8.3 Podmínky vzdělávání děti s přiznanými podpůrnými opatřenímii

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí 1).  Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.


Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

  • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
  • realizaci všech stanovených podpůrných opatření 2)  při vzdělávání dětíosvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
    a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
  • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
  • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
  • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí.


1) Nař. v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou apod.

2) § 16 odst. 2 školského zákona.

 

 

Poznámky k úpravám

Podkapitola zapracovává do svého textu možnosti poskytnutí podpůrných opatření upravujících podmínky pro vzdělávání dětí se SVP. Poskytuje i odkazy na části školského zákona, které stanovují další možnosti úprav podmínek vzdělávání. Tyto úpravy podmínek je případně možné popsat v rámci ŠVP.

Pohled byl zobrazen 1697x od 12 září 2016 do 20 únor 2020