5.1.1 Vzdělávací obor - Český jazyk a literatura - Jazyková výchova 1. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Jazyková výchova 1. období 1. stupně

žák

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČJL-3-2-01p zná všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozpoznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
   Psaní velkých písmen ve vyjmenovaných případech zvládají žáci s LMP pouze po připomenutí pravidla, samostatné vybavení pravidla zvládají až na konci 5. ročníku.

Příklad výukové aktivity pro žáky s LMP

Indikátory očekávaných výstupů

Pro 1. období 1. stupně nejsou indikátory formulovány.

Očekávané výstupy v RVP ZŠS (Psaní)

žák by měl

  • dodržovat správné držení psacího náčiní
  • vyvodit písmena podle obrázků
  • odlišovat délku samohlásek
  • psát velká hůlková písmena
  • psát a spojovat písmena a tvořit slabiky
  • zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním
  • napsat hůlkovým písmem své jméno
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 9438x od 27 listopad 2015 do 9 srpen 2022