O průvodci a úpravách RVP PV

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty
úvodní stránka průvodce 
 

Průvodce upraveným RVP PV

Průvodce upraveným RVP PV (dále jen „Průvodce“) je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení.

Průvodce Vám:

  • umožní

 • získat celkový přehled o úpravách RVP PV,
 • získat základní infromace ke vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními,
 • nalézt k úpravám RVP PV vysvětlující a doplňující informace,
 • provést odpovídající úpravy ŠVP,
 • získat podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP),
 • pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a s realizací předškolního vzdělávání,
 • diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP,
 • inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi.

  • doporučí

 • postup při případných úpravách ŠVP,
 • způsob tvorby PLPP a IVP.

  • poskytne (postupně)

 • náměty a vzorové příklady pro úpravy ŠVP,
 • doporučení pro realizaci předškolního vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními,
 • vzorové příklady pro tvorbu PLPP a IVP,
 • odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP PV.

Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP PV a komentáře k nim,
2. část, ve které jsou zařazena doporučení pro realizaci předškolního vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.

Průvodce je určen všem učitelům mateřských škol a vedení těchto škol.

Základní informace k úpravám RVP PV

   Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Stěžejní pro úpravu RVP PV byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   Na základě zmocnění v § 19, 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 této novely školského zákona byla vydána vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Součástí vyhlášky je i přehled podpůrných opatření a další přílohy.
   Další úpravy RVP PV byly provedeny na základě novely školského zákona č. 178/2016 Sb. ze dne 8. června 2016, konkrétně změny § 34 odst. 1 jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením organizace vzdělávání dětí od dvou let věku.

   Úprava RVP PV spočívá především v úpravách některých kapitol RVP PV tak, aby byly v souladu s uvedými novelami školského zákona a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
   Upravený RVP PV je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. MSMT-22405/2016 ze dne 11. srpna 2016. Opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2016 a upravený RVP PV nabývá účinnosti 1. září 2016.

Dne 1. 9. 2016 vydalo MŠMT materiál Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, ve kterém je v souvislosti se vzděláváním dětí od dvou let počítáno s další úpravou RVP PV do konce roku 2016.

Kde se zeptat

Jakékoli dotazy související se změnami RVP PV, s případnými úpravami ŠVP, informacemi ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, PLPP a IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra NÚV . Dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu: spolecnevzdelavani@nuv.cz .

K vzájemnému sdílení Vašich zkušeností a názorů s úpravami ŠVP, tvorbou PLPP a IVP a především vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí nadaných a mimořádně nadaných je vytvořen prostor pro diskusi – Diskusní fórum.

Jak pracovat s Průvodcem

Při práci s Průvodcem je vhodné postupovat takto:

1) Seznámit se s novelami školského zákona, s příslušnou vyhláškou a podpůrnými opatřeními.

Informace jsou na této stránce v části Základní informace k úpravám RVP PV a proklikem se dostanete na příslušné právní předpisy.

2) Seznámit se s úpravami RVP PV.

Na této stránce v části Navigace kliknout na Obsah RVP PV. V něm přejdete kliknutím na příslušnou část RVP PV nebo kliknete na jednu ze změněných částí a pomocí možností Předchozí upravená část RVP PV a Následující upravená část RVP PV můžete procházet jednu část RVP PV za druhou. Text červenou barvou je text nový, nebo upravený.

3) Seznámit se s konkrétními doporučeními, inspiracemi a náměty pro úpravu ŠVP a pro přípravu PLPP a IVP ve shodě se změnami RVP PV.

Inspiraci pro případné úpravy ŠVP nelaznete v samostatné kapitole Úpravy ŠVP v předškolním vzdělávání .

4) Zeptat se na vše, co Vám v souvislosti se změnami RVP PV není jasné, respektive, co Vás zajímá ve vazbě na úpravy ŠVP a přípravu PLPP a IVP.

Na některých stránkách, například i na této, je odkaz pro vkládání dotazů nebo diskuse.

5) Sledovat změny a aktuální doplnění v Průvodci

V navigaci na této stránce je odkaz na stránku, kde budou všechny změny a doplnění uváděny.

Struktura Průvodce

   Průvodce je rozdělen na dvě části, v první jsou zveřejněny upravené části RVP PV a ve druhé jsou doporučení a náměty k úpravám, nebo tvorbě ŠVP, PLPP, IVP, ale také k předškolnímu vzdělávání dětí. Na každé stránce Průvodce naleznete odkazy na úvodní stránku O průvodci a úpravách, na které se právě nacházíte, dále odkaz na Obsah RVP PV. Na některých stránkách jsou navíc odkazy na stránku s doporučeními k úpravám nebo tvorbě ŠVP Úpravy ŠVP, na Plány IVP a PLPP nebo odkaz na Specifika práce s dětmi s SVP.
   Na některých stránkách je navíc odkaz na Konzultační centrum a Diskuzní fórum.
   Samostatnými tématy jsou:

Specifika práce s dětmi cizinci

Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením

Specifika práce s dětmi s autismem

Specifika práce s dětmi s ADD a ADHD

Specifika práce s dětmi se zrakovým postižením

Text RVP PV a RVP PV se zvýrazněnými změnami

Pod textem jsou k dispozici obě elektronické verze RVP PV ke stažení.

V textu RVP PV jsou vyznačeny změny následujícím způsobem:

 • text původní, který se nezměnil, je černou barvou
 • text, který byl vypuštěn, je černý přeškrtnutý - příklad textu
 • nový text je červený - příklad textu...

V textu nebyly zvýrazněny změny vzniklé v důsledku jazykové korektury a grafických úprav textu.

RVP PV leden 2017 web2.pdf

943,8KB | Pátek, 27 leden 2017 | Detaily

RVP PV_úprava leden 2017_červené změny.pdf

906KB | Středa, 08 únor 2017 | Detaily

RVP PV leden 2018 web2.pdf

1,1MB | Čtvrtek, 01 březen 2018 | Detaily

RVP PV_úprava leden 2018_červené změny.pdf

1,1MB | Čtvrtek, 01 březen 2018 | Detaily
Pohled byl zobrazen 104841x od 9 srpen 2016 do 16 duben 2024