5.9 Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce - doporučení

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Charakteristika vzdělávání žáků s LMP

   Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je považována za jednu ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
   Vzdělávací obor Člověk a svět práce nabízí pro 2. stupeň sedm alternativních tematických okruhů, z nichž škola do svého školního vzdělávacího programu (ŠVP) zařazuje povinně nejméně jeden, doporučeno je ovšem zařadit těchto tematických okruhů co nejvíce. Toto uspořádání vychází z představy, že osvojováním konkrétních vědomostí, pracovních dovedností a návyků specifických pro jednotlivé alternativní tematické okruhy, jak je popisují stanovené očekávané výstupy, získá žák obecné praktické pracovní dovednosti a návyky, které jsou společné pro všechny alternativní tematické okruhy a jsou nezbytné pro uplatnění žáků v dalším životě a ve společnosti. Jinými slovy, důslednou realizací kteréhokoli z alternativních tematických okruhů spolu s realizací tematického okruhu Svět práce se ve výuce dosahuje týchž vzdělávacích cílů.
   U žáků s lehkým mentálním postižením trvá nácvik běžných dovedností a utváření návyků mnohem delší dobu než u žáků bez postižení, a proto je nutné s nácvikem začít co nejdříve a věnovat mu dostatečnou časovou dotaci v učebním plánu. Výuka by měla být důsledně založena na praktických činnostech v bezpečném pracovním prostředí, které pokud možno odpovídá reálné situaci (kuchyňka, dílna, skleník atd.). Měla by zahrnovat široké spektrum manuálních činností a současně se zaměřovat a systematicky ovlivňovat rozvoj komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňovat motorické poruchy, zdokonalovat kognitivní funkce, stimulovat řeč a myšlení. Privilegované postavení tohoto oboru ve vzdělávání žáků s LMP pramení z jeho zásadního významu pro budoucí profesní orientaci těchto žáků, pro volbu jejich další vzdělávací dráhy a volbu povolání. Významnou měrou přispívá k budování sebedůvěry žáků, často bývá jedinou možností pro dosažení úspěchu.
   Motorický vývoj žáků s lehkým mentálním postižením je pro řadu školních činností a pro budoucí pracovní uplatnění těchto žáků zásadní. Je třeba počítat s tím, že i rozvoj motorických schopností těchto žáků vyžaduje vyšší míru podpory, nelze se spoléhat na samovolné vyrovnání deficitů a individuální plány zaměřovat pouze na intelektuálně náročnější aktivity. Při motorických aktivitách je třeba postupovat individuálně, zpravidla na tyto žáky nelze klást stejné nároky jako na žáky intaktní. Pokud tedy chceme žákům s lehkým mentálním postižením umožnit participaci na všech aktivitách a podpořit jejich inkluzi do společnosti, tak by součástí komplexní péče měla být i podpora rozvoje jejich motorických schopností v průběhu celé školní docházky.

Komentáře k organizaci výuky žáků s LMP

   Výběr a způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a možnostech školy a schopnostech žáků. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník.
   V rámcovém učebním plánu je stanovena minimální časová dotace pro obor Člověk a svět práce na 1. stupni v rozsahu pět hodin a na 2. stupni v rozsahu tři hodiny. Žáci s lehkým mentálním postižením pro svůj rozvoj v tomto oboru potřebují mnohem více času.
   Škola má možnost při přípravě IVP těchto žáků části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo nahradit celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem (v našem případě tedy oboru Člověk a svět práce). V IVP těchto žáků lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole v rámcovém učebním plánu.
   Je patrné, že vzdělávání žáků s LMP klade velké nároky na organizaci výuky v dané škole. Obecně platí, že výuka tohoto oboru klade vysoké nároky na podmínky, ve kterých probíhá. Zdaleka ne ve všech školách jsou tyto podmínky optimální.

Zdroje:
FRIEDMANN, Z., Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 232 s. ISBN 978-80-210-6091-3.
VALENTA, M., PETRÁŠ, P. a kolektiv, Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0.
Zikl, P., Srovnání motorických dovedností žáků ZŠ praktických, in Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky Praha : Univerzita Karlova, 1990- Roč. 23, č. 4 (2013), s. 279-294

Pohled byl zobrazen 1257x od 25 únor 2016 do 25 listopad 2020