8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření1). Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
   Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů2). Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ3). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

1) § 16 odst. 1 školského zákona.
2) § 16 odst. 3 školského zákona.
3) § 16 odst. 2 školského zákona.

Vybrané pojmy ze slovníčku použitých výrazů v RVP ZV

pedagogická intervence
vzdělávání uzpůsobené specifikům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku; je vymezena v individuálním vzdělávacím plánu

plán pedagogické podpory
podpůrné opatření pro první stupeň podpory, závazný dokument napomáhající zajištění podpůrných opatření u žáka

podpůrná opatření
nezbytné úpravy organizace, obsahu, metod, forem, hodnocení a podmínek vzdělávání a školských služeb, které se člení do stupňů podle organizační a finanční náročnosti, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka; jsou vymezena v § 16 odst. 2 školského zákona

předměty speciálně pedagogické péče
vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. tyto předměty ustanovuje škola ve školním vzdělávacím programu

speciálně pedagogická intervence
zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

stupeň podpory
vyjádření míry organizační, pedagogické a finanční náročnosti podpůrného opatření; podpůrná opatření se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů

Poznámky k úpravám

   Kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zcela přepracována z důvodu nutnosti uvést text RVP ZV do souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou 27/2016 Sb.
   Novela školského zákona ve znění § 16 ustupuje od kategorizace žáků se SVP jako žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a přistupuje k nim jako k žákům, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností podpůrná opatření ve vzdělávání. Nové znění školského zákona zakládá pro žáky se SVP nárok na bezplatné poskytování těchto podpůrných opatření.
   Možnost uplatnění podpůrných opatření daných § 16, odst. 2 školského zákona byla zakomponována do textu této kapitoly. Z výčtu podpůrných opatření jsou stěžejními vzhledem ke vzdělávacímu obsahu následující opatření spočívající v:

  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče (§ 16 odst. 2 písmeno b) ),
  • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy (§ 16 odst. 2 písmeno e) ).

   Všechna podpůrná opatření se člení do pěti stupňů, které vymezují vzestupně rozsah možné podpory žáků s tím, že vždy vycházejí z jejich vzdělávacích potřeb. Zatímco podpůrná opatření prvního stupně kompenzují mírné obtíže ve vzdělávání žáka (např. specifické potřeby žáka krátkodobé povahy), podpůrná opatření pátého stupně jsou určena žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení. Žákům s lehkým mentálním postižením budou zpravidla přiznávána podpůrná opatření třetího stupně). Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření specifikují § 11 až 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se vzděláváním žáků s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se vzděláváním žáků s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 20929x od 2 leden 2016 do 31 březen 2023