVP PV. Systém autoevaluace, který si každá škola vytváří sama, tvoří povinnou součást pedagogické dokumentace třídy a školy.
Důležitou oblastí autoevaluace je posuzování výsledků vzdělávání, které učitel průběžně a systematicky provádí za využití metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pedagogická diagnostika je součástí pedagogické evaluace. Prostřednictvím pedagogické diagnostiky učitelé získávají důležité informace o pokrocích dítěte. Nejedná se o hodnocení jednorázové, ale průběžné. V předškolním vzdělávání jsou pro učitele důležitým ukazatelem klíčové kompetence rozpracované do podoby očekávaných výstupů.
V předškolním vzdělávání se hodnocení vzdělávacích výsledkůdítěte nezaměřuje na výkony ve vztahu k dané normě, ani na srovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Individualizace vzdělávání vyžaduje sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte a ty dokumentovat. K tomu učiteli pomáhá každodenní, dlouhodobé a systematické sledování. Neméně důležité je u dítěte včas zachytit případné problémy a vyvodit odborně podložené závěry pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte. Podle potřeby je nezbytné intervenovat odbornou pomoc.
Každá mateřská škola, popř. každý jednotlivý učitel si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků dítěte. Tento systém musí být přehledný, smysluplný a účelný. Písemné záznamy, případně další doklady vypovídající o dítěti a jeho pokrocích jsou důvěrné a přístupné pouze učitelům mateřské školy, ČŠI, popř. rodičům. Učitel je využívá při každodenní práci, při tvorbě PLPP nebo IVP, pro komunikaci a spolupráci s rodiči. Hodnocení výsledků vzdělávání vyžaduje úzkou spolupráci všech učitelů.
Na základě zjištěných poznatků ředitel školy a učitelé nejen navrhují a provádějí potřebné úpravy vzdělávacích podmínek, ale také projektují vlastní pedagogickou činnost zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí dítěte.

Poznámky k úpravám

   Autoevaluace má zásadní význam pro rozvoj kompetencí dětí, rozvoj kompetencí učitelů a dalších zaměstnanců i pro rozvoj a naplňování vize mateřské školy.

   Kapitola Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání byla upravena tak, aby lépe vyhovovala potřebám mateřských škol při jejím nastavování, průběhu i vyhodnocování. Pomůže i při zapracování autoevaluace do ŠVP.  

   Přehledná struktura jasně vymezuje pravidla autoevaluace, která mateřská škola popíše v ŠVP. Z popisu musí být patrno, co je předmětem evaluace, kdo ji provádí, jaké metody a formy budou využity, jakým způsobem a v jaké časové frekvenci bude vyhodnocování prováděno.

   Aby byla autoevaluace účinná, musí probíhat systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem připraveného plánu. Pro komplexnost autoevaluace jsou v RVP PV vymezeny oblasti autoevaluace, tedy oblasti, které je nutné evaluovat.

   Klíčovou úlohu v autoevaluaci mateřské školy sehrává uvedená pedagogická diagnostika, která je podkladem pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí. 

Pohled byl zobrazen 2304x od 12 září 2016 do 20 únor 2020