8.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy
Přidat do kolekce

V ŠVP mateřská škola stanoví:

 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;
 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

V ŠVP může mateřská škola stanovit:

 • náplň předmětů speciálně pedagogické péče;
 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.).

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. V případě mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní mateřské školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu dítěti.

Poznámky k úpravám

Podkapitola specifikuje obsah ŠVP v oblasti vzdělávání dětí se SVP. Stanovuje v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb., co je škola povinna stanovit ve svém ŠVP v této oblasti, a vymezuje, co případně může v ŠVP stanovit.

Shodnou informaci o tvorbě ŠVP poskytuje i kapitola Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy ŠVP.

Příklady zpracování ŠVP v oblasti vzdělávání žáků se SVP naleznete v části Úpravy ŠVP. 

 

Předměty speciálně pedagogické péče

Vyhláška č. 27/2016 Sb poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • českému znakovému jazyku,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • prostorová orientace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci.
 • další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka.
Pohled byl zobrazen 2079x od 12 září 2016 do 20 únor 2020