Sborník: Výběr z Digifolií

od Projekt Metodika II

Skrze stránky sborníku budete moci nahlédnout do prostředí diskuzí, blogů, wiki a e-learningu. Předkládaný text je tedy nejširším možným spektrem barev a tónů, které na stránkách portálu jsou.
 
Pokud Vás Sborník zaujal, můžete si jej stáhnout ve formátu PDF (v závěru pohledu). 
Sborník je jedním z výstupů projektu Metodika II, jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) divize VÚP a NÚOV. Díky financování z prostředků ESF, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z prostředků státního rozpočtu ČR, přinesl tento úspěšný projekt pedagogům různých typů škol metodickou pomoc v podobě Metodického portálu. Metodický portál, tato „vlajková loď“ projektu Metodika II, obsahuje pravděpodobně nejrozsáhlejší soubor různorodých typů materiálů podporujících pedagogy v jejich práci.
 
 
Za tým Metodického portálu
Karel Tomek a Lukáš Križko  

Obrázek

Další sborníky, které vznikly v rámci projektu Metodika

Sborník Metodického portálu – výběr z příspěvků 
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2007 
ISBN: 978-80-87000-09-0 (brož.)
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Sborník – výběr příspěvků, čtenářská gramotnost 
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2008
ISBN: 978-80-87000-18-2 (brož.)
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Výběr z Inspiromatů 
Sborník příspěvků z Metodického portálu
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2010
ISBN: 978-80-87000-30-4 (brož.)
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF

Obrázek

Výběr z digifolií - titulní strana

Digifolio Gramotnosti

Gramotnosti, a hlavně výsledky jejich měření v různých mezinárodních srovnáních se staly v posledních několika letech nejen u nás významným tématem školské politiky. Novinové články začnou burcovat veřejnost vždy, když se výsledky žáků v dané zemi zhorší ve srovnání s ostatními. Pro učitele je to téma trvalé, pro veřejnost bohužel jen občasné. Řada pedagogů požaduje oprávněně vyjasnit, co se po nich vlastně žádá. Vyučovat řádně svým předmětům? Navíc ještě ukázňovat žáky? Rozvíjet klíčové kompetence? Zařazovat průřezová témata? Ještě k tomu nějaké gramotnosti? Není to příliš? Pro úspěšný rozvoj gramotností žáků je důležité zorientovat se v pojetí jednotlivých gramotností, v jejich vztahu k vyučovacím předmětům, především ve způsobech, kterými je lze ve výuce účinně rozvíjet. Zjednodušeně řečeno, gramotnosti jsou vzdělání použitelné a použité v praxi. Souhrnné digifolio o Gramotnostech, které připravila Mgr. Katarína Nemčíková, je rozcestníkem k aktuálním gramotnostem, které jsou předmětem mezinárodních srovnávání. Je to užitečná pomůcka, která ušetří čas při hledání informačních zdrojů a námětů pro plánování výuky i přímou práci s žáky. 
 
Tematický vstup v úplném znění s přílohami je k dispozici na: http://rvp.cz/gramotnosti

Digifolio Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je poněkud kontroverzní a složité téma. Není divu. Hledání rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje, kterými jsou podle odborníků i politiků pilíř ekonomický, sociální a environmentální, může na první pohled vypadat jako snaha skloubit vodu a oheň. Ukazuje se však, že nám nic jiného nezbývá. Pro odpovědné rozhodování, které bude mít dopady na mnoho desítek let dopředu, potřebujeme mnoho znalostí z různých oborů, schopnost rozhodovat se v souvislostech, dovednost spolu komunikovat, diskutovat, a hledat dobrá řešení. Všichni víme, jak moc se to nedaří na místní úrovni a o nic lépe se nám nevede na úrovni národní i mezinárodní. Každý si hledí jen svého oboru, svého zájmu, své doby, okamžitého užitku. Není divu. Dnešní dospělí „tohle ve škole nebrali“. Pokud nemá mít naše budoucnost příliš temné barvy, potom se musí udržitelný rozvoj stát součástí školního vzdělání a dnešní žáci a studenti musí být mnohem lépe připravováni na hledání rozumných řešení problémů, které existují, které tušíme, i těch, které se teprve vynoří. Tematický vstup, ve kterém RNDr. Jiřina Svobodová shromáždila na toto téma příspěvky různých typů, může být užitečným zdrojem informací a inspirací pro všechny, kteří porozuměli naléhavosti této výzvy.
 
Tematický výstup v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/udrzitelnyrozvoj

Digifolio Nadaní žáci

Vzdělávání nadaných dětí a žáků je oblastí, která přináší více otázek než odpovědí. Problémem je už samotná definice nadání a různost názorů na to, kdy dítě nebo žáka lze označit za nadaného či mimořádně nadaného. Jak měřit toto nadání a zda jej vůbec měřit máme a umíme? Zda si více všímat předpokladů nebo brát v úvahu jen projevené výkony? Kdy a jak podporovat mimořádně nadané děti a žáky, jak je vyhledávat, diagnostikovat? Téměř věčná se zdá být i otázka, zda je vhodnější integrace nadaných dětí a žáků nebo jejich oddělené vzdělávání v specializovaných třídách, nebo dokonce školách. Jsou metody pro práci s nadanými dětmi jiné než s těmi ostatními? Pokud ano, v čem? Co si má počít učitel, který si celý život přeje mít ve třídě hodné a nadané děti, a když se ve třídě objeví mimořádně nadaný žák, zjistí, že je to pořádný problém? O těchto tématech pojednávají různorodé materiály ze všech částí Metodického portálu, které Mgr. Simona Šedá soustředila v jednom tematickém vstupu. Výběr z něj naleznete na následujících stránkách.
 
Tematický vstup v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/nadani

Digifolio Logopedie - vady řeči - cesta k reedukaci

Logopedická péče v České republice nezahrnuje jen fázi návštěv u klinického logopeda nebo logopedického pracovníka, ale i podporu preventivní logopedické péče ve školách a školkách. Díky této službě mohou učitelé společně s logopedickými asistenty podchytit co nejvíce dětí s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností. Ve spolupráci s odborníky a rodiči tak vzniká řada logopedických kroužků nebo logochvilek, které jsou zařazeny v běžném školním dnu dětí a nenásilným způsobem u dětí přispívají k logopedické péči. Právě učitelům, kteří zařazují do výuky logopedické aktivity, a logopedickým asistentům na školách je určeno digifolio na téma Logopedie – vady řeči – cesta k reedukaci. Téma je zaměřeno nejen na edukaci či reedukaci jako takovou nebo na zlepšení motoriky mluvidel, ale i na alternativní komunikaci. Učitelé v něm díky pečlivé práci Mgr. Věry Gošové naleznou souhrn článků, odkazů, ale i řadu materiálů, které jim pomohou v této jistě přínosné, a ne vždy jednoduché práci.
 
Tematický vstup v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/logopedie 
 
 
 

Digifolio Vzdělávání žáků-cizinců

Česká republika je v současnosti standardní demokracií a jako člen Evropské unie je otevřena pohybu lidí jak z členských zemí EU, tak z ostatních zemí celého světa. Na učitele klade výuka žáků, kteří mluví různými jazyky a jejichž kulturní i náboženské tradice jsou mnohdy zásadně odlišné od našich, nové nároky. Děti – cizinci mají právo na vzdělání bez ohledu na zemi původu. To platí především v oblasti základního vzdělávání. Jak toto právo zajistit v realitě běžné školní třídy, je otázka, kterou si denně kladou tisíce učitelů. Právě jim je určeno digifolio s tematickým vstupem Vzdělávání žáků – cizinců připravený Mgr. Hanou Brožovou, který integruje užitečné články a dalších materiály k tomuto tématu. Naleznete zde shrnutí zkušeností se začleňováním cizinců do výuky v základní škole, pracovní karty pro žáky, řadu odkazů na další informační zdroje i možnost vyměnit si v diskuzi názory a zkušenosti s ostatními učiteli, kteří vyučují děti – cizince.
 
Tematický vstup v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/zaci-cizinci

Digifolio Myšlenkové mapy

Toto digifolio – tematický vstup se trochu nezvykle orientuje na jeden metodický fenomén, kterým myšlenkové mapy bezesporu jsou. Z širšího pohledu je myšlenkové mapování vizualizací pojmů v jejich souvislostech, myšlenek i procesů. Proč je důležité věnovat se speciálně tomuto tématu? Především proto, že si musíme neustále připomínat fakt, že lidské inteligence jsou rozmanité, mnohačetné. To souvisí i s rozdílnými preferencemi vnímání a rozmanitými učebními styly, které jsou preferovány jednotlivými lidmi. Pro nás učitele to znamená respektovat při výuce, že naši žáci vnímají její průběh různě, podle svých preferovaných učebních stylů a způsobů vnímání. Vizualizace formou myšlenkových (pojmových, procesních) map se ukázala jako vynikající prostředek podpory výuky především pro vizuálně orientované žáky, ale nejen pro ně. V tomto digifoliu pro vás Mgr. Stanislava Andršová připravila různé ukázky využití myšlenkových map ve výuce, možnosti jejich vytváření, využití jak klasických kreslených map, tak moderních specializovaných SW. Téma myšlenkových map nás zavede do všech zákoutí Metodického portálu, včetně blogů a WIKI. Dozvíme se například, jak využít myšlenkové mapy k vyprávění pomocí mikropříběhů. 
 
Tematický vstup v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/myslenkovemapy
 
 

Digifolio Evaluace

Téma evaluace patří ve vzdělávání k jedněm z nejožehavějších. Právě proto jsme mu věnovali zvláštní digifolio – tematický vstup, jehož prostřednictvím nabízíme pohled na souvislosti akademických výsledků a ekonomických ukazatelů, na projekty zabývající se vytvářením kultivovaného evaluačního prostředí na školách i v celém systému vzdělávání i na jednotlivémetody, které můžete rovnou vyzkoušet se svými žáky. Tematický vstup připravila PaedDr. Miroslava Salavcová. Hesla z WIKI shrnují pojmy, skrze blog můžeme vnímat aktuální zkušenosti učitelky s inspekcí. Kromě toho nabízíme pohled do světa e-learningu. V obou případech se jedná o velmi aktuální témata – Vlastní hodnocení mateřské školy v praxi a Hodnocení klíčových kompetencí. Virtuální hospitace představují originální využití nejmodernější techniky k možnosti nahlédnut do vyučovacích hodin a zároveň poskytují možnost o zhlédnuté hodině diskutovat on-line s vyučujícími, experty a ostatními kolegy. Z pohodlí své pracovny můžete získávat neocenitelné zkušenosti a inspirace. 
 
Tematický vstup v úplném znění s přílohami je k dispozici na: http://rvp.cz/evaluace

Digifolio CLIL

Zkratka CLIL v sobě skrývá slova Content and Language Integrated Learning. Znamená to integrovanou výuku cizího jazyka a jiného vyučovacího předmětu. V našem prostředí je to novinka, která se rychle šíří a vzbuzuje zájem jak mezi učiteli, tak mezi rodiči a žáky. Tato metoda je používána s úspěchem i v zahraničí a můžeme tedy využívat zkušenosti i materiály pro výuku doslova z celého světa. Lákavá je především efektivita výuky, která dává aktuální obsah výuce jazyka a zároveň ukazuje smysluplnost a užitečnost zvládnutí jazykové komunikace v různých kontextech. Navíc bývá při použití metody CLIL hojně využíváno i různých typů vizualizací, pracovních listů a dalších materiálů. V digifoliu – tematickém vstupu připraveném Mgr. Terezou Šmídovou pro CLIL – naleznete
konkrétní zkušenosti pedagogů se zaváděním a použitím této metody, příklady a ukázky materiálů pro výuku, užitečné odkazy a také náhled do e-learningového kurzu, který jsme na toto téma pro zájemce připravili. 
 
Tematický vstup v úplném znění s přílohami je k dispozici na: http://rvp.cz/clil

Digifolio Fiktivní firmy

Rádi bychom vám také představili jedno z rozpracovaných témat zaměřené předně na podporu odborného vzdělávání. Z mnoha zajímavých jsme vybrali téma fiktivní firmy, které pro vás připravili Ing. Lukáš Hula a Dana Batelková z Národního ústavu odborného vzdělávání. Informace o Fiktivních firmách naleznete zcela rozpracované v digifoliu a zajímavé příspěvky jsou publikovány v rámci článků, DUM a diskuzí. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje žákům středních škol možnost aktivně rozvíjet obchodní dovednosti a realizovat je při simulaci reálných
obchodů, procesů, tvorby produktů a služeb jako v praxi. Jedná se o virtuální společnosti vedené žáky, kteří mají možnost reálně vyzkoušet teoreticky nabyté znalosti v praxi. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. Fiktivní firmy spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V českých podmínkách jsou fiktivní firmy zakládány žáky středních odborných škol pod dohledem jejich vyučujících a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. V zahraničí se fiktivní firmy používají i pro vzdělávání dospělých. Kromě studentů vyšších odborných a vysokých škol jimi procházejí i nezaměstnaní v rekvalifikaci nebo třeba handicapovaní lidé. 
 
Digifolio v úplném znění je k dispozici na: http://rvp.cz/firmy

Závěr

Sborník, na jehož konec jste se dočetli, je společným dílem mnoha lidí, kteří měli chuť a odvahu formulovat svoje názory a zkušenosti v prostředí Metodického portálu www.rvp.cz. Moc si toho vážíme. Bez nich by naše práce neměla obsah. Projekt Metodika II je sice ve své druhé polovině, ale do konce roku 2011 máme jště možnost přijmout a publikovat mnoho příspěvků ve všech částech Metodického portálu. Věříme, že vás Sborník z Digifolií inspiroval a že se přidáte jako autoři k těm, kteří přispěli k obsahu tohoto ojedinělého projektu. Budeme se těšit na vaše příspěvky. 
 
Tým projektu Metodika II

Gramotnosti - odkazy ze sborníku

Digitální portfolia se stala užitečným pomocníkem pro každého, kdo preferuje jednoduchý přístup k informacím. Digifolia umožňují na jednom místě integrovat obsahy, které jsou jinak roztroušené na mnoha stránkách portálu i mimo něj, a tím poskytují uživatelům snadný přístup k informacím i možnost jednoduché a komplexní prezentace vlastních aktivit. 

Další zajímavé materiály vydané VÚP

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu  – CLIL
Sborník z konference
Vydal VÚP v Praze, 2011
ISBN: 978-80-87000-85-4
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Gramotnosti ve vzdělávání
Soubor studií
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2011
ISBN: 978-80-87000-74-8
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Gramotnosti ve vzdělávání 
Příručka pro učitele
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2010
ISBN: 978-80-87000-41-0 (brož.)
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
Studie
kol.autorů
Vydal VÚP v Praze, 2010
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.
 
Vzdělávání nadaných dětí a žáků 
Přehled základních dokumentů
Kolektiv autorů
Vydal VÚP v Praze, 2010
Publikaci si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.

Výběr z digifolií ke stažení

Výběr z digifolií 2011

5,5MB | Čtvrtek, 22 prosinec 2011 | Detaily
Pohled byl zobrazen 1413x od 30 květen 2014 do 29 září 2022