Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření

Distanční výuka na školách je v plném proudu. Klade na pedagogy, žáky a také jejich vzdělavatele/nejčastěji rodiče úkoly, jaké dosud v této míře neřešili. Rodiče se dostávají do neznámé situace, která vyžaduje nové kompetence, čas, energii a empatii.  Něco z toho jim může z pochopitelných důvodů v této vypjaté době chybět. Na rodiče kromě distančního vzdělávání svých dětí totiž mnohdy dopadá další zátěž (péče o ostatní členy rodiny, náročné pracovní vytížení nebo naopak hledání nového zaměstnání, psychický tlak spojený s pandemií). Ještě vypjatější je, z pochopitelných důvodů, situace u žáků, kteří při svém učení vyžadují soustavnou podporu – u žáků s potřebou podpůrných opatření.

Tuto skutečnost by měly školy při plánování a realizaci distanční výuky zohledňovat. Znamená to (viz Speciál č. 4), nebrat při zadávání domácí práce ohled pouze na individuální možnosti žáků ale i na odhadnutý potenciál vzdělavatelů – rodičů. Vyžaduje to od učitelů komunikaci s rodiči o tom, zda jsou zadané úkoly zvládnutelné a diskuzi nejen o jejich obsahu, ale i způsobu, jak mohou být řešeny.

S ohledem na rozmanité a individuální dopady znevýhodnění na jednotlivé žáky zveřejňujeme pro potřeby škol krátké metodické texty určené pro vzdělavatele/rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  Tyto texty popisují pedagogické postupy, které mohou proces učení s konkrétním žákem zjednodušit a zefektivnit.  Zdůrazňují především to, jak má být kladen důraz na osvojení základní poznatků a upevňování pracovních návyků, jak nastavit organizaci času, jak střídat jednotlivé činnosti, jak žáka kladně hodnotit. Texty popisují také to, jak učit v přátelském a vstřícném prostředí tak, aby nedocházelo ke zvyšování stresu a vypětí žáků i vzdělavatelů.

Vzhledem k šíři celé problematiky se jedná pouze o stručné vstupy do jednotlivých oblastí s tím, že rodiče sami znají své děti nejlépe a zváží, zda a případně jak některá doporučení využít.

Pozn.: Dáváme školám k úvaze, zda texty rodičům nepřipojit k zadání domácí práce. Podle úvahy např. vytištěné, formou odkazu na tento Speciál či vyfocené mobilním telefonem. Stejně tak, jako provázíte procesem vzdělávání Vaše žáky, poskytněte nyní podporu těm, kteří se stali načas učiteli.

 

Žák se specifickými poruchami učení

Text byl již uveřejněn v textu výše

 

Žák s mentálním postižením

 • Opakujte si, pokud je to možné, mnohokrát s dítětem to nejdůležitější učivo. Počítejte se s tím, že si ho osvojí pomaleji a až po mnohonásobném opakování (opět spojme opakování s manipulativní činností).
 • Přeformulujte učební látku s dítětem „do vlastních slov“  (např. přeříkáváním, formou vytváření pomocné osnovy, názorného grafického přehledu, myšlenkové mapy). 
 • Nechte dítě při učení manipulovat s věcmi (ať už jsou to např. předměty, zobrazení předmětů, textové pomůcky), které s učivem souvisí. Je to zábavné a děláte to pro pochopení vztahů mezi nimi. Využijte pomůcek, s kterými žák pracuje ve třídě. Konzultujte s učitelem jejich využití.
 • Poskytujte dítěti potřebný čas pro práci. Zkuste mu zprostředkovat informaci o tom,  za jak dlouho mu vyprší čas ke splnění uloženého úkolu (zkuste použít např. minutku, přesýpací hodiny,  aplikaci na mobilním telefonu). Nevytvářejte na něj další tlak.
 • Dohlížejte na bezpečnost dětí při práci s digitálními technologiemi v on-line prostředí.
 • Dejte dítěti najevo, že si ceníte jeho pracovního úsilí (např. dodržení času pro práci, dokončení úkolu,  úklidu pracovního místa). Pro Vás i pro dítě je smysluplné na těchto návycích pracovat, i když víme, jak obtížné to pro dítě je.
 • Užívejte si bezpečné a  přátelské klima. Vysvětlujte dětem, proč se učíte jinak a předávejte jim pozitivní pohled na věc. Ptejte se dítěte na jeho pocity, obavy.  Ujistěte jednoduchými větami dítě, že to, jak se cítí, je normální. Povídejte si o tom, že nejste v ohrožení života a i tato nezvyklá situace jednou skončí. Myslete také na to, že dítě je snadno unavitelné a to může negativně ovlivnit nejen jeho výkon ale i jeho chování.
 • Chvalte dítě vždy, když si pochvalu zaslouží. Pomůže Vám nastavený systém pochval – razítka, nálepky, drobné předměty. Můžete navázat na způsob hodnocení, který je zavedený při školní výuce.

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde  Žáci s mentálním postižením.

 

Žák ze sociálně znevýhodněného prostředí

 • Pomozte svému dítěti učit se doma. Škola pokračuje, i když do ní Vaše dítě nechodí. Učitelé posílají rodičům a dětem práci na doma různými způsoby například emailem, přes WhatsApp, úkoly vyvěšují u vchodu školy nebo případně hází do schránky.Vypracování zadání je povinné a nahrazuje běžnou školní výuku.
 • Komunikujte se školou a nebojte se zeptat. Nedostali jste email, nevíte vy ani Vaše dítě jaké jsou úkoly, nemáte počítač nebo přístup k internetu, nerozumíte zadání, nemáte školní pomůcky? Zavolejte nebo napište třídní učitelce a řekněte jí o svých problémech. Určitě Vaši snahu ocení.
 • Dodržujte stejný režim, jako když je škola. Vaše dítě by mělo vstávat a chodit spát v přibližně stejnou dobu jako během běžné školní docházky. Po snídani dopoledne by se mělo dítě věnovat od pondělí do pátku školním úkolům. Po obědě je čas na odpočinek, zábavu a pomoc v domácnosti.
 • Umožněte dětem pracovat v klidu. Dítě potřebuje ke školní přípravě klidné prostředí. Zapnutá televize, rádio nebo mobil ho vyrušují.
 • Pomozte dítěti rozvrhnout úkoly. Není potřeba dělat vše najednou, stačí jeden nebo dva úkoly denně. Mezi každým úkolem by dítě mělo mít krátkou přestávku.
 • Odměňte děti za snahu. Pokud vidíte, že se dítě snaží úkoly plnit, pochvalte ho, podpořte, odměňte.
 • Sledujte s dětmi televizi, nechte je poslouchat rádio. Je mnoho programů v televizi a rádiu, které Vašemu dítěti mohou pomoci. Na ČT1 každý všední den běží například UčíTelka pro děti v 1. -  5. ročníku základní školy. Český rozhlas Rádio Junior vysílá celý den pořady pro děti a mládež.
 • Řekněte si o pomoc. Nezvládáte s dítětem dělat úkoly nebo nemáte technické vybavení? Nenechávejte to být. Požádejte o pomoc sociální pracovnici nebo některou z organizací, které pomáhají ve Vašem kraji například Člověk v tísni nebo Nová škola.

Žák s poruchami chování

 • Zařazujte, pokud je to možné, humor do výuky. Nerozčilujte se, pokud je to ve vašich silách. Pokuste se přijmout to, co už se stalo a plánovat společně pozitivní změny. 
 • Naslouchejte dítěti, mluvte s ním pozitivně (i o současné situaci) a dodávejte mu jistotu. Jak jen je to  možné, zařazujte do výuky  hru a relaxaci.
 • Počítejte s nižší koncentrací pozornosti dítěte. Pokud možno, minimalizujte rušivé efekty z okolního prostředí. Dohlédněte, aby mělo dítě u sebe při výuce jen nutné věci, které ho nebudou při práci rozptylovat.
 • Pracujte v kratších intervalech, pokud se však na nějakou činnost dítě soustředí dobře, nenuťte ho ke změně – přizpůsobte se jeho potřebám. Počítejte se zhoršenou flexibilitou – upozorněte předem na změnu typu činnosti. Nestresujte sebe ani dítě rozsahem úkolů a trpělivě a klidně dítě bez výčitek vracejte k započaté práci.
 • Snažte se tolerovat psychomotorický neklid – práci prokládejte krátkým odpočinkem, umožněte pohyb, volbu polohy k práci, nekárejte za mimovolní činnosti. Vyplatí se Vám vytvořit dítěti podmínky pro změnu činností a poloh při učení.
 • Pokuste se používat jednoduché a důsledné postupy ke korekci chování,. Nastavte opravdu jednoduchá pravidla, která budou důsledně dodržována. Poskytněte žákovi bezprostředně zpětnou vazbu především po každém vhodném jednání. Nebojte se připomenout nedodržování stanového pravidla v případě chování nevhodného.
 • Zkuste vše „zviditelňovat“ -  např. čas pro žáka, kartičky s důležitými pravidly na stole,  znázornění problému a jeho řešení.
  • Celkově se zaměřte na zvyšování sebevědomí dítěte – na pochvalu, na pozitivní hodnocení, oceňte každý sebemenší úspěch nebo i projevenou snahu. Chvalte ihned po splnění úkolu. Pokuste se vytvářet podmínky, aby mohlo dítě úspěch zažít co nejčastěji. Pozitivní hodnocení působí jako upevnění žádoucího chování a to je Vašim smysluplným cílem.

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde Žáci s poruchami chování.

 

Žák s poruchami autistického spektra

 • Pokoušejte se dávat do souvislostí nově vzniklé situace s již získanými poznatky, vědomostmi a zkušenostmi. Vždy pomáhejte hledat logické souvislosti mezi novými a již naučenými fakty.
 • Zadávejte úkoly pomocí krátkých, přesných a konkrétních pokynů. Pokud to situace vyžaduje, vypracujte seznam dílčích kroků konkrétního úkolu. Úkoly případně zadávejte písemně, aby se k nim dítě mohlo průběžně vracet a osvěžit si zadání.
 • Při učení využívejte vizuální podporu. S využitím vizuální podpory rozvíjejte u dítěte dovednost orientovat se na pracovní ploše, v učebnici, pracovním listě či sešitě. Učte dítě, pokud je to možné, formou vizualizovaných scénářů - vyjadřovat se, něco vyprávět, řešit problém (využívejte k tomu písemnou osnovu, obrázky jako osnovu apod.).
 • Strukturalizujte - stanovte kdy, kde, co, jak, jak dlouho, proč?“ se budete učit. Při uplatňování principů strukturovaného učení nastavujte schéma zobrazení zleva doprava a shora dolů. Využijte systému, který se osvědčil ve škole.
 • Texty pro učení upravte tak, aby na jedné stránce nebylo velké množství informací. Vyberte, co je podstatné. Dovolte žákům s dobrou sluchovou pamětí nahrávat si výklad na diktafon.
 • Nastavte dobu trvání práce a odpočinku, přihlédněte k unavitelnosti dítěte a k jeho možnosti soustředění. Sledujte, co při společném učení zapříčiňuje případné problémové chování. Na základě zjevných příčin se pokuste naplánovat preventivní opatření.
 • Respektujte přecitlivělé projevy dítěte, nesnažte se je za každou cenu překonat. Důvodem může být zvýšený hluk, pachy apod.
 • Nezapomínejte, i když je to obtížné, v denním shonu na účinnost motivace (ať již sociální, materiální či činnostní). Poskytujte dítěti odměny bezprostředně po ukončení dané aktivity nebo po využití správného modelu chování.

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde Žáci s PAS.

 

Žák s odlišným mateřským jazykem

 • Zajímejte se o to, zda Vaše dítě dostává úkoly ze školy a zda jim rozumí. Škola pokračuje, i když do ní Vaše dítě nechodí. Ubezpečte se, že Vy a vaše dítě jste informováni o dění ve škole, dítě dostává pravidelně práci na doma, rozumí zadání a je schopné je samostatně vypracovat. 
 • Komunikujte se školou.  Pokud čeština Vašeho dítěte není dost dobrá a vy mu nejste schopni pomoct nebo se vyskytl jiný důvod, proč Vaše dítě nemůže úkoly plnit, spojte se s třídním učitelem a tuto skutečnost mu oznamte. Nemusíte se stydět v podobné situaci jako vy, se nyní nachází i mnoho českých rodičů. Učitel Vás určitě pochopí a pomůže.
 • Vytvořte dítěti prostředí, aby se mohlo učit. Zaveďte pravidelný režim jako během běžné školní výuky. Dítě by mělo vstávat a chodit spát v přibližně stejnou dobu. Dopoledne by čas měl být věnován plnění školní přípravy. Nezapomínejte během dne ani na odpočinek, pobyt venku nebo drobnou pomoc v domácnosti.
 • Pomozte dítěti s rozložením a odesíláním úkolů. I když dítěti nemůžete pomoci s vypracováním, pomozte dítěti si úkoly rozvrhnout. Stačí vypracovat jeden, dva úkoly denně s přestávkami. A následně úkoly dle pokynů učitele odeslat.
 • Neváhejte požádat o pomoc. Potřebujete pomoc v komunikaci se školou? Tlumočení a překlady Vám mohou zprostředkovat: www.integracnicentra.cz , www.meta-ops.cz. Pokud Vaše dítě potřebuje pomoct s domácí přípravou, obraťte se na dobrovolníky z organizací www.clovekvtisni.cz nebo www.meta-ops.cz
 • Umožněte dítěti kontakt s češtinou. I v době kdy neprobíhá běžná školní výuka, je třeba, aby Vaše dítě aktivně udržovalo kontakt s češtinou a to především tehdy pokud doma nemluvíte česky. Samotné plnění školních zadání nestačí. Pomoci může vysílání České televize zaměřené na školáky například UčíTelka nebo Rádio Junior Českého rozhlasu. Inspiraci naleznete na https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod v rubrice online zdroje pro učení.
 • Učte se česky se svým dítětem. Ukažte svému dítěti, že se sami také chce zdokonalovat v češtině. Dívejte se společně na české filmy, vzdělávací programy, poslouchejte audioknihy nebo zkuste interaktivní online výuku jazyků: https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.netnebo aplikace do mobilu Duolinguo nebo Memrise
 • Odměňte dítě za snahu. Plnit školní povinnosti v jiném jazyce než mateřském je velmi náročné. Chvalte svoje dítě za snahu se poprat se zadanými úkoly a ukazujte mu, že věříte v jeho schopnosti, podporujte ho i v dobách neúspěchu.

 

Překlad textu v cizích jazycích je dostupný na: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod

Žák se zrakovým postižením

 • Pracujte s dítětem na  vhodném místě opatřeném v případně potřeby zvedací pracovní deskou a vhodným osvětlením. Zvažte i hlučnost prostředí, aby se mohlo dítě dobře orientovat ve sluchových podnětech a mohlo se soustředit na práci.
 • Snažte se o co nejmenší dopomoc, sledujte dítě, zda může spolurozhodovat o svých záležitostech, zda se učí odpovědnosti za své úkoly a samostatnosti.
 • Podporujte rozšiřování slovní zásoby dítěte, vysvětlujte neznámé pojmy, popisujte realitu (nejlépe se zapojením pozorování a hmatu). Tam kde je to možné, využívejte pro podporu názoru přímo jednotlivé předměty a situace.
 • Střídejte při vyučování činnosti, vkládejte aktivity, při nichž pracuje žák pouze sluchem.
 • Pracujte s dítětem tak, aby byla podporována jeho aktivita, volte rozmanité  činnosti od péče o domácnost (vaření, praní, žehlení), drobné opravy v domácnosti po péči o zvířata či květiny. 
 • Dítě se zrakovým postižením potřebuje pohyb stejně jako ostatní děti. Umožněte mu ho. Přispěje to i k vaší psychické pohodě.
 • Poskytujte dítěti při výuce neustále zpětnou vazbu, aby si dítě nemohlo zafixovat chybná řešení. 
 • Pobízejte dítě, aby samo hodnotilo svou práci a to nejen její výsledek ale i  pracovní návyky a samostatnost. I vy dítě motivujte pozitivním hodnocením, mělo by však být objektivní.

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde Žáci se zrakovým postižením.

 

Žák s tělesným postižením

 • Respektujte s velkým ohledem aktuální fyzický i psychický stav žáka,  umožněte vhodné polohování i včasnou relaxaci;, pokud je to možné, zajistěte správný fyziologický sed (nohy v pravém úhlu a plosky nohou na zemi).
 • Umožněte dítěti pracovat s kompenzačními pomůckami a speciálními učebními materiály,  které běžně při školní výuce využívá (tabulky, předepsaná pravidla, kalkulačka, vzorce, přehledy učiva, vzorečky, protiskluzná folie,nástavce na rozšíření úchopu). Komunikujte o tom s učitelem dítěte.
 • Citlivě tolerujte při učení fyzická omezení a obtíže spojené se zdravotním znevýhodněním. Vytvořte dostatečné časové limity pro práci i přesuny, respektujte případné latence apod.
 • Používejte, pokud je to možné,  multisenzoriální přístup k učení. Znamená to současné působení na více smyslů dítěte při jeho učení – např. práce s texty (případně upravenými pro lepší orientaci - barevné zvýrazňování, zvětšení písma, členění částí textů), práce se zvukovými záznamy učiva, nebo psaní textů na PC/notebooku.
 • Pozitivně hodnoťte své dítě za jakýkoli pokrok, kterého si všimnete.
 • Vytvořte dítěti podmínky  pro klidnou samostatnou práci. Vhodné je místo, kam nedopadá přímé sluneční záření, které není přetopené ani chladné (násobí se tím problémy se svalovým napětím dítěte), stanovte pravidelný rozvrh (dejte mu příležitost k plánování učení)..
 • Podněcujte především myšlení dítěte, poskytujte větší prostor pro jeho rozhodování. Mluvte, diskutujte, společné čtěte, hrajte společenské hry.
 • Pozitivním prvkem společného učení je otevřená komunikace a spolupráce mezi vámi. Stěžejní je vést dítě k co největší samostatnosti

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde Žáci s tělesným postižením.

 

Žák se sluchovým postižením

 • Zvolte pro dítě se sluchovým postižením pracovní místo tak, aby nebylo oslňováno slunečním nebo jiným ostrým světlem, nemělo světlo v zádech, ale zároveň bylo zajištěno dobré osvětlení obličeje mluvícího.
 • Komunikujte s dítětem přátelsky bez emocí a pouze tehdy, když je vytvořen zrakový kontakt (např. ne když píše do sešitu nebo je otočeno zády).
 • Nezapomínejte v průběhu komunikace vhodně dávat najevo, že rozumíte, např. pokyvováním hlavou nebo odpovídající mimikou.
 • Zařazujte nová nebo podobná slova do kontextu úplné věty. Pro lepší srozumitelnost nepoužívejte jednotlivá slova nebo neúplné věty. Vyzkoušejte tvorbu vlastního slovníčku neznámých a nových slov s lexikálními a gramatickými informacemi.
 • Ubezpečujte se aktivně v tom, že dítě probíranému učivu rozumí. Ptejte se stále tak, aby dítě samo formulovalo vlastní odpověď.  Míru porozumění zjišťujte např. otázkou „Co jsi rozuměl?“.
 • Podporujte dítě v tom, aby samo ihned upozorňovalo na situace, když něčemu nerozumí. Mohou nastat okamžiky, kdy zhoršené akustické nebo světelné podmínky způsobí informační bariéru. Dítě si zaslouží pochvalu vždy,  když samostatně požádá o vysvětlení či zopakování informace.
 • Pokoušejte se střídat činnosti náročné na zrakové vnímání s aktivitami vyžadujícími sluchové vnímání. Řiďte se tím, jak je dítě schopné se soustředit.
 • Vše důležité pište, nezapomínejte na využití vizuálních pomůcek.
 • Zvolte cokoli, co bude dítě motivovat k samostatné smysluplné aktivitě. Pokud chcete s dítětem pracovat s knihou (nebraňte se ani komiksům), časopisem, hrou, vyberte takové, které dítě zaujme úpravou textů a ilustracemi.

Zdrojový text  je dostupný na Metodickém portálu NPI ČR zde Žáci se sluchovým postižením.

 

 Nadaní žáci

 • Mluvte s dítětem o současné situaci, zajímejte se o jeho pocity. Nezapomínejte na humor. Nadané děti jsou často hypersensitivní, zabývají se podrobnostmi a domýšlí situace do důsledků.
 • Vytvořte spolu s dítětem program pracovního dne a pokoušejte se ho dodržet. Nezapomeňte na čas na učení, koníčky, relaxaci i pobyt venku. Zapojte dítě v přiměřené míře do domácích prací. O víkendu budťe flexibilnější.
 • Stanovte si spolu s dítětem čas, který může strávit každý den na elektronických zařízeních. Online zařízení jsou skvělým pomocníkem pro uspokojení hladu po informacích, ale v době, kdy není pravidelná školní docházka a kroužky je třeba čas jasně strukturovat.
 • Komunikujte se školou. Pokud se při vzdělávání doma objeví jakékoli potíže (nedostatek motivace vykonávat zadané úkoly, malé vytížení), informujte třídního učitele a pokuste se spolu s ním najít řešení.
 • Nabídněte svým dětem širší nabídku vzdělávacích aktivit. Inspiraci najdete na www.deti.mensa.cz, www.talnet.cz, www.khanacademy.cz, www.ctm-academy.cz, www.talentovani.cz. Zvažte možnost distančních kurzů pro nadané v anglickém jazyce nebo využijte nabídku otevřených webinářů na univerzitách.
 • Promluvte s Vaším dítětem o tom, zda nechce nabídnout pomoc s přípravou do školy spolužákům. Je mnoho dětí, kterým nemohou pomoct rodiče. Pomoc může probíhat přes Skype, WhastApp nebo jiné dostupné online aplikace.  
 • Užívejte si společně strávený čas, zajímejte se o zájmy svého dítěte, diskutujte, hrajte společenské hry, sledujte filmy, poslouchejte audioknihy a hlavně naslouchejte.
 • Chvalte dítě za každý splněný úkol. Dávejte najevo, že ho máte rádi a oceňujte jeho zájmy a vědomosti.

 

Zpracovaly PhDr. R. Votavová,  Mgr. A. Kourkzi

Pohled byl zobrazen 512x od 19 květen 2020 do 27 září 2021