5. Vzdělávací oblasti

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro pedagoga učitele srozumitelné a aby s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky).
Dílčí cíle vyjadřují, co by měl pedagog učitel v průběhu předškolního vzdělávání sledovat, co by měl u dítěte podporovat.
Vzdělávací nabídka jako prostředek vzdělávání představuje ve svém celku soubor (souhrn) praktických i intelektových činností, popř. příležitostí, vhodných k naplňování cílů a k dosahování výstupů. Pedagog by měl ve své praxi (tzn. při práci ve třídě) tuto nabídku respektovat a tvůrčím způsobem ji konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a maximálně pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a potřebám dětí.
Očekávané výstupy  jsou dílčí výstupy vzdělávání 1), které je možno obecně považovat v této úrovni vzdělávání za dosažitelné. Jsou formulovány tak, aby měly charakter způsobilostí (kompetencí) 2) . Nejedná se o výčet jednotlivých schopností, poznatků, dovedností kognitivních
i praktických, postojů a hodnot, ale o jejich vzájemné propojení, o jejich jednoduché soubory dítětem prakticky využitelné. Tyto výstupy jsou formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní vzdělávání ukončuje, s tím, že jejich dosažení není pro dítě povinné. Každé dítě může v čase, kdy opouští mateřskou školu, dosahovat těchto výstupů v míře odpovídající jeho individuálním potřebám a možnostem. Pedagog má Učitel při své práci sledovat sleduje proces osvojování těchto způsobilostí jak v rámci třídy dětí, tak u jednotlivých dětí a postupovat postupuje tak, aby děti získávaly co nejvíce.
Z praktického hlediska jsou v RVP PV pojmenována možná rizika, která mohou ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů. Ta srozumitelně upozorňují pedagoga na to, čeho by se měl vyvarovat.


 1)  Pro výstupy v rámci oblastí se v praxi vžil pojem „dílčí kompetence“; není to výraz přesný, ale pracovně je možno jej užívat jako synonymum pro „dílčí (oblastní) výstupy“.

2) Tyto způsobilosti se stávají stále komplexnější a kvalitativně dokonalejší a proměňují se v základ kompetencí na úrovni kompetencí klíčových.

Poznámky k úpravám

Text byl uveden do souladu s platnými právními předpisy (dle zákona o pedagogických pracovnících pojem pedagog nahrazen pojmem učitel). Obsah kapitoly pro zapracování do ŠVP se nemění.

Pohled byl zobrazen 4055x od 8 září 2016 do 20 únor 2020