X Dopravní výchova

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Informace z charakteristik vzdělávacích oblasti

Charakteristiky vzdělávacích oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví (ve kterých je daná problematika zařazena) jen dílčím způsobem mění původní text RVP ZV. Prakticky se pouze vkládají jednotlivá slova či části vět, aby se zdůraznil význam dopravní výchovy a odpovědného chování v reálných dopravních situacích. Na základě změn v daných charakteristikách není nutné upravovat ŠVP.

Informace z cílových zaměření vzdělávacích oblastí

Poslední cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět bylo rozšířeno a rozděleno na dvě cílová zaměření (jedno směřuje k poznávání příčin nemocí a úrazů a jejich předcházení, druhé k upevňování preventivního chování a účelného rozhodování v rizikových a mimořádných situacích). Do cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byl začleněn nový cíl, který je věnován speciálně problematice ochrany zdraví a životů při běžných rizikových situacích i mimořádných událostech. Zdůraznění dané problematiky v cílovém zaměření obou vzdělávacích oblastí posiluje její význam v základním vzdělávání. Tento důraz lze promítnout do charakteristik učebních osnov předmětů, ve kterých se bude problematika dopravní výchovy (ale i obecně problematika bezpečí) učit, pokud už v ŠVP takový důraz není formulován.

Obsah upravených očekávaných výstupů

Člověk a jeho svět:
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (1. období)
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista (2. období)
Na první části obou očekávaných výstupu reaguje téma „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. Naplnění  druhých částí očekávaných výstupů směřují k návykům, které zajišťují bezpečný pohyb v silničním provozu v roli chodce, cyklisty i osoby přepravované v dopravních prostředcích. Podstatou by měla být nejen znalost základních dopravních značek (dopravního značení) a jejich respektování, ale i aktivní vnímání dopravních prostředků a účastníků dopravy, reagování na jejich pohyb a jednání, vyhodnocování dopravních situací, stejně jako cílené užívání ochranných prvků, zádržných systémů atd.
   Příklady dílčích výstupů:
- uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa (1. a 2. ročník)
- prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty (3. ročník)
- uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá (chodec už na úrovni 2. ročníku, cyklista na úrovní 3. až 5. ročníku)
- charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje (3. a 4. ročník)
- v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování (4. a 5. ročník)

Člověk a zdraví:
- projevuje odpovědné chování rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
Očekávaný výstup se skládá ze tří významových částí:

  • odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy
  • aktivní předcházení situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí
  • poskytnutí první pomoci
   Příklady dílčích výstupů:
- v konkrétních situacích silniční a železniční dopravy (vycházky, výlety, akce školy) uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky (6. a 7. ročník)
- vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování (8. a 9. ročník)
- diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich předcházení, argumentuje pro správné řešení situací (8. a 9. ročník)
- aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) podporujících snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné chování v dopravě (7. až 9. ročník)
- cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky – jako chodec, cyklista (6. a 7. ročník)
- ošetří drobná i závažná poranění (6. a 7. ročník)
- poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech (8. a 9. ročník)

 Upozornění: Problematika první pomoci je i v dalších výstupech jiných vzdělávacích oborů. Je vhodné výuku a dílčí výstupy na úrovni ŠVP koordinovat.

 Pokud současné dílčí výstupy (školní výstupy) v ŠVP školy zahrnují vědomosti a dovednosti obsažené ve výše uvedených příkladech, pak by měly být očekávané výstupy pokryty. Pokud ne, je třeba zvažovat dopracování a doplnění dílčích výstupů do ŠVP.

Obsah upraveného nebo doplněného učiva

Učivo zařazené do RVP ZV především doplňuje a konkretizuje danou problematiku. Přestože je učivo doporučené, jeho rozšíření či přestrukturování v RVP ZV znamená uvažovat při úpravách ŠVP takto:
Zahrnuje dosavadní učivo rozpracované v ŠVP i to podstatné z  nově doplněného učiva v RVP ZV?
  • pokud ano, pak nejsou úpravy ŠVP nutné
  • pokud ne, je třeba zvážit, co do ŠVP doplnit a kam (ročník, téma), s čím bude nové učivo spojeno, na co bude navazovat atd.
Není potřeba s realizací nového učiva zdůraznit v učebních osnovách příslušných předmětů i specifické formy výuky – kursy, praktické činnosti, projektovou výuku?
  • např. dovednosti vyhodnocovat situace v dopravě je vhodné alespoň částečně realizovat při přímém pozorování dopravy, (máme v ŠVP takové aktivity, které nám to umožňují, budeme je vytvářet, s čím danou problematiku spojíme atd.)
Nepřináší doplnění učiva nové možnosti mezipředmětových vztahů a využití průřezových témat?
  • pokud ne, pak nejsou úpravy ŠVP nutné
  • pokud ano, na jaké předměty a témata bude nové učivo navazovat, jaké náměty průřezových témat lze využít, kde je třeba to vyznačit v ŠVP

Navigace

«   O průvodci a úpravách (úvod) «

   Jak postupovat při úpravách 

«   Obsah RVP ZV « 

Dotazy

Nenašli jste zde odpověď na své dotazy k tomuto tématu? Napište je do Konzultačního centra, kde budou zodpovězeny odbornými pracovníky NÚV.
         7   Konzultační centrum 7

Náměty, další inspirace a diskuze

Budeme rádi, pokud se podělíte v Diskuzi o své zkušenosti s úpravou ŠVP, a nebo s výukou tohoto tématu. Autory inspirativních námětů bychom následně oslovili s nabídkou případné honorované spolupráce. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
            7   Diskuze k tématu  7

Kde v RVP ZV se téma vyskytuje

V charakteristice: 
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat
Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově)
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci a o bezpečném. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá hodnota v životě člověka.
Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví:
Žáci se seznamujírůzným nebezpečím, které ohrožuje různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných
Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných situacích událostech. 

V cílovém zaměření:
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
 - poznávání a, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech
Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví:
- ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 
 
V očekávaných výstupech:
Vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět:
- dodržuje zásady rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (1. období)
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista (2. období)
Vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví:
- projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí

V učivu: 
Vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět:
osobní bezpečí, krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
Vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví:
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3878x od 30 květen 2014 do 30 říjen 2020