Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpůrná opatření ve vzdělávacích oblastech RVP ZV

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Jazyk a jazyková komunikace

Konkrétní podpůrná opatření doporučí SPC. V této vzdělávací oblasti se uplatňuje především úprava textů, se kterými žák se zrakovým postižením pracuje. Jedná se o zvětšování pomocí kopírky nebo tisk digitalizovaných textů v konkrétní velikosti a úpravě. Nevidomí žáci využívají učebnice v Braillově písmu. (Pedagog má možnost kontroly pomocí černotisku, který má stejnou úpravu jako braillský tisk). Lze využít odborné literatury k tématu využití Braillova písma (např. Gonzúrová, 1996). Slabozraký žák využívá ke čtení speciální optické pomůcky. K psaní používá nevidomý speciální pomůcky pro psaní Braillova písma, slabozraký píše nejlépe fixem jen po jedné straně papíru. Čtení a psaní je velmi namáhavou činností, rychle při něm nastupuje únava. Při vyučování je třeba střídat činnosti, vkládat chvilky odpočinku, při nichž pracuje žák pouze sluchem. Seznamování s krásnou literaturou (domácí práce) provádíme prostřednictvím zvukových knih – Knihovna a tiskárna K. M. Macana v Praze.

Cizí jazyk se žák se zrakovým postižením učí ve stejné podobě jako žáci intaktní, tj. v mluvené i psané podobě. Pro slabozraké představují problém některé učebnice (týká se i jiných předmětů), které se obtížně zvětšují a upravují. Žák se v nich těžko orientuje. Bez speciální optiky se těžko orientuje i ve slovnících. Vlastní slovníčky a sešity musí být větší než je běžné, žák musí psát prostředkem, který zanechává silnou a kontrastní stopu. Pro nevidomé bývá problém připravit vhodnou učebnici v Braillově písmu. Pedagog by měl zvládnout cizojazyčnou normu Braillova písma (Aj, Nj atd.). Při výuce je nutná neustálá zpětná vazba, aby se žák neučil chyby. Vzhledem k velmi namáhavé činnosti je nutná tolerance výrazně pomalejšího tempa práce.

Matematika a její aplikace

Konkrétní podpůrná opatření doporučí SPC. V této vzdělávací oblasti se uplatňuje také úprava textů a tolerance pomalejšího tempa práce. Se zrakovou vadou souvisí horší prostorová představivost, žáci mívají problémy v geometrii. Využíváme barevné orámování jednotlivých úkolů v pracovním sešitě, velký formát vlastních sešitů na matematiku, psaní a rýsování fixem, zvýraznění dílků na měřidlech. Nevidomým včas připravíme učebnice v Braillově písmu, pedagog se seznámí s možnostmi využití Braillova písma ve výuce (Gonzúrová, 1996) Ulehčujeme zraku multisenzorickým přístupem, abychom tím oddálili nástup únavy. Nevidomým žákům zajistíme práci v klidném prostředí, aby se mohli dobře orientovat ve sluchových podnětech a mohli se soustředit na práci. Zpracování hmatových vjemů vyžaduje pozornost, myšlení a je také velmi namáhavé.

Informační a komunikační technologie

Konkrétní podpůrná opatření doporučí SPC. Každý žák se zrakovým postižením by se měl od 3. až 4. ročníku seznamovat s prací na PC. Od 4. ročníku (někdy od 5. ročníku) je vhodné zařazovat předmět speciálně pedagogické péče „Psaní na klávesnici PC všemi deseti“. Naučit se psát na klávesnici bez podpory zrakem je základním požadavkem pro další práci s počítačem i s mnoha kompenzačními pomůckami, které se skládají ze speciálního softwaru do kvalitního počítače. V počítačové učebně ve škole by měl mít žák se zrakovým postižením na jednom PC nahraný svůj speciální software doplněný i speciálním hardwarem (klávesnice, braillský řádek).

Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Při přípravě na vyučování je třeba dobře promyslet využití didaktických a speciálních didaktických pomůcek tak, aby výuka byla pro žáka se zrakovým postižením dostatečně názorná. Při práci s mapou využíváme mapy pro slabozraké a nevidomé a vyžadujeme znalost pouze základních směrů, linií, oblastí. Nikdy nenutíme žáka pracovat s mapou na rychlost. Je třeba domluvit systém zapisování učiva z hodin. Žáci se zrakovým postižením většinou nedokáží rozdělit svou pozornost mezi zápis hesla (věty) a zároveň spoluúčast na dění v hodině. Je možné využívat zápisy od učitele v digitalizované podobě (využije i slabozraký i nevidomý, umí-li pracovat s PC). Při déletrvající absenci žáka je možné využívat e-learningu.

Umění a kultura

Při výtvarné výchově je důležité pracovat s materiály, které jsou hmatné i barevné. Náměty získá pedagog při konzultaci v SPC, případně návštěvou ve škole zřízené podle § 16 odst. 9. Vyučovací hodiny výtvarné výchovy nejsou pro žáka s těžkým postižením zraku „odpočinkové“, ale stejně náročné jako hodiny jazyka či matematiky.

Objevíme-li u žáka se zrakovým postižením alespoň minimální hudební talent, podporujeme jeho rozvoj. Doporučíme rodičům vzdělávání také v základní umělecké škole. Hudební vzdělání může být základem budoucí profese žáka se zrakovým postižením.

Člověk a zdraví

Žák se zrakovým postižením potřebuje pohyb stejně naléhavě jako žáci intaktní. Proto s podporou SPC řešíme organizační záležitosti tak, aby i žák s těžkým zrakovým postižením nebyl vyloučen, „osvobozen“ ze školní tělesné výchovy. Je třeba se soustředit na rozvoj pohybových dovedností (nevidomí se neučí nápodobou), prostorovou orientaci, základy atletiky, plavání, gymnastiky a her dle RVP ZV. Dbáme na pravidla bezpečnosti žáka i žáků intaktních. U některých žáků vylučujeme některé cviky, které jsou kontraindikací ke zrakové vadě. Prostřednictvím sportu je možné seznámit žáka se sportující komunitou žáků se zrakovým postižením. Na základních školách začínají sportovat budoucí paralympijští vítězové.

Člověk a svět práce

Do této oblasti je možné zařadit vzdělávání, které zahrnujeme u dospělých do pojmu rehabilitace. Jedná se o výcvik v práci s kompenzačními pomůckami (elektronické optické pomůcky, elektronické digitální pomůcky), výcvik v činnostech péče o domácnost (vaření, praní, žehlení, drobné opravy, péče o květiny). U mladších žáků jsou to činnosti, které rozvíjejí jemnou motoriku a hmatové vnímání. Konstrukční práce se stavebnicemi, práce s papírem, práce s textilem aj. U starších žáků podporujeme volbu profesní orientace a vnímáme, že zraková vada podstatně omezuje volbu manuálních profesí. Volbu konkrétních podpůrných opatření konzultuje pedagog se SPC.

Pohled byl zobrazen 1110x od 22 březen 2017 do 22 duben 2021