Literatura

Asher, R. E. (ed.) (1994): The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford – New York – Soul – Tokio: Pergamon Press. 

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka [online] (2004–2018). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: www.auccj.cz.

Ball, P. (2012): Typy testových otázek. In: T. Šmídová (ed.) Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/metodologie-clil/14-hodnoceni-a-clil/14-9-typy-testovych-otazek.html.

Basovníková, M. (2017): Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/149676.

Bulejčíková, P. (2010): Přijďte se podívat aneb Video ve výuce. In: K. Hlínová (ed.) Sborník AUČCJ 2007–2009. Praha: Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, s. 83–93.

Canning-Wilson, Ch. (2010): Practical Aspects of Using Video in the Foreign Language Classroom [online]. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://iteslj.org/Articles/Canning-Video.html.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání [online] (2010–2018). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: www.cermat.cz.

Cícha Hronová, A. – Zbořilová, R. (eds.) (2011): Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník. Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy [online]. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=x1Xp_ZTAz1wC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Čadská, M. a kol. (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2 [online]. Praha: MŠMT. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk?highlightWords=popisy+referen%C4%8Dn%C3%ADch+%C3%BArovn%C3%AD.

Červenková, A. (1999): Co dává neslyšícímu dítěti čtení. In: A. Červenková (ed.) Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, s. 7–15.

Čtením a psaním ke kritickému myšlení [online] (2001). [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php.

Deaf culture. Wikipedia, the free encyklopedia [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Deaf_culture.

Dlouhá, O. – Černý, L. (2012): Foniatrie. Praha: Karolinum.

Doleží, L. (ed.) (2014): Začínáme učit češtinu pro děti-cizince. Mladší školní věk. Příručka pro lektorky a lektory [online]. Praha: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305.

Dršata, J. – Havlík, R. a kol. (2015): Foniatrie – sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.

Filippová, E. – Hudáková, A. (2016): Czech Sign Language in Contemporary Czech Society. International Journal of the Sociology of Language [online], 238, s. 85–103. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/ijsl.2016.2016.issue-238/ijsl-2015-0046/ijsl-2015-0046.xml.

Hádková, M. (ed.) (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 [online]. Praha: MŠMT. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk?highlightWords=popisy+referen%C4%8Dn%C3%ADch+%C3%BArovn%C3%AD.

Holub, J. (ed.) (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2 [online]. Praha: MŠMT. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk?highlightWords=popisy+referen%C4%8Dn%C3%ADch+%C3%BArovn%C3%AD.

Hrdlička, M. – Slezáková, M. a kol. (2007): Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince – příručka [online]. Praha: Centrum pro integraci cizinců – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – Člověk v tísni. [cit. 2018-1-26]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/oranzova_prirucka.pdf.

Hrdlička, M. (2005): K otázce komunikační metody a komunikativnosti [online]. [cit. 2018-01-18]. Dostupné z: http://www.auccj.cz/starestranky/kotazcekomunikac.htm.

Hronová, A. (2008): Dětská řeč – analýza projevu neslyšícího dítěte [online]. Rigorózní práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/67426.

Hronová, A. – Motejzíková, J. (2002): Raná komunikace mezi matkou a dítětem: neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem; Slyšící matka se svým slyšícím dítětem. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených.

Hudáková, A. (2009): Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu [online]. Disertační práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75003/

Hudáková, A. (2012): Neslyšící pedagogové: Česká republika, leden 2012. In: M. Gabarík – M. Melikant – T. Slovák (eds.) Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3.–4. 10. 2012. Bratislava: PdF UK, s. 411–420.

Hudáková, A. – Nováková, R. (2016): Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky [online], 7, 2, s. 115–125. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-050749d9-bda2-46b0-a854-374585000190/c/andrea_hudakova_-_radka_novakova_115-125.pdf.

Chaloupka, O. (1995): Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing.

Inkluzivní škola [online] (2018). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: www.inkluzivniskola.cz.

Jungwirthová, I. (2000): Rodiče a závažné postižení novorozence: (proces vyrovnávání a možnosti psychologické pomoci) [online]. Rigorózní práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-02-08]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=dbin-jump-full&object_id=77329.

Kastnerová, E. (2015): Pohled slyšících vedoucích pracovníků na zaměstnávání neslyšících pedagogů na školách pro sluchově postižené [online]. Diplomová práce. Olomouc: PdF UP. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/luqlx8.

Klečková, G. (2012): Spolupráce CLIL učitelů. In: T. Šmídová (ed.) Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha: NÚV. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/metodologie-clil/15-kompetence-ucitelu-pro-clil/15-4-spoluprace-clil-ucitelu.html.

Komínek, P. a kol. (2012): Screening sluchu u novorozenců – jaká je role dětských lékařů? Pediatrie pro praxi [online], 13, 5, s. 326–328. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2012/05/09.pdf.

Komorná, M. (2008): Sociolingvistické a pragmatické aspekty výuky češtiny jako cizího jazyka pro české neslyšící. Info-Zpravodaj [online], 16, 2, s. 16–18. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/537-sociolingvisticke-a-pragmaticke-aspekty-vyuky-cestiny-jako-ciziho-jazyka.

Košťálová, H. (2012a): Rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci naučných předmětů. In: M. Šlapal – H. Košťálová – O. Hausenblas a kol. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti [online]. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, s. 52–62. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: https://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti.

Košťálová, H. (2012b): Základy čtení s porozuměním při práci s naučnými texty. In: M. Šlapal – H. Košťálová – O. Hausenblas a kol. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti [online]. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, s. 63–77. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: https://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti.

Košťálová, H. – Potluka, O. (2015): Párová výuka obecně [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu/parova-vyuka/parova-vyuka-obecne-846.

Kotková, R. (2010): Použití videa ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In: K. Hlínová (ed.) Sborník AUČCJ 2007–2009. Praha: Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, s. 105–108.

Kotková, R. a kol. (2016): Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B2 (CCE–B2). Praha: Karolinum.

Křivánek, Z. – Wildová, R. (1998): Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova.

Kubíčková, K. (2010): Abeceda – karty písmen [online]. Kostelec nad Orlicí: ZŠ Gutha-Jarkovského. [cit. 2018-1-26]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/karty-pismen-k-tisku-0.

Kubíčková, K. (2009): Zkušenosti s výukou v heterogenní třidě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka [online]. Kostelec nad Orlicí: ZŠ Gutha-Jarkovského. [cit. 2018-1-26]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodicka_prirucka.pdf.

Lane, H. (2014): Pod maskou benevolence: Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum.

Macurová, A. (1994a): Jazyk v komunikaci neslyšících (Předběžné poznámky). Slovo a slovesnost, 55, 2, s. 121–132.

Macurová, A. (1994b): Čeština a čeští neslyšící. Čeština doma a ve světě, 2, s. 175–177.

Macurová, A. (1994c): Náš – jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč, 77, s. 44–50.

Macurová, A. (1995): …protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 56, s. 23–33.

Macurová, A. (1998a): Naše řeč? Naše řeč, 81, 4, s. 179–188.

Macurová, A. (1998b): Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů. Čeština doma a ve světě, 6, s. 109–112.

Macurová, A. (2000): Předpoklady čtení. In: Z. Bradáčová (ed.) Četba sluchově postižených. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, s. 35–42.

Macurová, A. (2015): Psaná čeština českých neslyšících. In: O. Uličný a kol. Preliminária k Moderní mluvnici češtiny. Olomouc: FF UPOL, s. 161–173.

Macurová, A. (2017): Znakový jazyk. In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.) CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/ZNAKOV%C3%9D%20JAZYK

Maslow, A. H. (1943): A Theory of Human Motivation. Psychological Review [online], 50, 4, s. 370–396. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1037/h0054346.

Matějček, Z. (1994): Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál.

Mkandawire, S. B. (2015): LTC 1000 Types of Literacy or Literacies. The University of Zambia Lecture notes for week 2 [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: https://sitwe.wordpress.com/2015/12/14/types-of-literacy-or-literacies/.

Motejzíková, J. (2007): Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově postižené. Infozpravodaj, 15, 3, s. 7–9.

NOVÁ MATURITA oficiálně! [online] (2010–2018). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.novamaturita.cz/.

Nováková, M. (2013): Bilingvální vzdělávání neslyšících – popis současné situace u nás [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/118061.

O metodice Sfumato [online] (2018). [cit. 2018-03-12]. Dostupné z:. http://www.sfumato.cz/metodika-sfumato.html.

Paul, P. V. – Quigley, S. P. (1994): Language and Deafness. California: Singular Publishing.

Pečený, P. a kol. (2015): Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B1 (CCE–B1). Praha: Univerzita Karlova.

Petráňová, R. (ed.) (2011): Čtení nás baví: úvod do literatury pro žáky ZŠ pro sluchově postižené. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené.

Petráňová, R. (ed.) (2014): Čtení nás baví II. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené.

Počítačový program EVALD [online] (2018). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://ufal.mff.cuni.cz/evald.

Procházková, L. (2012a): Úrovně jazyka v CLIL. In: T. Šmídová (ed.) Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/metodologie-clil/12-vhodne-materialy-pro-vyuku-clil-a-jejich-tvorba/12-1-urovne-jazyka-v-clil.html.

Procházková, L. (2012b): Možnosti zpřístupnění textu. In: T. Šmídová (ed.) Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/metodologie-clil/12-vhodne-materialy-pro-vyuku-clil-a-jejich-tvorba/12-5-moznosti-zpristupneni-textu.html.

Przeczková, T. (2016): Role neslyšícího asistenta a neslyšícího pedagoga na základní škole pro žáky se sluchovým postižením v hodinách českého jazyka [online]. Diplomová práce. Praha: PedF UK. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/145034.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Základní škola speciální [online] (2008). Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/134.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (úplné znění k 1. září 2017) [online] (2017). Praha: MŠMT. [cit. 2016-11-08]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/776/.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2017) [online] (2017). Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_verze_cerven.pdf.

Saicová Římalová, L. (2016): Osvojování jazyka dítětem. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum.

Siková, K. (2014): Předčtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123459.

So... How do you actively engage learners with written materials? [online] (2017). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.teachit.so/darts.htm.

So… What are the graphics organisers? [online] (2017). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.teachit.so/graphic.htm.

Spencer, P. E. – Marschark, M. (2010): Acquisition and Development of Literacy Skills. In: P. E. Spencer – M. Marschark: Evidence-based Practice in Educating Deaf and Hard of Hearing Students. New York: Oxford University Press, s. 81–118.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme [online] (2006): Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.

Statistické ročenky školství. Výkonové ukazatele. MŠMT ČR [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z www: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp.

Steelová, J. L. – Meredith, K. S. – Temple, Ch. a kol. (2007): Čtením a psaním ke kritickému myšlení: Příručka I.–VIII. Praha: Kritické myšlení, o. s.

Stokoe, W. C. (1960): Sign Language Structure. An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf [online]. Buffalo – New York: University of Buffalo. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://saveourdeafschools.org/stokoe_1960.pdf.

Strnadová, V. (1998): Současné problémy komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK.

Šára, M. a kol. (2001): Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe.

Šebesta, K. (1999): Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum.

Šebesta, K. a kol. (2017): Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. Praha: FF UK.

Škodová, E. – Jedlička, I. a kol. (2003): Klinická logopedie. Praha: Portál.

Šlapal, M. – Košťálová, H. – Hausenblas, O. a kol. (2012): Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti [online]. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti.

Šmídová, T. – Tejkalová, L. – Vojtková, N. (2012): CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování [online]. Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf.

Šmídová, T. (2012): Pohled do historie. In: Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií [online]. Praha: NÚV. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://clil.nuv.cz/uvod-do-clil/1-pojem-clil/1-1-pohled-do-historie.html.

Štefflová, J. (2016): Klíčem je umění dokázat se domluvit. Párová výuka pomáhá učitelům růst. Učitelské noviny [online], 3, s. 4–6. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.zskunratice.cz/files/items/7970/files/un-3-parova_vyuka.pdf.

Tejkalová, L. (2010): Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam. Metodický portál: Články [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9797/POSTAVTE-ZAKUM-LESENI-ANEB-JAK-NA-SCAFFOLDING-V-HODINACH-CLIL-A-NEJEN-TAM.html.

Tematická zpráva – vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením [online] (2017). Praha: Česká školní inspekce. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-deti-a-zaku-se-sluchov.

Tomášková, I. (2015): Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál.

Tvorba ŠVP na školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením. Metodický portál RVP [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13735.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. MPSV ČR [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/28419.

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (v aktuálním znění) [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.sagit.cz/info/uztxt.asp?cd=76&typ=r&det=&levelid=519598&datumakt=1.9.2016&full=y.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Znění účinné od 1. 1. 2018 [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2.

Wagnerová, J. (1996): Jak naučit číst podle genetické metody. Plzeň: Vydavatelství ZČU.

Webový korpus Merlin [online] (2017). [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://merlin-platform.eu.

Wildová, R. (ed.) (2002): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova. 

Woll, B. (2001): Vývoj znakového a mluveného jazyka. In: S. Gregory – P. Knight – W. McCracken – S. Powers – L. Watson (eds.) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha: FF UK, s. 62–71.

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v aktuálním znění) [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-155.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) [online]. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018.

Zbořilová, R. (2011): Role neslyšícího pedagoga ve výuce neslyšících dětí, spolupráce slyšícího a neslyšícího pedagoga. In: A. Cícha Hronová – R. Zbořilová (eds.) Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník. Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy [online]. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita s. 24–27. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=x1Xp_ZTAz1wC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Zpráva o šetření ve věci překážek znesnadňujících žákům se sluchovým postižením přístup ke vzdělání a jeho poskytování [online] (2015). Brno: Kancelář ochránce veřejných práv. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3366.

Zvonek, A. (2001): Sluchově postižený pedagog. Diplomová práce. Brno: PdF MU.

Pohled byl zobrazen 1447x od 15 listopad 2018 do 6 únor 2023