Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením - kategorie žáků

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

   Žáci se sluchovým postižením jsou velmi různorodou skupinou, která zahrnuje řadu kategorií – prelingválně neslyšící, nedoslýchavé, postlingválně ohluchlé, žáky s progredující sluchovou vadou, s kochleárním implantátem, žáky se sluchovou a další přidruženou vadou a pro úplnost lze do výčtu zařadit i tzv. skupinu dětí KODA (Kids of Delf Adult), slyšící děti (do 18 let) neslyšících rodičů. Každá z těchto kategorií představuje různorodou kvalitu, jejíž konkrétní strukturu limitují další faktory, nejčastěji kvalita a kvantita sluchového postižení, věk kdy k postižení došlo, mentální dispozice jedince a péče, která mu byla věnována, další přidružené postižení atd.
   Prelingválně neslyšící mají sluchovou vadu vrozenou nebo získanou v době, kdy ještě nebyl ukončen základní vývoj řeči. Mají slyšení poškozeno v takovém rozsahu, že ani se zesílením nemohou vnímat mluvenou řeč. Ta se spontánně nerozvíjí, a i když její vývoj započal, tak řeč zpravidla zanikne, protože není ještě dostatečně upevněna. Preferují zrakové vnímání, přirozeným komunikačním prostředkem je pro ně český znakový jazyk
   Nedoslýchaví mají využitelné zbytky sluchu, jsou schopni dorozumívat se mluvenou řečí a s pomocí sluchadel se dokáží orientovat ve slyšícím prostředí. Při dobrých světelných podmínkách a pečlivé výslovnosti většinou bez problémů odezírají mluvený projev.
   Postlingválně ohluchlí ztratili sluch v době po ukončení vývoje řeči. Řeč je dostatečně rozvinutá, po obsahové stránce zůstává její kvalita zachována, ale mluvený projev se může vyznačovat monotónností a drobné změny se mohou objevit ve výslovnosti. Důsledkem náhlé ztráty sluchu může být kromě jiného také psychické trauma, sociální izolace, ztráta samostatnosti apod.
   Progredující sluchová vada je zejména v počátcích obtížně rozpoznatelná, protože postupný úbytek sluchového vnímání často vede k rozvoji intuitivního odezírání, které dorozumívání usnadňuje. Pokud žák nemá možnost doplňovat sluchové vnímání odezíráním, nereaguje na mluvenou řeč, tak je často jeho chování hodnoceno jako problematické.
   Žáci s kochleárním implantátem mají voperovanou nitroušní elektronickou smyslovou náhradu, která přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha. Zvukové vjemy zprostředkované implantátem však nejsou rovnocennou náhradou přirozeného slyšení, i při dobrém nastavení zvukového procesoru a dlouhodobé rehabilitaci bude dítě s kochleárním implantátem slyšet jako člověk s lehkou nebo středně těžkou ztrátou sluchu. (Jungwirthová, 2015)
   U žáků se sluchovým a dalším přidruženým postižením je situace komplikovanější, výchovné a vzdělávací přístupy musí respektovat specifika vyplývající z konkrétní kombinace a struktury dvou (nebo i více) postižení. Zařazení těchto žáků do hlavního vzdělávacího proudu je třeba velmi dobře zvážit.
   Slyšící děti neslyšících rodičů (KODA) jsou specifickou skupinou. V rodinném prostředí mohou být vystaveny nedokonalému mluvenému jazyku, ale pokud mají možnost se kontaktovat se slyšícím prostředím, jejich jazykový vývoj bývá v normě. Případná přítomnost některé z forem narušené komunikační schopnosti není důsledkem života v neslyšící rodině. Problémy se mohou vyskytnout spíše v souvislosti s životem mezi dvěma kulturami, neboť zvyky a rituály vytvořené převážně na základě vizuálních vjemů jsou mnohdy odlišné od zvyků života slyšící společnosti.

Doporučená literatura

JUNGWIRTHOVÁ, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0944-7.

Pohled byl zobrazen 3275x od 14 září 2016 do 8 prosinec 2023