Integrace vzdělávacího obsahu

od Integrace vzdělávacího obsahu

Rámcové vzdělávací programy umožnily školám integrovat vzdělávací obsah jednotlivých oborů. Tato možnost je pro školy nová a mnohé školy nemají s integrací zkušenosti.

Na tomto místě lze proto nalézt základní informace o integraci vzdělávacího obsahu. Součástí pohledu je i schematické znázornění vzniku integrovaných předmětů. Připojeny jsou také odkazy na teoretické i praktické články a na další informační zdroje.

Integrace

 • propojování
 • spojování
 • sjednocení
 • zapojení
 • začleně
 • zařazení

Přidanou hodnotou integrace je obohacení výsledného celku novou kvalitou, kterou by izolované části nemohly přinést.

Integrace je podle rámcových vzdělávacích programů propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů oblastí.

*

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Intersection_graph.gif?uselang=cs

Schémata vzniku integrovaných vyučovacích předmětů

Níže prezentovaná 4 schémata jsou převzata z článku Blanky Havelkové Integrace vzdělávacích obsahů.

Schéma integrovaného předmětu Výchova k občanství

Integrován je

 • celý obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství společně s časovou dotací 3,5 hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost
 • část obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (tematický okruh Společenské a hospodářské prostředí) společně s časovou dotací 1 hodina ze vzdělávací oblasti Člověk příroda

Celková časová dotace integrovaného předmětu: 4,5 hodiny.

Schéma integrovaného předmětu Věda o společnosti

Integrována je:

 • část obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství (tematické okruhy: Stát a hospodářství, Mezinárodní vztahy, globální svět) společně s časovou dotací 2 hodiny, čerpané ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost
 • část obsahu vzdělávacího oboru Dějepis (tematické okruhy: Moderní doba, Rozdělený a integrující svět) společně s časovou dotací 4 hodiny, čerpané ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost
 • část obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (tematický okruh: Společenské a hospodářské prostředí) společně s časovou dotací 1 hodina, čerpané ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda

Celková časová dotace integrovaného předmětu: 7 hodin.

Schéma integrovaného předmětu Člověk a ochrana zdraví

Integrována je:

 • část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (tematické okruhy Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví) společně s časovou dotací 1 hodina, čerpané ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
 • část obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis (tematické okruhy Obecná biologie a genetika, Biologie člověka společně s časovou dotací 2 hodiny, čerpané ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda

Celková časová dotace integrovaného předmětu: 3 hodiny.

Schéma integrovaného předmětu Člověk a jeho svět

Integrován je:

 • celý obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět společně s časovou dotací 12 hodin, určených na realizaci této oblasti na 1. stupni
 • celý obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce společně s časovou dotací 5 hodin, určených na realizaci této oblasti na 1. stupni

Celková časová dotace integrovaného předmětu: 17 hodin.

Dotazy z konzultačního centra

 • zde je uvedeno 7 otázek a 7 odpovědí vztahujících se k tématu integrované výuky

Diskuze k integrované výuce

Na Metodickém portále www.rvp.cz jsou založena k tématu integrace tato diskuzní fóra:

Diskuzní fórum Integrace předmětů na ZŠ vs. rozdělování do tradičních předmětů

Diskuzní příspěvek popisující integrovaný předmět Natural Science, který je součástí výuky na gymnáziu Open Gate v Babicích.

Diskuzní fórum Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ.

Diskuzní fórum Integrované předměty?

Diskuzní fórum Který model CLIL ve škole praktikujete? 

 • CLIL neboli Content and Language Integrated Learning
 • jedná se o různé formy vyučování nejazykových předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce
 • více o metodě CLIL zde 

Podělte se o své zkušenosti s koncepcí a realizací integrovaného předmětu.

*

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Higher_learning.png

Integrovaný vyučovací předmět

Integrovaný vyučovací předmět záměrně propojuje vzdělávací obsah několika oborů na základě tematické blízkosti. Integrovaná výuka výrazně uplatňuje mezipředmětové vztahy a klade důraz na propojení teorie s praktickým životem. Integrace překonává roztříštěnost poznatků v jednotlivých předmětech. Podpora komplexního přístupu k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování patří mezi jeden z principů rámcových vzdělávacích programů. L. Podroužek k tomu ve své publikaci uvádí: "Sjednocujícím prostředkem je nejen téma, ale i cíl výuky. Integrované kurikulum je založeno především na multilaterálních vazbách v obsahu učiva, které umožňují poznání světa jako celku."

Integrovaný vyučovací předmět:

 • propojuje vzdělávací obsah několika vzdělávacích oborů (nebo jejich částí)
 • může také integrovat průřezová témata (více info o průřezových tématech zde)
 • uplatňuje mezipředmětové vztahy
 • propojuje výuku s praktickým životem 
 • je popsán v ŠVP dané školy (učební plán, učební osnovy)
 • má svoji časovu dotaci, odvozenou z minimální časové dotace integrovaných oborů
 • pro posílení lze využít disponibilní časovou dotaci
 • je klasifikován, hodnocení je součástí vysvědčení
 • jeho koncepce je v kompetenci škol (s přihlédnutím k podmínkám popsaných v RVP)

Integrovaná tematická výuka

 • model Susan Kovalikové (viz Informační zdroje)
 • základem je celoroční sjednocující téma, které je rozvedeno do rozvětvujících se témat a dovedností
 • sjednocujícím prostředkem je především hlavní téma.
 • téma je odrazem skutečného života
 • dílčí témata této výuky pak mohou být realizována několika vyučujícími v různých předmětech
 • např. se v několika předmětech ve stejném období vyučuje shodné téma (např. voda, naše město, peníze).
 • každý předmět pak většinou k tématu přistupuje ze svého úhlu pohledu

CLIL - Content and Language Integrated Learning

 • metoda integrované výuky (propojení výuky cizího jazyka a výuky odborného předmětu)
 • specifikem je dualita cílů, kdy je vyučován nejazykový předmět a současně systematicky rozvíjen cizí jazyk
 • mateřský jazyk není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozená součást výuky CLIL.
 • více informací v tematickém vstupu

Schéma koncepce integrovaného předmětu Výchova k občanství

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1679/INTEGRACE-VZDELAVACICH-OBSAHU.html/

Schéma koncepce integrovaného předmětu Věda o společnosti

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1679/INTEGRACE-VZDELAVACICH-OBSAHU.html/

Schéma koncepce integrovaného předmětu Člověk a ochrana zdraví

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1679/INTEGRACE-VZDELAVACICH-OBSAHU.html/

Schéma koncepce integrovaného předmětu Člověk a jeho svět

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1679/INTEGRACE-VZDELAVACICH-OBSAHU.html/

Ukázky integrace z ŠVP ZŠ

Ukázky integrace z ŠVP G

Informační zdroje

 • KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka : model. Kroměříž : Spirála, 1995.
 • KAŠOVÁ, J. Jak na projekty ve výuce. 2008.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha : VÚP, 2007.
 • Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha : VÚP, 2005.
 • PODROUŽEK, L. Integrovaná výuka na základní škole. Plzeň : Fraus, 2002.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha : Portál, 1997.
 • PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, 1998.
 • Příklady dobré praxe pro gymnázia. Praha : VÚP, 2008.
 • Příručka příkladů dobré praxe. Praha : VÚP, 2007.
 • RAKOUŠOVÁ, A. Integrace obsahu vyučování. Praha : Grada, 2008.
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2007.

Kam dál?

Alternativní školy

 

Integrace předmětů na 2. stupni obecné školy

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

 

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů

 

Integrované slovní úlohy

 

Otevřené vyučování

 

Projektové vyučování aneb Jak zvýšit smysluplnost a efektivitu výuky

 

Step by Step ČR

Pohled byl zobrazen 3412x od 30 květen 2014 do 30 březen 2023