Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole, či v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 1) . Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů 2) . Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ 3) . Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.


1) § 16 odst. 1 školského zákona.
2) § 16 odst. 3 školského zákona.
3) § 16 odst. 2 školského zákona.

Poznámky k úpravám

Kapitola Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je zcela přepracována z důvodu nutnosti uvést text RVP PV do souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou 27/2016 Sb.
Novela školského zákona ve znění § 16 ustupuje od kategorizace dětí se SVP jako dětí se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a přistupuje k nim jako k dětem, které potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností podpůrná opatření ve vzdělávání. Nové znění školského zákona zakládá pro děti se SVP nárok na bezplatné poskytování těchto podpůrných opatření.
Možnost uplatnění podpůrných opatření daných § 16, odst. 2 školského zákona byla zakomponována do textu této kapitoly. 

Všechna podpůrná opatření se člení do pěti stupňů, které vymezují vzestupně rozsah možné podpory dětí s tím, že vždy vycházejí z jejich vzdělávacích potřeb. Zatímco podpůrná opatření prvního stupně kompenzují mírné obtíže ve vzdělávání dítěte (např. specifické potřeby dítěte krátkodobé povahy), podpůrná opatření pátého stupně jsou určena dětem s nejtěžšími stupni znevýhodnění. Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření specifikují § 11 až 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Vybrané výrazy ze Slovníčku RVP PV

individuální vzdělávací plán

plán vzdělávání konkrétního dítěte, který je zpracován školou na základě doporučení ŠPZ a je poskytován jako podpůrné opatření od druhého stupně podpory, závazný dokument, jeho obsah vychází ze ŠVP

pedagogická intervence 

vzdělávání uzpůsobené specifikům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v oblastech, kde je třeba zlepšit jeho výsledky učení; je vymezena v individuálním vzdělávacím plánu

plán pedagogické podpory

podpůrné opatření pro první stupeň podpory, závazný dokument napomáhající zajištění podpůrných opatření u dítěte

podpůrná opatření

nezbytné úpravy organizace, obsahu, metod, forem, hodnocení a podmínek vzdělávání a školských služeb, které se člení do stupňů podle organizační a finanční náročnosti, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte; jsou vymezena v § 16 odst. 2 školského zákona

předměty speciálně pedagogické péče

předměty pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

stupeň podpory

vyjádření míry organizační, pedagogické a finanční náročnosti podpůrného opatření; podpůrná opatření se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů

Pohled byl zobrazen 6029x od 12 září 2016 do 27 září 2021